Protokół Nr 57/2020

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku

w dniu 12 lutego 2020 r.

 

 

Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski – Mirosław Birecki.
W posiedzeniu uczestniczyli także: Wicestarosta, członek Zarządu, Sekretarz i Skarbnik Powiatu oraz naczelnicy wydziałów według potrzeb.

 

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Projekty uchwał Zarządu Powiatu:

-w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,

3.Pismo Dyrektora DPS w Kluczborku dotyczące wyrażenia zgody na zbycie majątku ruchomego–samochód Renault Kangoo.

4.Sprawozdanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku o wykorzystaniu przekazanych środków.

5.Skorygowane sprawozdanie z wykonania zadania publicznego złożone przez Akademię Piłkarską Młody MKS Kluczbork pod tytułem: Popularyzacja piłki nożnej oraz rozwój szkolenia wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Kluczborskiego.

6.Sprawozdanie Stowarzyszenia Rozwoju i odnowy Wsi Chocianowice przy Radzie Sołeckiej Chocianowic z wykonania zadania publicznego pod tytułem :,,Muzykowanie z Młodzieżową Orkiestrą Dętą z Chocianowic-kontynuacja.

7.Pismo Prezesa PKS w Kluczborku dotyczące wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów za rok 2020 do dnia 31.12.2020 r. w kwocie 23.631,13,-zł.

8.Pismo Burmistrza Kluczborka dotyczące uzgodnienia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork część południowa.

9.Pismo Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu dotyczące sprawozdania złożonego przez Dyrektora PODN w Kluczborku z realizacji zadań związanych z doradztwem metodycznym i doskonaleniem zawodowym.

10.Skorygowane sprawozdanie złożone przez Stowarzyszenie Living Space Theatre z wykonania zadania publicznego pod tytułem: ,,Organizacja I Festiwalu Teatralnego w Kluczborku”.

11.Aneksy:

-do Umowy z dnia 28 kwietnia 2008 r. pomiędzy Powiatem Kluczborskim a Caritas Diecezji Opolskiej o finansowaniu działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej CARITAS Diecezji Opolskiej,

-do Umowy z dnia 26 marca 2007 r. pomiędzy Powiatem Kluczborskim a Caritas Diecezji Opolskiej o dofinansowaniu przez Powiat Kluczborski działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej CARITAS Diecezji Opolskiej,

12.Pismo Dyrektora DPS w Gierałcicach dotyczące realizacji Decyzji HK.9020.70.2019.AH (malowanie sufitu na korytarzu), 

13.Pismo Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu dotyczące wniosku o rozłożenie na raty należności powstałej w wyniku usunięcia z drogi i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdu marki Volkswagen Polo.

14.Pismo Kierownika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i promocji Powiatu dotyczące umowy wy dzierżawy sieci wodociągowej w Bogacicy na rzecz Wodociągi i Kanalizacja Hydrokom Sp. z o.o w Kluczborku.

15.Pismo Kierownika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i promocji Powiatu dotyczące wydania zgody na ingerencję w infrastrukturę drogową na potrzeby budowy przyłącza gazu w miejscowości Wołczyn w pasie drogi powiatowej nr 2291 O ul.Dworcowa na działce 669 k.m.8 stanowiącej własność Powiatu Kluczborskiego (pismo Zakładu Produkcyjno-Badawczego Politerm Sp. z o.o),

16.Pismo Kierownika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu dotyczące wydania opinii dla inwestycji pn.:,,Budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)”,

17.Ustalenie sposobu realizacji uchwał Rady Powiatu z sesji w dniu 06.02.2020 r.

18.Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Powiatu w Kluczborku.

-projekt uchwały Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Kluczborskiego,

-projekt uchwały Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości stanowiące własność Powiatu Kluczborskiego.

19.Wolne wnioski.

-pismo Dyrektora ZS Nr 1 w Kluczborku dotyczące wyrażenia zgody na zatrudnienie

2 pracowników na stanowisku kucharz w ramach robót publicznych.

20.Zamknięcie posiedzenia.

 

            Następnie przystąpiono do zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu, które odbyło się w dniu 14.01.2020 r., 15.01.2020 r. Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołów Nr 54/2020, 55/2020  i w drodze głosowania jednogłośnie je przyjęli.

 

Do punktu 2 porządku

 

Kolejno Zarząd przystąpił do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków.

W przedmiotowym projekcie uchwały dokonuje się następujących przeniesień środków w budżecie po stronie wydatków między paragrafami: w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej z: § 3030 kwotę 900,00 zł na: § 4170 kwotę 900,00 zł.

Zmiany objęte niniejszym projektem uchwały wprowadza się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w celu zabezpieczenia wydatków bieżących.

Do przedmiotowego projektu nie wniesiono uwag w związku z czym przystąpiono do głosowania imiennego:

Głosowanie:

Za podjęciem uchwały głosowali: Mirosław Birecki-Przewodniczący Zarządu, Rafał Neugebauer-Wicestarosta, Artur Nowak-członek Zarządu.  

Nie stwierdzono głosów przeciw i wstrzymujących się. 

Zarząd podjął uchwałę Nr 57/227/2020.

 

Do punktu 3 porządku

 

Kolejno Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora DPS w Kluczborku dotyczącym wyrażenia zgody na zbycie majątku ruchomego–samochód Renault Kangoo.

Zarząd po zapoznaniu się z pismem Dyrektora DPS w Kluczborku postanowił wyrazić zgodę na zbycie majątku ruchomego zgodnie z Uchwałą Nr 75/235/2008 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 15 października 2008 r. w przedmiocie samochodu Renault Kangoo, rok produkcji 1998, który nie jest eksploatowany z powodu uszkodzonego silnika.

 

Do punktu 4 porządku

 

Kolejno przystąpiono do zapoznania się ze sprawozdaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku o wykorzystaniu przekazanych środków przez Gminę Kluczbork.

Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem przedłożonym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kluczborku nie wnosząc do niego uwag.

 

Do punktu 5 porządku

 

Zarząd przystąpił do zapoznania się ze skorygowanym sprawozdaniem z wykonania zadania publicznego złożonym przez Akademię Piłkarską Młody MKS Kluczbork pod tytułem: Popularyzacja piłki nożnej oraz rozwój szkolenia wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Kluczborskiego. Zarząd do sprawozdania nie wniósł uwag w związku z czym postanowił je zatwierdzić.

Do punktu 6 porządku

 

Następnie Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem Stowarzyszenia Rozwoju i Odnowy Wsi Chocianowice przy Radzie Sołeckiej Chocianowic z wykonania zadania publicznego pod tytułem : ,,Muzykowanie z Młodzieżową Orkiestrą Dętą z Chocianowic-kontynuacja.

Zarząd do sprawozdania nie wniósł uwag w związku z czym postanowił zatwierdzić je bez uwag.

 

Do punktu 7 porządku

 

Kolejno Zarząd przystąpił do zapoznania się z pismem Prezesa PKS w Kluczborku dotyczącym wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów za rok 2020 do dnia 31.12.2020 r. w kwocie 23.631,13,-zł.

Zarząd po zapoznaniu się z prośbą Prezesa PKS w Kluczborku w powyższej sprawie  postanowił wyrazić zgodę na powyższe.

 

Do punktu 8 porządku

 

Zarząd zapoznał się z pismem Burmistrza Kluczborka dotyczącym uzgodnienia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork część południowa.

Zarząd nie wniósł uwag do przedłożonych uzgodnień.

 

Do punktu 9 porządku

 

Następnie przystąpiono do zapoznania się z pismem Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu dotyczącym sprawozdania złożonego przez Dyrektora PODN w Kluczborku z realizacji zadań związanych z doradztwem metodycznym i doskonaleniem zawodowym.

Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem Dyrektora PODN w Kluczborku zatwierdzając je bez wnoszenia uwag.

  

Do punktu 10 porządku

 

Zarząd przystąpił do zapoznania się ze skorygowanym sprawozdaniem złożonym przez Stowarzyszenie Living Space Theatre z wykonania zadania publicznego pod tytułem: ,,Organizacja I Festiwalu Teatralnego w Kluczborku”.

Po zapoznaniu się Zarząd postanowił zatwierdzić je bez uwag.

 

Do punktu 11 porządku

 

Zarząd zapoznał się z treścią Aneksów:

-do Umowy z dnia 28 kwietnia 2008 r. pomiędzy Powiatem Kluczborskim a Caritas Diecezji Opolskiej o finansowaniu działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej CARITAS Diecezji Opolskiej,

-do Umowy z dnia 26 marca 2007 r. pomiędzy Powiatem Kluczborskim a Caritas Diecezji Opolskiej o dofinansowaniu przez Powiat Kluczborski działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej CARITAS Diecezji Opolskiej.

Do treści Aneksów nie wniesiono uwag w związku z czym Zarząd postanowił upoważnić dwóch członków Zarządu w osobach: Mirosław Birecki- Starosta Kluczborski oraz Rafał Neugebauer-Wicestarosta do podpisania ww. Aneksów.

 

Do punktu 12 porządku

 

Kolejno przystąpiono do zapoznania się z pismem Dyrektora DPS w Gierałcicach dotyczącym realizacji Decyzji OPWIS (malowanie sufitu na korytarzu) 

Zarząd po zapoznaniu się z pismem Dyrektora DPS w Kluczborku postanowił zobowiązać Dyrektora o wystąpienie z wnioskiem do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu o prolongowanie terminu wykonania ww.Decyzji z dnia 20 stycznia 2020 r..

Wykonanie wnioskowanego zakresu robót będzie możliwe w późniejszym terminie po zabezpieczeniu środków w budżecie jednostki.

 

Do punktu 13 porządku

 

Następnie Zarząd zapoznał się z pismem Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu dotyczącym wniosku o rozłożenie na raty należności powstałej w wyniku usunięcia z drogi i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdu marki Volkswagen Polo.

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem postanowił wyrazić zgodę na rozłożenie na 3 raty należności w kwocie 797.00,-zł powstałej w wyniku usunięcia z drogi i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdu.

W związku z powyższym zarząd postanowił zobowiązać Skarbnika do przygotowania przedmiotowej umowy.

Zarząd do jej podpisania upoważnił dwóch członków Zarządu w osobach: Mirosław Birecki-Starosta Kluczborski oraz Artur Nowak-członek Zarządu.

 

Do punktu 14 porządku

 

Kolejno przystąpiono do zapoznania się z pismem Kierownika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu dotyczącym umowy dzierżawy sieci wodociągowej w Bogacicy na rzecz Wodociągi i Kanalizacja Hydrokom Sp. z o.o w Kluczborku.

Zarząd po zapoznaniu się postanowił wyrazić zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy sieci wodociągowej w Bogacicy na rzecz Wodociągi i Kanalizacja Hydrokom sp. z o.o w Kluczborku.

Zarząd zobowiązał Kierownika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu do przygotowania umowy na okres jednego roku od dnia 01.01.2020r. do 31.12.2020 r. i ustaleniu rocznego czynszu w wysokości 200,00,-zł + podatek VAT.

Ponadto Zarząd do podpisania umowy postanowił upoważnić dwóch członków Zarządu w osobach Mirosław Birecki-Starosta Kluczborski oraz Rafał Neugebauer-Wicestarosta.

 

Do punktu 15 porządku

 

Zarząd zapoznał się z pismem Kierownika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu dotyczącym wydania zgody na ingerencję w infrastrukturę drogową na potrzeby budowy przyłącza gazu w miejscowości Wołczyn w pasie drogi powiatowej
nr 2291 O ul.Dworcowa na działce 669 k.m.8 stanowiącej własność Powiatu Kluczborskiego (pismo Zakładu Produkcyjno-Badawczego Politerm Sp. z o.o).

Zarząd Powiatu po pisemnych uzgodnieniach z  Firmą REMOST dotyczących  obowiązującej gwarancji postanowił wyrazić zgodę na ingerencję w infrastrukturę drogową na potrzeby budowy przyłącza gazu w miejscowości Wołczyn.

 

Do punktu 16 porządku

 

Następnie Zarząd zapoznał się z pismem Kierownika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu dotyczącym wydania opinii dla inwestycji pn.:,,Budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)”.

Zarząd po zapoznaniu się z pismem Biura Projektów Budownictwa Komunikacyjnego TRAKT Sp. z o.o oraz opinią Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku w sprawie inwestycji pn.,,Budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11) postanowił pozytywnie zaopiniować wnioskowane do uzgodnienia rozwiązania.

 

Do punktu 17 porządku

 

Przystąpiono do ustalenie sposobu realizacji uchwał Rady Powiatu w Kluczborku z sesji w dniu  06.02.2020r.:

 

1.Uchwałę Nr XVI/125/2020 w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Kluczborku z siedzibą przy ul. Damrota 4 w Kluczborku-postanowiono przekazać Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Sportu.

2.Uchwałę Nr XVI/126/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2020-postanowiono przekazać Skarbnikowi Powiatu.

3.Uchwałę Nr XVI/127/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej-postanowiono przekazać Skarbnikowi Powiatu.

4.Uchwałę Nr XVI/128/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/112/2019 Rady Powiatu
w Kluczborku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego-postanowiono przekazać Dyrektorowi ZDP w Kluczborku, Naczelnikowi Wydziału KT oraz Skarbnikowi Powiatu .

5.Uchwałę Nr XVI/129/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia zmiany przepisów prawa miejscowego oraz podjęcia uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski-postanowiono przekazać Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego .

6.Uchwałę Nr XVI/130/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego-postanowiono przekazać Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

    

Do punktu 18 porządku

 

Zarząd przystąpił do zatwierdzenia materiałów na sesję Rady Powiatu w Kluczborku:

-projekt uchwały Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Kluczborskiego,

-projekt uchwały Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości stanowiące własność Powiatu Kluczborskiego.

Zarząd zatwierdził przedmiotowy projekt uchwały i postanowił skierować je pod obrady Rady Powiatu.

 

Do punktu 19 porządku

 

Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora ZS Nr 1 w Kluczborku dotyczącym wyrażenia zgody na zatrudnienie 2 pracowników na stanowisku kucharz w ramach robót publicznych.

Zarząd po zapoznaniu się z pismem postanowił wyrazić zgodę na zatrudnienie
2 pracowników na stanowisku kucharz w ramach robót publicznych.

Do podpisania wniosku Zarząd upoważnił dwóch członków Zarządu w osobach: Mirosław Birecki-Starosta Kluczborski oraz Rafał Neugebauer-Wicestarosta.

 

Do punktu 20 porządku

 

W związku z wyczerpaniem porządku Starosta podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął 57 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Na tym protokół zakończono.

 

 

                                                                                  Zarząd Powiatu:

 

 

                                                           1.Mirosław Birecki……………………………

 

 

                                                           2.Rafał Neugebauer……………………………

 

 

                                                           3.Artur Nowak   ………………………………

 

 

 

  Protokołowała:

 

Joanna Strzelczyk