Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia zintegrowane
•  Zgłoszenia/informacje instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9496968
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Organizacje pozarządowe » Otwarte konkursy ofert » Konkurs - Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie » 2019 obrazek Wersja do druku

Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie kluczborskim w 2019 roku.

 

Zarząd Powiatu w Kluczborku

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie kluczborskim w 2019 roku.

  

I.    Rodzaj zadania

1.    Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku usytuowanego w Powiatowym Ośrodku Rehabilitacji, ul. Sienkiewicza 20B, 46-200 Kluczbork, od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 19.00, o którym mowa w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn.zm.).

2.    Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku  usytuowanego  w  budynku  Urzędu  Miejskiego w Byczynie przy ul Rynek 1, 46-220 Byczyna, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do godz. 13.00, o którym mowa w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn.zm.).

3.    Na każdy rodzaj zadania określonego w pkt. 1 i 2 należy złożyć oddzielną ofertę wraz z załącznikami.

4.    W przypadku, gdy w otwartym konkursie ofert nie wpłynie żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, o którym mowa w pkt 2 albo żadna ze złożonych ofert dotyczących realizacji zadania określonego w pkt. 2 nie spełni wymogów konkursu, organizacji pozarządowej spełniającej wymogi do realizacji zadania określonego w pkt 1, która kolejno zdobyła największą ilość punktów w konkursie, powierzy się prowadzenie punktu określonego w pkt 2 z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1.    Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku usytuowanego w Powiatowym Ośrodku Rehabilitacji, ul. Sienkiewicza 20B, 46-200 Kluczbork, od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 19.00, planuje się przeznaczyć w 2019 roku kwotę: 63 030,00 zł (sześćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści złotych zero grosze). W tym 60 060,00 zł (5 005,00 zł miesięcznie) na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i 2 970,00 zł na realizację zadania z zakresu edukacji prawnej.

2.    Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku  usytuowanego  w  budynku  Urzędu  Miejskiego w Byczynie przy ul Rynek 1, 46-220 Byczyna, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do godz. 13.00, planuje się przeznaczyć w 2019 roku kwotę: 63 030,00 zł (sześćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści złotych zero grosze). W tym 60 060,00 zł (5 005,00 zł miesięcznie) na udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i 2 970,00 zł na realizację zadania z zakresu edukacji prawnej.

 

III.    Zasady przyznawania dotacji

1.    Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego określają przepisy:

a)    Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.);

b)    Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.);

c)    Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.);   

d)    Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1467).

 

2.    O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.    Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy o wykonanie zadania publicznego, w terminach w niej określonych.

4.    Ramowy wzór umowy określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania  

1.    Zadanie ma być realizowane w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia w 2019 roku w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie (z wyłączeniem  dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90 t.j.).

2.    Dyżur może być, na żądanie Starosty Kluczborskiego, w przypadku określonym w ustawie, wydłużony do co najmniej 5 godzin dziennie, bez zmiany wysokości udzielonej dotacji.

3.    Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824 t.j.), ma być zapewniona możliwość uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

4.    W umowie o realizacji zadania, o którym mowa w pkt. 1, organizacji pozarządowej, która będzie prowadzić punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powierzy się także realizację zadania z zakresu edukacji prawnej zgodnie z art. 3b Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zadanie to powinno zostać ujęte w kalkulacji kosztów, w ramach przewidzianych na ten cel środków.  

5.    Realizując zadanie z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy zapewnić profesjonalne i rzetelne udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów oraz poufność w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem.

6.    Osoby realizujące bezpośrednio zadania muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie, zgodnie art. 5 oraz art. 11 ust. 3 lub art. 11 ust. 3a Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

7.    Powiat zgodnie z rozporządzeniami wykonawczymi zapewnia wyposażenie lokalu oraz właściwe jego oznakowanie na zewnątrz i wewnątrz budynku.

8.    Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie zgodnie z art. 8 ust. 4 i 5 Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

9.    Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania, w tym przeznaczenie dotacji określi umowa na wykonanie zadania publicznego pomiędzy powiatem a organizacją pozarządową sporządzona według wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

10. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

11. Zadanie publiczne, którego dotyczy ogłoszenie konkursowe jest zleconym zdaniem administracji rządowej.

 

V.   Termin i warunki składania ofert

1.    Termin składania ofert upływa 20 listopada 2018 roku o godz. 15.00. Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

2.    Wypełnione oferty wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork.

3.    Oferty należy sporządzić w języku polskim, pisemnie pod rygorem nieważności w formie komputerowej, z wypełnieniem wszystkich miejsc w ofercie.

4.    Oferty powinny być sporządzone na drukach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

5.    Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

6.    Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem, lub rejestrem określającym sposób reprezentacji.

7.    Oferty przesłane faksem nie będą przyjmowane.

8.    Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.

 

Do oferty należy dołączyć:

 

Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

-       odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym prawnym

Kopię statutu lub innego dokumentu zawierającego informacje o zakresie działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentacji.

-       aktualny dokument

Potwierdzenie posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego.

-       dokumenty potwierdzające nieprzerwane wykonywanie tych zadań, od co najmniej 15 października 2016 r. do dnia złożenia oferty

Umowy z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11. ust. 3 pkt 2 lub art. 11 ust. 3a  Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

-       oryginały lub kserokopie (poświadczone za zgodność z oryginałem)  umowy, potwierdzającej świadczenie pomocy prawnej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Pisemne zobowiązanie do zapewnienia poufności w związku z udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem.

-   wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia

Zobowiązanie do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów.

-   wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia

Oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

-   wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia

Wywiązanie się z obowiązku opracowania i stosowania standardów obsługi i wewnętrznego system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej

lub

Wywiązanie się z obowiązku opracowania i stosowania standardów obsługi i wewnętrznego system kontroli jakości udzielanego  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

-   dokument standardów obsługi i wewnętrznego systemu kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej/ nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

 

 

Organizacja pozarządowa ubiegająca się o powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

dołącza do oferty zaświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 Ustawy albo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, o którym mowa w art. 11a ust. 1, ustawy z oceną pozytywną, przez osoby, o których mowa w art. 11 b ustawy.

-   kopia (poświadczona za zgodność z oryginałem) zaświadczenia o ukończeniu kursu dla każdej osoby mającej świadczyć poradnictwo obywatelskie

Fakultatywnie (w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru).

-   Dokument potwierdzający

    upoważnienie do działania      w imieniu Oferenta.

 

 

Fakultatywnie porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu w tym służyły asystą osobom, o których mowa w art. 4 ustawy mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.

-  Porozumienie/a      wolontariackie.

 

9.    Kserokopie będące załącznikami do oferty należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

 

VI. Tryb i kryteria wyboru oferty i termin dokonania wyboru ofert

1.      Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o zasady określone w art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.).

2.      Oferty spełniające wymogi formalne opiniowane są przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu w Kluczborku.

3.      Przy ocenie merytorycznej poszczególnych ofert stosowane będą następujące kryteria  i skala ocen:

a)  możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta  - realność wykonania, doświadczenie i skuteczność realizacji zadań (0-5 pkt);

b)  wartość merytoryczna oferty, spójność projektu, rzetelny i realny harmonogram realizacji zadania, szczegółowość opisu realizacji zadania (0-10 pkt);

c)  ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego - prawidłowość obliczeń, zasadność, przejrzystość i rzetelność określania kosztów (0-7 pkt);

d)  wkład rzeczowy i osobowy (kwalifikacje osób), w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (0-5 pkt);

e)  dotychczasowa współpraca oferenta z powiatem kluczborskim (rzetelność, terminowość (0-3 pkt).

4.      Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu w Kluczborku po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, dokonując wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania.

5.      Decyzja Zarządu jest ostateczna i nie podlega trybowi odwoławczemu.

6.      Oferty złożone na niewłaściwych drukach lub po terminie, niekompletne, przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, zostaną odrzucone ze względów formalnych.

7.      Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

8.      Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 10 grudnia 2018 roku.

9.      Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej powiatu kluczborskiego – www.powiatkluczborski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

10.  O wyborze oferty i przyznaniu dotacji oferent zostanie powiadomiony pisemnie pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

11.  Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane Oferentowi.

12.  Umowa o powierzenie realizacji zadania podpisana zostanie po ogłoszeniu wyniku otwartego konkursu ofert.

 

VII. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

1.     W 2017 roku na realizację tego typu zadnia została przeznaczona dotacja w kwocie 60 725,88 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy).

2.     W 2018 roku na realizację tego typu zadnia została przeznaczona dotacja w kwocie 60 725,88 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy).

 

VIII.  Dodatkowe informacje

1.     Informacji o konkursie udziela Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury Starostwa Powiatowego w Kluczborku, pokój 410, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, tel. 77 418 52 18 wew. 153-155.

2.     Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), Administratorem danych osobowych zawartych w przesłanych ofertach jest Starosta Kluczborski. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie kluczborskim w 2019 roku.

  

IX.   Załączniki do ogłoszenia

załącznik nr 1 do ogłoszenia (wzór) Pisemne zobowiązanie do zapewnienia poufności w związku z udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem.”

załącznik nr 2 do ogłoszenia (wzór) „Zobowiązanie do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego , w szczególności w sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów.”

załącznik nr 3 do ogłoszenia (wzór) „Oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

Uchwała Nr 167/725/2018 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 26 października 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie kluczborskim w 2019 roku. 

 

Załączone dokumenty
  Zalacznik_nr_1_do_ogloszenia (31kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Zalacznik_nr_2_do_ogloszenia (31kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Zalacznik_nr_3_do_ogloszenia (31kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Wzor_oferty (205.5kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Wzor_sprawozdanai (272.5kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Nowak Piotr, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Nowak Piotr, Data wprowadzenia: 2018-10-26 08:12:15, Zatwierdził do publikacji: Żurek Maria, Data publikacji 2018-10-26 11:04:19, Ostatnia zmiana: 2018-10-26 11:04:20, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 351