Protokół Nr 56/2020

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku

w dniu 29 stycznia 2020 r.

 

 

Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski – Mirosław Birecki.
W posiedzeniu uczestniczyli także: Wicestarosta, członek Zarządu, Skarbnik Powiatu oraz naczelnicy wydziałów według potrzeb.

 

 

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Projekty uchwał Zarządu Powiatu:

-w sprawie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Piotrowi Sitnikowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku do reprezentowania Powiatu Kluczborskiego w ramach programu ERASMUS+,

-w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kluczborski, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2020 r.,

-w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,

-w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2020 roku,

-w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków,

-w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marzenie Peruckiej-Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2-Centrum Kształtu Ustawicznego w Kluczborku do reprezentowania Powiatu Kluczborskiego w ramach programu ERASMUS+.

3.Ponowne rozpatrzenie pisma Wicedyrektora ZS Nr 1 w Kluczborku dotyczącego wyrażenia zgody na utworzenie od 01 września 2020 r. I oddziału Technikum Nr 3 w zawodzie technik usług fryzjerskich.

4.Ponowne rozpatrzenie pisma Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu dotyczącego planowanego naboru do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021.

5.Pismo Urzędu Gminy Lasowice Wielkie dotyczące uzgodnienia w zakresie zadań samorządowych projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pt.,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1328O-budowa chodnika wraz
z kanalizacją deszczową oraz przebudowa linii telekomunikacyjnej na działkach ewidencyjnych nr 658/123; 520/88;399/173;514/123;506/88;521/88;388/88 k.m.3 obręb Chocianowice.

6.Pismo Dyrektora ZSO w Kluczborku dotyczące zabezpieczenia kwoty 6.673,23,-zł na pokrycie kosztów robót malarskich korytarzy.

7.Pismo Głównego specjalisty ds.Personalnych dotyczące stanu zatrudnienia oraz wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych powiatu.

8.Pismo dotyczące upoważnienia członków Zarządu Powiatu do podpisywania porozumień w sprawie kształcenia uczniów Szkół Branżowych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku

9.Pismo Zakładu Usługowo-Budowlanego z Wieruszowa dotyczące prośby o wydzierżawienie gruntu pod realizację placu zabaw w Kluczborku przy ul.M.Skłodowskiej Curie.

10.Skorygowane sprawozdanie złożone przez Ludowy Klub Sportowy ,,Hetman” z wykonania zadania publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: ,,Piłka Nożna dla najmłodszych”.

11.Zawiadomienie Gminy Lasowice Wielkie o podjęciu przez Gminę uchwały w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jasienie.

12.Pismo Burmistrza Wołczyna w imieniu mieszkańców dotyczące podjęcia działań zmierzających do wykonania kontynuacji chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1336 O na ul.Byczyńskiej w Wołczynie.

13.Umowa pomiędzy:

-Gminą Radłów a Powiatem Kluczborskim,

-Gminą Olesno a Powiatem Kluczborskim,

-Gminą Gorzów Śląski a Powiatem Kluczborskim dotyczące przekazania dotacji celowej w 2020 r. na zadania związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

14.Porozumienie pomiędzy Gminą Wołczyn a Powiatem Kluczborskim dotyczące przekazania dotacji w wysokości 6.000,-zł dla Powiatu Kluczborskiego na realizację zadania pn.: ,,Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie”.   

15.Sprawozdanie przedłożone przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Kluczborku za 2019 rok z realizacji powierzonych zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Powiatu Kluczborskiego.

16.Pismo Naczelnika Wydziału Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powiatu dotyczące naliczenia i wypłaty dodatku uzupełniającego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych powiatu Kluczborskiego.

17.Pismo dotyczące usunięcia prywatnych przedmiotów z pomieszczeń MDK w Kluczborku przez Dyrektora placówki.

18.Pismo Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku dotyczące zwiększenia planu finansowego jednostki w rozdziale 85406 § 4300 o kwotę 4 800,00,-zł na pokrycie kosztów usług porządkowo-konserwatorskich wokół budynku Powiatowego Ośrodka Rehabilitacji w Kluczborku oraz usług obsługi kotła c.o.

19.Pismo Starosty Kluczborskiego dotyczące projektu zmiany planu wydatków na 2020 rok –zakup subskrypcji na podstawie której autor oprogramowania Geo-Info Delta zapewnia serwis i stałą jego aktualizację.

20.Skorygowane sprawozdanie złożone przez Stowarzyszenie ,,Zawsze Razem” z wykonania

Zadania publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: Od juniora do seniora.

21.Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Powiatu w Kluczborku.

-projekt uchwały Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kluczborskiego na 2020 rok,

-projekt uchwały Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

-projekt uchwały Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury im.Stanisława Wyspiańskiego w Kluczborku, z siedzibą przy ul.Damrota 4 w Kluczborku.

-projekt uchwały Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/112/2019 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

22.Wolne wnioski.

-Umowa pomiędzy Opolskim Kuratorium Oświaty, a Powiatem Kluczborskim dotycząca udzielenia dotacji celowej na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego na 2020 rok ,

-wniosek Zarządu o zebranie informacji o zawartych umowach najmu i dzierżawy za 2019 rok (odpłatność i stawki) od kierowników jednostek. Dla których ustanowiono trwały zarząd.

-Umowa pomiędzy Gminą Lasowice Wielkie a Powiatem Kluczborskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania ,,Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1340 O na odcinku o długości 0.220 km (od km 3+633 do km 3+853)-chodnik w miejscowości Laskowice,

-Umowa pomiędzy Gminą Lasowice Wielkie a Powiatem Kluczborskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania ,,Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1328 O na odcinku o długości 0,333 km (od km 4+007 do km 4+340)-chodnik w miejscowości Chocianowice”.

23.Zamknięcie posiedzenia.

 

Do punktu 2 porządku

 

Kolejno Zarząd przystąpił do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Piotrowi Sitnikowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku do reprezentowania Powiatu Kluczborskiego w ramach programu ERASMUS+.

Przedmiotowe Pełnomocnictwo upoważnia do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (Fundacja) dotyczących udziału Placówki w programie Erasmus+, w tym do składania
w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego oświadczeń woli i wiedzy dla Fundacji.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag w związku z czym przystąpiono do głosowania imiennego:

Głosowanie:

Za podjęciem uchwały głosowali: Mirosław Birecki-Przewodniczący Zarządu, Rafał Neugebauer-Wicestarosta, Artur Nowak-członek Zarządu.  

Nie stwierdzono głosów przeciw i wstrzymujących się. 

Zarząd podjął uchwałę Nr 56/221/2020.

Następnie przystąpiono do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kluczborski, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2020 r.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag w związku z czym przystąpiono do głosowania imiennego:

Głosowanie:

Za podjęciem uchwały głosowali: Mirosław Birecki-Przewodniczący Zarządu, Rafał Neugebauer-Wicestarosta, Artur Nowak-członek Zarządu.  

Nie stwierdzono głosów przeciw i wstrzymujących się. 

Zarząd podjął uchwałę Nr 56/222/2020.

Zarząd przystąpił do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków.

W przedmiotowym projekcie dokonuje się następujących przeniesień środków w budżecie po stronie wydatków między paragrafami: w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej z: § 3030 kwotę 2.600,00 zł na: § 4170 kwotę
2.600,00 zł. Zmiany objęte niniejszym projektem uchwały wprowadza się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w celu zabezpieczenia wydatków bieżących.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag w związku z czym przystąpiono do głosowania imiennego:

Głosowanie:

Za podjęciem uchwały głosowali: Mirosław Birecki-Przewodniczący Zarządu, Rafał Neugebauer-Wicestarosta, Artur Nowak-członek Zarządu.  

Nie stwierdzono głosów przeciw i wstrzymujących się. 

Zarząd podjął uchwałę Nr 56/223/2020.

Kolejnym projektem uchwały z jakim zapoznał się Zarząd był projekt w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2020 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarach:

-Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

-Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

-Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag w związku z czym przystąpiono do głosowania imiennego:

Głosowanie:

Za podjęciem uchwały głosowali: Mirosław Birecki-Przewodniczący Zarządu, Rafał Neugebauer-Wicestarosta, Artur Nowak-członek Zarządu.  

Nie stwierdzono głosów przeciw i wstrzymujących się. 

Zarząd podjął uchwałę Nr 56/224/2020.

Zarząd przystąpił do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu po stronie wydatków.

Dokonuje się następujących przeniesień środków w budżecie po stronie wydatków między paragrafami: w dziale 710– Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii z: § 4010 kwotę 835,84 zł, § 4110 kwotę 143,68 zł, § 4120 kwotę 20,48 zł na: § 4300 kwotę 1.000,00 zł. W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01005- Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa z: § 4010 kwotę 585,09 zł, § 4110 kwotę 100,58 zł, § 4120 kwotę 14,33 zł na: § 4300 kwotę  700,00 zł.

Zmiany objęte niniejszym projektem uchwały wprowadza się na podstawie pisma
z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WIGiK.3122.48.2019.MN z dnia 13.12.2019 r  w sprawie podziału środków dotacji budżetowych na rok 2020.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag w związku z czym przystąpiono do głosowania imiennego:

Głosowanie:

Za podjęciem uchwały głosowali: Mirosław Birecki-Przewodniczący Zarządu, Rafał Neugebauer-Wicestarosta, Artur Nowak-członek Zarządu.  

Nie stwierdzono głosów przeciw i wstrzymujących się. 

Zarząd podjął uchwałę Nr 56/225/2020.

Zarząd zapoznał się z projektem uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marzenie Peruckiej-Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2-Centrum Kształtu Ustawicznego w Kluczborku do reprezentowania Powiatu Kluczborskiego w ramach programu ERASMUS+.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag w związku z czym przystąpiono do głosowania imiennego:

Głosowanie:

Za podjęciem uchwały głosowali: Mirosław Birecki-Przewodniczący Zarządu, Rafał Neugebauer-Wicestarosta, Artur Nowak-członek Zarządu.  

Nie stwierdzono głosów przeciw i wstrzymujących się. 

Zarząd podjął uchwałę Nr 56/226/2020.

 

Do punktu 3 porządku

 

Zarząd przystąpił ponownie do rozpatrzenia pisma Wicedyrektora ZS Nr 1 w Kluczborku dotyczącego wyrażenia zgody na utworzenie od 01 września 2020 r. I oddziału Technikum Nr 3 w zawodzie technik usług fryzjerskich.

Zarząd po szczegółowej analizie postanowił nie wyrażać zgody na utworzenie ww. kierunku.

 

Do punktu 4 porządku

 

Kolejno Zarząd zapoznał się z pismem Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu dotyczącym planowanego naboru do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021 i postanowił zatwierdzić proponowany nabór.

Jednocześnie Zarząd określił  liczbę uczniów w oddziałach na poziomie 30 osób.

 

Do punktu 5 porządku

 

Zarząd zapoznał się z pismem Gminy Lasowice Wielkie dotyczącym uzgodnienia w zakresie zadań samorządowych projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pt.,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1328O-budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudowa linii telekomunikacyjnej na działkach ewidencyjnych nr 658/123; 520/88;399/173;514/123;506/88;521/88;388/88 k.m.3 obręb Chocianowice. Zarząd po zapoznaniu się z pismem postanowił zaakceptować projekt ww.decyzji.

 

Do punktu 6 porządku

 

Kolejną sprawą z jaką zapoznał się Zarząd było pismo Dyrektora ZSO w Kluczborku dotyczące zabezpieczenia kwoty 6.673,23,-zł na pokrycie kosztów robót malarskich korytarzy.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z pismem postanowił wyrazić zgodę na wykonanie robót malarskich korytarzy w lewym skrzydle szkoły w ramach środków własnych jednostki.

 

Do punktu 7 porządku

 

Zarząd zapoznał się z zestawieniem przygotowanym przez Głównego Specjalistę ds.Personalnych informującym o stanie zatrudnienia, wydatkach na wynagrodzenia oraz pochodnymi pracodawcy od wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych powiatu w I, II i III i IV kwartale 2019 r., która została przygotowana zgodnie z realizacją rozstrzygnięcia nr OR-Z.0022.23.2019.17-JS z dnia 08 lipca 2019 r.

 

Do punktu 8 porządku

 

Kolejno przystąpiono do zapoznania się z pismem dotyczącym upoważnienia członków Zarządu Powiatu do podpisywania porozumień w sprawie kształcenia uczniów Szkół Branżowych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku.

Zarząd postanowił upoważnić dwóch członków Zarządu w osobach Mirosław Birecki-Starosta Kluczborski oraz Artur Nowak-członek Zarządu do podpisywania porozumień oraz ewentualnych aneksów w sprawie kształcenia uczniów Szkół Branżowych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku.

 

Do punktu 9 porządku

 

Zarząd zapoznał się z pismem Zakładu Usługowo-Budowlanego z Wieruszowa dotyczącym prośby o wydzierżawienie gruntu pod realizację placu zabaw w Kluczborku przy ul.M.Skłodowskiej Curie i postanowił wyrazić zgodę na powyższe stwierdzając, że umowa zostanie zawarta z zarządcą trwałym nieruchomości –Dyrektorem ZS Nr 1 w Kluczborku na warunkach określonych przez strony umowy. 

 

Do punktu 10 porządku

 

Kolejno przystąpiono do zapoznania się ze skorygowanym sprawozdaniem złożonym przez Ludowy Klub Sportowy ,,Hetman” z wykonania zadania publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: ,,Piłka Nożna dla najmłodszych”.

Zarząd do sprawozdania nie wniósł uwag zatwierdzając je.

 

Do punktu 11 porządku

 

Zarząd zapoznał się z zawiadomieniem Gminy Lasowice Wielkie o podjęciu przez Gminę uchwały w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jasienie.

Do punktu 12 porządku

 

Następnie przystąpiono do zapoznania się z pismem Burmistrza Wołczyna dotyczącym podjęcia działań zmierzających do wykonania kolejnego odcinka chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1336 O na ul.Byczyńskiej w Wołczynie.

Zarząd po zapoznaniu stwierdził, że przedmiotowa inwestycja będzie możliwa po przeanalizowaniu kosztów oraz ewentualnego wsparcia inwestycji przez Gminę Wołczyn. 

 

Do punktu 13 porządku

 

Zarząd zapoznał się z treścią Umowy pomiędzy:

-Gminą Radłów a Powiatem Kluczborskim,

-Gminą Olesno a Powiatem Kluczborskim,

-Gminą Gorzów Śląski a Powiatem Kluczborskim dotyczącą przekazania dotacji celowej w 2020 r. na zadania związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Zarząd do treści uchwały nie wniósł uwag w związku z czym postanowił upoważnić dwóch członków Zarządu w osobach: Mirosław Birecki-Starosta Kluczborski oraz Rafał Neugebauer-Wicestarosta do podpisania Umowy.

 

Do punktu 14 porządku

 

Kolejno zapoznano się z Porozumieniem pomiędzy Gminą Wołczyn a Powiatem Kluczborskim dotyczącym przekazania dotacji w wysokości 6.000,-zł dla Powiatu Kluczborskiego na realizację zadania pn.: ,,Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie”. 

Zarząd do treści Porozumienia nie wniósł uwag w związku z czym postanowił upoważnić dwóch członków Zarządu w osobach: Mirosław Birecki-Starosta Kluczborski oraz Rafał Neugebauer-Wicestarosta do podpisania Porozumienia.

   

Do punktu 15 porządku

 

Zarząd postanowił zapoznać się ze sprawozdaniem przedłożonym przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Kluczborku za 2019 rok z realizacji powierzonych zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Powiatu Kluczborskiego.

Do przedłożonego sprawozdania nie wniesiono uwag w związku z czym Zarząd postanowił o jego przyjęciu.

 

Do punktu 16 porządku

 

Następnie Zarząd przystąpił do zapoznania się z pismem Naczelnika Wydziału Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powiatu dotyczącym naliczenia i wypłaty dodatku uzupełniającego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych powiatu Kluczborskiego i postanowił zobowiązać Naczelnika Wydziału Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powiatu do przygotowania informacji do przedłożenia sprawozdania Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Radzie Powiatu, Dyrektorom Szkół, Związkom Zawodowym Zrzeszającym Nauczycieli oraz Komisji Oświaty.

 

Do punktu 17 porządku

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem MDK w Kluczborku dotyczącym usunięcia prywatnych przedmiotów z pomieszczeń jednostki przez Dyrektora placówki przyjmując je do wiadomości.

 

Do punktu 18 porządku

 

Kolejno przystąpiono do zapoznania się z pismem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku dotyczącym zwiększenia planu finansowego jednostki w rozdziale 85406 § 4300 o kwotę 4 800,00,-zł na pokrycie kosztów usług porządkowo-konserwatorskich wokół budynku Powiatowego Ośrodka Rehabilitacji w Kluczborku oraz usług obsługi kotła c.o.

Zarząd po zapoznaniu się z ww.pismem postanowił wyrazić zgodę na powyższe zwiększenie planu finansowego jednostki.

 

Do punktu 19 porządku

 

Zarząd przystąpił do zapoznania się z pismem Starosty Kluczborskiego dotyczącym projektu zmiany planu wydatków na 2020 rok–zakup subskrypcji na podstawie, której autor oprogramowania Geo-Info Delta zapewnia serwis i stałą jego aktualizację.

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem postanowił wyrazić zgodę na przeniesienie środków po stronie wydatków tj.: z Działu 710, rozdział 71012, § 4300–kwota 3.690,00,-zł do Działu 710, rozdział 71012, § 6060-dotyczy wydatków na zakupy inwestycyjne.

 

Do punktu 20 porządku

 

Kolejno przystąpiono do zapoznania się ze skorygowanym sprawozdaniem złożonym przez Stowarzyszenie ,,Zawsze Razem” z wykonania zadania publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: ,,Od juniora do seniora”.

Zarząd nie wniósł do sprawozdania żadnych uwag w związku z czym postanowił zatwierdzić je bez uwag.

 

Do punktu 21 porządku

 

Następnie przystąpiono do zatwierdzenia materiałów na sesję Rady Powiatu w Kluczborku:

-projekt uchwały Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kluczborskiego na 2020 rok,

-projekt uchwały Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

-projekt uchwały Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury im.Stanisława Wyspiańskiego w Kluczborku, z siedzibą przy ul.Damrota 4 w Kluczborku.

-projekt uchwały Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/112/2019 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Zarząd zatwierdził przedmiotowe projekty uchwał i postanowił skierować je pod obrady Rady Powiatu.

 

Do punktu 22 porządku

 

Kolejno Zarząd zapoznał się z treścią Umowy pomiędzy Opolskim Kuratorium Oświaty, a Powiatem Kluczborskim dotyczącą udzielenia dotacji celowej na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego na 2020 rok. Do treści umowy nie wniesiono uwag w związku z czym Zarząd postanowił upoważnił dwóch członków Zarządu w osobach: Mirosław Birecki-Starosta Kluczborski oraz Rafał Neugebauer-Wicestarosta do jej podpisania.  

Ponadto Zarząd postanowił wystąpić z wnioskiem i zobowiązać Kierownika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu do zebrania informacji od kierowników jednostek, dla których ustanowiono trwały zarząd o zawartych umowach najmu i dzierżawy za 2019 rok (odpłatność i stawki).

Zarząd zapoznał się z treścią umów:

-Umowa pomiędzy Gminą Lasowice Wielkie a Powiatem Kluczborskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania ,,Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1340 O na odcinku o długości 0.220 km (od km 3+633 do km 3+853)-chodnik w miejscowości Laskowice.

Do podpisania Umowy Zarząd postanowił upoważnić dwóch członków Zarządu w osobach: Mirosław Birecki-Starosta Kluczborski oraz Rafał Neugebauer-Wicestarosta.  

-Umowa pomiędzy Gminą Lasowice Wielkie a Powiatem Kluczborskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania ,,Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1328 O na odcinku o długości 0,333 km (od km 4+007 do km 4+340)-chodnik w miejscowości Chocianowice”.

Do podpisania Umowy Zarząd postanowił upoważnić dwóch członków Zarządu w osobach: Mirosław Birecki-Starosta Kluczborski oraz Rafał Neugebauer-Wicestarosta. 

  

Do punktu 23 porządku

 

W związku z wyczerpaniem porządku Starosta podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął 56 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Na tym protokół zakończono.

 

 

 

                                                                                  Zarząd Powiatu:

 

 

                                                           1.Mirosław Birecki……………………………

 

 

                                                           2.Rafał Neugebauer……………………………

 

 

                                                           3.Artur Nowak   ………………………………

 

 

 

  Protokołowała:

 

Joanna Strzelczyk