Protokół Nr 58/2020

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku

w dniu 25 lutego 2020 r.

 

 

Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski – Mirosław Birecki.
W posiedzeniu uczestniczyli także: członek Zarządu, Sekretarz i Skarbnik Powiatu oraz naczelnicy wydziałów według potrzeb.

 

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Projekty uchwał Zarządu Powiatu:

-w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej dla drogi nr 101422 O położonej na terenie gminy Lasowice Wielkie,

-w sprawie przyjęcia Zasad Przyznawania Dofinansowań w Ramach Programu „Aktywny Samorząd” w 2020 r. w Powiecie Kluczborskim,

-w sprawie powołania komisji likwidacyjnej mienia Powiatu Kluczborskiego nie zaewidencjonowanego w innych jednostkach organizacyjnych Powiatu.     

-w sprawie powołania i określenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2020 roku.

-w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Kluczborskiego położonych w obrębie miasta Kluczbork,

3.Zawiadomienie Burmistrza Wołczyna dotyczące przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna.

4.Pismo Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu dotyczące podpisania umowy dotacji celowej z gminą Domaszowice na realizację zadań związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli (upoważnienie do podpisania).

5.Skorygowane sprawozdanie z wykonania zadania publicznego złożone przez Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacyjna Nowatorstwo z siedzibą w Opolu pod tytułem: ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku” .

6.Pismo Dyrektora DPS w Gierałcicach dotyczące zorganizowania robót publicznych w DPS w Gierałcicach w liczbie 3 osób.

7.Pismo Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu dotyczące upoważnienia dwóch osób do podpisania umowy dotacji celowej z Gminą Rudniki na realizację zadań związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

8.Pismo Dyrektora DPS w Gierałcicach dotyczące awarii gazowego kotła do podgrzewania wody.

9.Sprostowanie do pisma nr GNP.6722.2.2017.I.S z dnia 3.02.2020 r. o uzgodnieniu projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork oraz Ligota Dolna, Ligota Zamecka i Ligota Górna w zakresie wsi Ligota Zamecka i Ligota Górna, część południowa.

10.Umowa pomiędzy Gminą Praszka a Powiatem Kluczborskim dotycząca przekazania dotacji celowej  w kwocie 21.465,00,-zł na realizację zadań związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli. 

11.Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego złożone przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Bogdańczowicach z wykonania zadania publicznego pod tytułem: ,,Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu a zwłaszcza piłki nożnej wśród dziewcząt”,

12.Skorygowane sprawozdanie złożone przez Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Profilaktyki ,,EMAUS” z wykonania zadania publicznego pod tytułem:,,Działalność i funkcjonowanie Kluczborskiego Ogniska Muzycznego”.

13.Pismo Kierownika Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu dotyczące umowy nr FP.273.2.5.2019 z dnia 06.12.2019 r. na realizację zadania pn.:,,Dostawa środków czystości dla Powiatu Kluczborskiego i jednostek organizacyjnych na rok 2020”.

14.Pismo dotyczące sprzedaży części działki nr 596 ark.m.7 (ul.Przemysłowa-Wołczyn) przylegającej do działki nr 1097.

15.Pismo Dyrektora ZSLT w Kluczborku dotyczące wyrażenia zgody na zorganizowanie robót publicznych dla 1 osoby.

16.Pismo Prezesa PCZ S.A w Kluczborku dotyczące wyrażenia zgody na zorganizowanie robót publicznych dla 1 osoby.

17.Pismo dotyczące wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na cel publiczny Gminie Lasowice Wielkie działek nr: 170/6 i 170/7 k.m.4 obręb Lasowice Wielkie  

18.Umowa pomiędzy Powiatem Kluczborskim a Gminą Lasowice Wielkie dotycząca przekazania dotacji celowej przez Gminę Lasowice Wielkie w kwocie 13.185,00,-zł na organizację doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Lasowice Wielkie.

19.Wolne wnioski.

20.Zamknięcie posiedzenia.

 

            Następnie przystąpiono do zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu, które odbyło się w dniu 29.01.2020 r. Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołu
Nr 56/2020 i w drodze głosowania jednogłośnie go przyjęli.

 

Do punktu 2 porządku

 

Zarząd zapoznał się z projektem uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej dla drogi nr 101422 O położonej na terenie gminy Lasowice Wielkie.

Przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie opiniuje pozbawienie kategorii drogi gminnej Nr 101422 O od 0,000 km do 0,627 km o długości 0,627 km położonej w obrębie miejscowości Chocianowice na terenie gminy Lasowice Wielkie.

Do projektu nie wniesiono uwag w związku z czym przystąpiono do głosowania imiennego:

Głosowanie:

Za podjęciem uchwały głosowali: Mirosław Birecki-Przewodniczący Zarządu, Artur Nowak-członek Zarządu.  

Nie stwierdzono głosów przeciw i wstrzymujących się. 

Zarząd podjął uchwałę Nr 58/228/2020.

Kolejno zapoznano się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Zasad Przyznawania Dofinansowań w Ramach Programu „Aktywny Samorząd” w 2020 r. w Powiecie Kluczborskim.

Jednostką organizacyjną realizującą pilotażowy program „Aktywny Samorząd” z uwzględnieniem przyjętych zasad jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

Do przedmiotowego projektu nie wniesiono uwag w związku z czym przystąpiono do głosowania imiennego:

Głosowanie:

Za podjęciem uchwały głosowali: Mirosław Birecki-Przewodniczący Zarządu, Artur Nowak-członek Zarządu.  

Nie stwierdzono głosów przeciw i wstrzymujących się. 

Zarząd podjął uchwałę Nr 58/229/2020.

Kolejno Zarząd  zapoznał się z projektem uchwały w sprawie powołania komisji likwidacyjnej mienia Powiatu Kluczborskiego nie zaewidencjonowanego w innych jednostkach organizacyjnych Powiatu.     

Powyższą komisję powołuje się w celu likwidacji mienia Powiatu Kluczborskiego, które nie zostało zaewidencjonowane w innych jednostkach organizacyjnych Powiatu.

Do przedmiotowego projektu nie wniesiono uwag w związku z czym przystąpiono do głosowania imiennego:

Głosowanie:

Za podjęciem uchwały głosowali: Mirosław Birecki-Przewodniczący Zarządu, Artur Nowak-członek Zarządu.  

Nie stwierdzono głosów przeciw i wstrzymujących się. 

Zarząd podjął uchwałę Nr 58/230/2020.

Następnie Zarząd zapoznał się z projektem uchwały w sprawie powołania i określenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Powołuje się Komisję celem zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2020 roku, realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarach: Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, powołuje się komisję konkursowąDo przedmiotowego projektu nie wniesiono uwag w związku z czym przystąpiono do głosowania imiennego:

Głosowanie:

Za podjęciem uchwały głosowali: Mirosław Birecki-Przewodniczący Zarządu, Artur Nowak-członek Zarządu.  

Nie stwierdzono głosów przeciw i wstrzymujących się. 

Zarząd podjął uchwałę Nr 58/231/2020.

Zarząd przystąpił do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Kluczborskiego położonych w obrębie miasta Kluczbork.

Przedmiotowy projekt uchwały wyraża zgodę na ustanowienie służebności drogowej na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działki nr 91/20 k.m. 12 o powierzchni 0,1155 ha obręb Kluczbork.

Prawo służebności dotyczy działek 91/25 k.m. 12 o powierzchni 2,7655 ha oraz 91/8 k.m. 12 o powierzchni 0,0150.

Ustanowienie służebności drogowej następuje za wynagrodzeniem w wysokości 3.110,00 zł netto ustalonym na podstawie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości wg. stanu na dzień 21 lutego 2020r. 

Do przedmiotowego projektu nie wniesiono uwag w związku z czym przystąpiono do głosowania imiennego:

Głosowanie:

Za podjęciem uchwały głosowali: Mirosław Birecki-Przewodniczący Zarządu, Artur Nowak-członek Zarządu.  

Nie stwierdzono głosów przeciw i wstrzymujących się. 

Zarząd podjął uchwałę Nr 58/232/2020. 

 

Do punktu 3 porządku

 

Zarząd zapoznał się z zawiadomieniem Burmistrza Wołczyna dotyczącym przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna.

Zarząd po zapoznaniu się z zawiadomieniem postanowił zaopiniować pozytywnie przedmiotowy projekt zmiany. 

 

Do punktu 4 porządku

 

Kolejno przystąpiono do zapoznania się z pismem Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu dotyczącym podpisania umowy dotacji celowej z gminą Domaszowice na realizację zadań związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli (upoważnienie do podpisania).

Zarząd postanowił upoważnić dwóch członków Zarządu w osobach Mirosław Birecki-Starosta Kluczborski oraz Artur Nowak-członek Zarządu do podpisania umowy pomiędzy Gminą Domaszowice a Powiatem Kluczborskim na realizację zadań związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

 

Do punktu 5 porządku

 

Następnie Zarząd przystąpił do zapoznania się ze skorygowanym sprawozdaniem z wykonania zadania publicznego złożonym przez Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacyjna Nowatorstwo z siedzibą w Opolu pod tytułem: ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku usytuowanego w Powiatowym Ośrodku Rehabilitacji, ul.Sienkiewicza 20 B, 46-200 Kluczbork, o którym mowa w Ustawie z dnia
5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej nie wnosząc do niego uwag.

 

Do punktu 6 porządku

 

Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora DPS w Gierałcicach dotyczącym zorganizowania robót publicznych w DPS w Gierałcicach w liczbie 3 osób.

Po zapoznaniu Zarząd postanowił wyrazić zgodę na zorganizowanie robót publicznych w DPS w Gierałcicach.

Do podpisania wniosku Zarząd postanowił upoważnić dwóch członków Zarządu w osobach:Mirosław Birecki-Starosta Kluczborski oraz Artur Nowak-członek Zarządu.

 

Do punktu 7 porządku

 

Kolejno Zarząd przystąpił do zapoznania się z pismem Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu dotyczącym upoważnienia dwóch osób do podpisania umowy dotacji celowej  (kwota 14.370,00,-zł) z Gminą Rudniki na realizację zadań związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

W związku z powyższym Zarząd postanowił upoważnić dwóch członków Zarządu w osobach: Mirosław Birecki-Starosta Kluczborski oraz Artur Nowak-członek Zarządu do podpisania umowy ww.dotacji.  

 

Do punktu 8 porządku

 

Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora DPS w Gierałcicach dotyczącym awarii gazowego kotła do podgrzewania wody.

Zarząd po zapoznaniu się z pismem postanowił wyrazić zgodę na zakup rur i przełączenia rejonu poboru ciepłej wody do pieca głównego (olejowego) w ramach środków własnych jednostki.

 

Do punktu 9 porządku

 

Kolejno przystąpiono do zapoznania się ze sprostowaniem złożonym przez Burmistrza Miasta Kluczborka do pisma nr GNP.6722.2.2017.I.S z dnia 3.02.2020 r. o uzgodnieniu projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork oraz Ligota Dolna, Ligota Zamecka i Ligota Górna w zakresie wsi Ligota Zamecka i Ligota Górna, część południowa.

Zarząd zapoznał się ze sprostowaniem, które dotyczyło błędnie wpisanej nazwy projektu planu miejscowego, który został wcześniej przesłany w celu uzgodnienia.

Do sprostowania Zarząd nie wniósł uwag.

 

Do punktu 10 porządku

 

Zarząd przystąpił do zapoznania się z treścią Umowy pomiędzy Gminą Praszka a Powiatem Kluczborskim dotycząca przekazania Powiatowi Kluczborskiemu dotacji na realizację zadań związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli. 

Zarząd do treści Umowy nie wniósł uwag w związku z czym postanowił upoważnić dwóch członków Zarządu w osobach: Mirosław Birecki-Starosta Kluczborski oraz Artur Nowak-członek Zarządu do jej podpisania.

 

Do punktu 11 porządku

 

Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem końcowym z wykonania zadania publicznego złożonym przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Bogdańczowicach pod tytułem: ,,Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu a zwłaszcza piłki nożnej wśród dziewcząt” przyjmując je bez uwag.

 

Do punktu 12 porządku

 

Kolejno zapoznano się ze skorygowanym sprawozdaniem złożonym przez Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Profilaktyki ,,EMAUS” z wykonania zadania publicznego pod tytułem: ,,Działalność i funkcjonowanie Kluczborskiego Ogniska Muzycznego”.

Do sprawozdania nie wniesiono uwag w związku z czym przyjęto je.

 

Do punktu 13 porządku

 

Następnie zapoznano się z pismem Kierownika Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu dotyczącym umowy nr FP.273.2.5.2019 z dnia 06.12.2019 r. na realizację zadania pn.:,,Dostawa środków czystości dla Powiatu Kluczborskiego i jednostek organizacyjnych na rok 2020”.

W związku z koniecznością wprowadzenia zmiany do ww.umowy na zadanie pn.:,,Dostawa środków czystości dla Powiatu Kluczborskiego i jednostek organizacyjnych na rok 2020”.

Zarząd postanowił o podpisaniu Aneksu Nr 1 jednocześnie upoważniając dwóch członków Zarządu w osobach: Mirosław Birecki-Starosta Kluczborski oraz Artur Nowak-członek Zarządu do jego podpisania.  

 

Do punktu 14 porządku

 

Zarząd przystąpił do zapoznania się z pismem Członka Zarządu dotyczącym sprzedaży części działki nr 596 ark.m.7 (ul.Przemysłowa-Wołczyn) przylegającej do działki nr 1097.

Zarząd po zapoznaniu się z ww.pismem postanowił wyrazić wstępnie zgodę na powyższą sprzedaż działki będącej własnością Powiatu Kluczborskiego w trwałym zarządzie ZDP w Kluczborku. 

Zarząd Powiatu zobowiązał Kierownika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu do wszczęcia procedury podziału i zbycia ww.działki oraz ustalenia formy prawnej zbycia ww.nieruchomości. Wszelkie koszty związane z podziałem i zbyciem nieruchomości zostaną pokryte przez nabywcę.

 

Do punktu 15 porządku

 

Kolejno Zarząd przystąpił do zapoznania się z pismem Dyrektora ZSLT w Kluczborku dotyczącym wyrażenia zgody na zorganizowanie robót publicznych dla 1 osoby.

Zarząd po zapoznaniu się postanowił wyrazić zgodę na zorganizowanie robót publicznych w ZSL-T w Kluczborku dla 1 osoby na stanowisku sprzątaczki.

Do podpisania wniosku Zarząd postanowił upoważnić dwóch członków Zarządu w osobach:

Mirosław Birecki-Starosta Kluczborski oraz Artur Nowak-członek Zarządu.

 

Do punktu 16 porządku

 

Zarząd zapoznał się z pismem Prezesa PCZ S.A w Kluczborku dotyczącym wyrażenia zgody na zorganizowanie robót publicznych dla 1 osoby.

Zarząd Powiatu postanowił wyrazić zgodę na zorganizowanie robót publicznych w PCZ S.A w Kluczborku w liczbie 1 osoby na stanowisku pracownik gospodarczy.

Do podpisania wniosku Zarząd postanowił upoważnić dwóch członków Zarządu w osobach:Mirosław Birecki-Starosta Kluczborski oraz Artur Nowak-członek Zarządu.

 

Do punktu 17 porządku

 

Następnie Zarząd zapoznał się z pismem Wójta Gminy Lasowice Wielkie dotyczącym wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na cel publiczny Gminie Lasowice Wielkie działek nr: 170/6 i 170/7 k.m.4 obręb Lasowice Wielkie.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z pismem postanowił o wyrażeniu zgody na powyższe pod warunkiem pokrycia przez Gminę wszystkich kosztów nabycia.

Ponadto Zarząd zobowiązał Kierownika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu do wszczęcia działań związanych z przekazaniem ww.działek Gminie Lasowice Wielkie.  

    

Do punktu 18 porządku

 

Zarząd zapoznał się z treścią Umowy pomiędzy Powiatem Kluczborskim a Gminą Lasowice Wielkie dotyczącą przekazania dotacji celowej przez Gminę Lasowice Wielkie w kwocie 13.185,00,-zł na organizację doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Lasowice Wielkie.

Zarząd do treści nie wniósł uwag w związku z czym postanowił upoważnić dwóch członków Zarządu w osobach: Mirosław Birecki-Starosta Kluczborski oraz Artur Nowak-członek Zarządu do jej podpisania.

 

Do punktu 19 porządku

 

Innych spraw nie poruszano.

 

Do punktu 20 porządku

 

W związku z wyczerpaniem porządku Starosta podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął 58 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Na tym protokół zakończono.

 

 

 

                                                                                  Zarząd Powiatu:

 

 

                                                           1.Mirosław Birecki……………………………

 

 

                                                           2.Rafał Neugebauer……………………………

 

 

                                                           3.Artur Nowak   ………………………………

 

 

 

  Protokołowała:

 

Joanna Strzelczyk