Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia zintegrowane
•  Zgłoszenia/informacje instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9781210
od 26 czerwca 2003 r.
Organy » Zarząd Powiatu » Kadencja 2014-2018 » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały 2018 obrazek Wersja do druku

Uchwała Nr 171/751/2018 Zarządu Powiatu z dnia 20.11.2018r.w sprawie powołania i określenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową punktu nieo

  

Uchwała Nr 171/751/2018

Zarządu Powiatu w Kluczborku

z dnia 20 listopada 2018r.

 

w sprawie powołania i określenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie kluczborskim w 2019 roku.

 

Na podstawie  art.  32,  ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.), art. 15 ust. 2a, 2b, 2d, 2da, 2e, 2f Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), art. 11 ust 2 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2017 poz. 2030, z późn. zm.), § 2. pkt 2 Uchwały Nr XXXIII/219/2017 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok” oraz § 13. Załącznika do ww., Zarząd Powiatu w Kluczborku uchwala, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie kluczborskim w 2019 roku, w następującym składzie:

 

1)    Adam Radom (Przedstawiciel Zarządu Powiatu w Kluczborku);

2)    Maria Żurek (Przedstawiciel Zarządu Powiatu w Kluczborku);

3)    Krystian Goetz (Przedstawiciel Wojewody Opolskiego).

           

 

§ 2.    Na Przewodniczącego ww. komisji konkursowej wyznacza się Adama Radoma - Przedstawiciela Zarządu Powiatu w Kluczborku.

 

§ 3. Przyjmuje się Regulamin pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie kluczborskim w 2019 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kluczborskiemu.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                        Zarząd Powiatu:

 

1. Przewodniczący  …………………………………………

(Piotr Pośpiech) 

 

 

2. Członek              ……………………………………….

(Urszula Pękala-Duda)

 

 

3. Członek     ……...………………………………………….

(Jakub Goliński)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr171/751/2018

Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia20 listopada 2018r..

 

 

 

Regulamin pracy komisji konkursowej

do opiniowania ofert złożonych otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie kluczborskim w 2019 roku

 

§  1. 

1. W pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie kluczborskim w 2019 roku, zwanej dalej komisją nie może brać udziału osoba, w stosunku do której zachodzą przesłanki określone w art. 24 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, t.j.), dotyczące wyłączenia pracownika.

2. Wszyscy członkowie komisji przed rozpoczęciem prac komisji są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

 

§ 2.

1. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów.

2. Uczestnictwo w komisji jest całkowicie nieodpłatne i dobrowolne.

3. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w jej posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa jej członków.

4. Decyzje komisji podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu komisji, w głosowaniu jawnym.

 

§ 3.

1. Do zadań komisji należy ocena i opiniowanie ofert spełniających wszystkie wymogi formalne.

2. Przy ocenie merytorycznej poszczególnych ofert stosowane będą następujące kryteria i skala ocen:

1)     możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta - realność wykonania, doświadczenie i skuteczność realizacji zadań [0-5 pkt];

2)     wartość merytoryczna oferty, spójność projektu, rzetelny i realny harmonogram realizacji zadania, szczegółowość opisu realizacji zadania [0-10 pkt];

3)     ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego - prawidłowość  obliczeń,  zasadność,  przejrzystość  i rzetelność określania kosztów [0-7 pkt];

4)     wkład rzeczowy i osobowy (kwalifikacje osób), w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków [0-5 pkt];

5)     dotychczasowe  współpraca  oferenta  z  powiatem  kluczborskim (rzetelność, terminowość) [0-3 pkt].

 

3. Komisja konkursowa proponuje wybór dwóch organizacji pozarządowych, jednej do prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kluczborskim w 2019 roku i jednej do prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie kluczborskim w 2019 roku.

4. Rekomendacja oferty przez komisję konkursową nie jest równoznaczna z zapewnieniem przyznania dotacji.

5. W przypadku, gdy w otwartym konkursie ofert nie wpłynie żadna oferta na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, albo żadna ze złożonych ofert dotyczących realizacji ww. zadania nie spełni wymogów konkursu, komisja konkursowa proponuje do prowadzenia w tym punkcie organizację do prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

§ 4.

1. Z posiedzenia komisji konkursowej sporządzany jest protokół.

2. Funkcję protokolanta w trakcie obrad komisji pełni Kierownik Referatu Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury (członek komisji), merytorycznie odpowiedzialny za zadanie.

3. Protokół podpisuje przewodniczący komisji.

4. Ostateczną decyzję o wyborze jednej oferty podejmuje Zarząd Powiatu w Kluczborku.

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie kluczborskim w 2019 roku stanowiący załącznik do Uchwały Nr 171/751/2018

Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia20 listopada 2018 r.

 

 

 

OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

 

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………………………………………………

 

oświadczam, iż nie jestem związana/y z podmiotami biorącymi udział w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego w roku 2019 w obszarze powierzenia prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie kluczborskim w 2019 roku,

 

w szczególności:

  • nie jestem osobą, która wchodzi w skład organów statutowych lub pełni funkcję kierowniczą w którymkolwiek z ww. podmiotów;
  • nie jestem pracownikiem, przedstawicielem bądź członkiem któregokolwiek z ww. podmiotów;
  • nie pozostaję z osobami związanymi z ww. podmiotami w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w linii bocznej do drugiego stopnia, bądź będąc związaną/ym z nimi z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli (również po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli).

 

 


Miejscowości i data                                                                                           Podpis

 

 

 

W związku z zaistnieniem jednej z powyższych przyczyn podlegam wyłączeniu z prac Komisji Konkursowej.

 

 

 


Miejscowości i data                                                                                           Podpis

 

Załączone dokumenty
  Uchwała 751 (75.2kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Strzelczyk Joanna, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Strzelczyk Joanna, Data wprowadzenia: 2018-11-21 06:47:45, Zatwierdził do publikacji: Radom Adam, Data publikacji 2018-11-21 12:07:19, Ostatnia zmiana: 2018-11-21 12:07:33, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 166