Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
Pomoc
Statystyki

8534401
od 26 czerwca 2003 r.
Organy » Zarząd Powiatu » Kadencja 2014-2018 » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały 2017 Wersja do druku

Uchwała Nr 130/566/2017 Zarządu Powiatu z dnia 28.12.2017r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2018 roku.

 Uchwała Nr 130/566/2017

Zarządu Powiatu w Kluczborku

z dnia 28 grudnia 2017 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2018 roku.

 

Na podstawie art. 32, ust 2 pkt 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 11, 13, 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), art. 221 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), a także na podstawie § 2. Uchwały  Nr XXXIII/219/2017 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”, Zarząd Powiatu w Kluczborku uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2018 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarach:

   1) Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

       oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

   2) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

   3) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

§ 2. Treść ogłoszenia konkursowego zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o których mowa w § 2. zamieszcza się:

1)    na stronie internetowej powiatu kluczborskiego – www.powiatkluczborski.pl;

2)    w Biuletynie Informacji Publicznej;

3)    na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

           

 

                                                                                   Zarząd Powiatu:

 

 

 

1. Przewodniczący    ……………………………………………

(Piotr Pośpiech) 

 

 

2. Członek              ………………………………………….

        (Urszula Pękala-Duda)

 

 

3. Członek               .………………………………………….

             (Jakub Goliński)

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr 130/566/2017.

Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 28grudnia 2017r.

 

 

 

 

Zarząd Powiatu w Kluczborku

 

ogłasza

 

 otwarty konkurs ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych

w 2018 roku w obszarach:

 

- Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

- Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione    w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

I. RODZAJE ZADAŃ W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH

1.      Obszar pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

a)  opieka domowa nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi oraz opieka paliatywna;

b)  przeciwdziałanie przestępczości wśród dzieci i młodzieży;

c)  organizacja lub udział w szkoleniach, kursach, konferencjach itp.

2.      Obszar kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

a)  przedsięwzięcia kulturalne mające na celu promocję powiatu kluczborskiego;

b)  przedsięwzięcia kulturalne mające na celu upamiętnienie 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w powiecie kluczborskim.

3.      Obszar wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

a)  uczestnictwo, organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych;

b)  przedsięwzięcia sportowe mające na celu upamiętnienie 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w powiecie kluczborskim.

 

 

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ  W 2018 ROKU

1. Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w roku 2018 wynosi:    - 103 620,00 zł,

     w tym:

- na zadania w obszarze pomocy społecznej                          -   5 751,00 zł;

- na zadania w obszarze kultury                                          - 62 344,00 zł;

          - na zadania w obszarze kultury fizycznej                                      - 35 525,00 .

 

 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1.      Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadań określają przepisy Ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2.      Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na rzecz obszarów, których dotyczy niniejszy konkurs i zamierzają realizować zadanie adresowane do mieszkańców powiatu kluczborskiego. 

3.      Oddziały terenowe – nie posiadające osobowości prawnej, mogą złożyć ofertę tylko za zgodą zarządu wyższego szczebla organizacji posiadającej osobowość prawną.

4.      Oferta złożona do konkursu powinna być sporządzona w języku polskim i spełniać wymagania opisane w art 14 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, według wzoru określonego w § 1. pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

5.      Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

1)    aktualny wyciąg z innego właściwego rejestru - w przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w ewidencji Starosty;

2)    aktualny statut organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

3)    dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów) - w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji Podmiotów składających oferty niż wynikających z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru/ewidencji;

4)    oświadczenie Podmiotu o byciu właścicielem rachunku bankowego wraz ze wskazaniem numeru konta i nazwą banku.

6.      Kserokopie dokumentów dla swojej ważności muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. Poświadczenie zgodności z oryginałem winno zawierać datę, pieczęć oferenta, czytelny podpis lub pieczątkę imienną uprawnionej statutowo bądź upoważnionej w tym celu osoby.

7.      Nie dopuszcza się nanoszenia zmian we wzorze oferty.

8.      Ofertę muszą podpisać osoby upoważnione do reprezentowania organizacji na zewnątrz i zaciągania zobowiązań finansowych, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta.

9.      Podmiot może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę w danym obszarze.  W przypadku złożenia większej liczby ofert w danym obszarze, wszystkie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

10.   Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

11.   Podmioty składające ofertę do konkursu zobowiązane są do przedstawienia innych środków finansowych w wysokości co najmniej 10% wartości całego projektu. Na inne środki finansowe mogą składać się środki finansowe własne, świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego, środki finansowe z innych źródeł publicznych, pozostałe.

12.   Dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że Podmiot realizujący zadanie prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

13.   Dotacje na dofinansowanie realizacji zadań publicznych zostaną przyznane na podstawie wyłonionych w konkursie ofert i zawartej umowy. 

14.   Dotacje nie mogą być przyznawane na:

- pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów, za wyjątkiem kosztów związanych
z realizacją zadania publicznego,

- pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

- pokrycie kosztów inwestycyjnych.

15.   Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku Podmiot może zmniejszyć zakres rzeczowy realizacji zadania lub zrezygnować z przyznanej dotacji. W przypadku przyjęcia pomniejszonej dotacji Podmiot jest zobowiązany złożyć zaktualizowaną ofertę realizacji zadania publicznego. Natomiast w przypadku rezygnacji z przyznanej dotacji Podmiot zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania w formie pisemnej o tym fakcie Zarządu Powiatu w Kluczborku.

 

 

IV. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1.      Termin realizacji zadań publicznych ustala się od dnia podpisania umowy do 15.12.2018 r.

2.      Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami prawa, w zakresie opisanym w ofercie i zawartej umowie.

3.      Z dotacji mogą być wydatkowane środki finansowe na koszty związane z realizacją zadania powstałe w terminie realizacji zadania publicznego, jednak nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania, w tym przeznaczenie dotacji określi umowa na wykonanie zadania publicznego pomiędzy powiatem a wyłonionymi w konkursie Podmiotami.

4.      Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, zgodnie z § 1. pkt 5., w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania publicznego.

5.      O wszystkich zaistniałych zmianach dotyczących realizacji zadania publicznego (np. w statucie/rejestrze, zmianach terminów działań, zmianach w kosztorysie itp.) Podmiot składający wniosek zobowiązany jest począwszy od momentu złożenia oferty, poprzez cały okres rozpatrywania, realizacji i rozliczenia zadania informować pisemnie zleceniodawcę.

 

 

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.     Oferty należy złożyć do dnia 29 stycznia 2018 roku.

2.      Oferty do poszczególnych obszarów należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork.

3.      W przypadku przesłania oferty pocztą, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

4.      Oferty złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

 

VI. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT

1.      Złożone oferty zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej.

2.      Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 45 dni licząc od daty określonej jako termin składania ofert.

3.      Po upływie terminu składania ofert na stronie internetowej powiatu kluczborskiego – www.powiatkluczborski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kluczborku zostanie umieszczony wykaz wszystkich złożonych ofert wraz z informacją o brakach formalnych i ostatecznym terminie ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie ich w terminie powoduje pozostawienie ofert bez rozpatrzenia.

4.      Oferty spełniające wszystkie wymogi formalne opiniuje komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Kluczborku.

5.      Wybór ofert dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:

1)    możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta  - realność wykonania, doświadczenie i skuteczność realizacji zadań;

2)    wartość merytoryczna oferty, spójność projektu, rzetelny i realny harmonogram realizacji zadania, szczegółowość opisu realizacji zadania, jakość wykonania zadania;

3)    ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego - prawidłowość obliczeń, zasadność, przejrzystość i rzetelność określania kosztów;

4)    udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

5)    wkład rzeczowy i osobowy (kwalifikacje osób), w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;

6)    dotychczasowa współpraca oferenta z powiatem kluczborskim (rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych dotacji).

6.      Ostateczną decyzję o wyborze ofert i wysokości dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w Kluczborku po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

7.      Zarząd Powiatu w Kluczborku może odmówić Podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, Podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową Podmiotu.

8.      Odrzucenie oferty na podstawie oceny formalnej lub merytorycznej, a także nie przyznanie dotacji jest ostateczne i nie podlega procedurom odwoławczym.

9.      Lista podmiotów wraz z nazwą zadania publicznego i wysokością przyznanych środków, które otrzymają dotację na realizację zadań zostanie opublikowana na stronie internetowej powiatu kluczborskiego – www.powiatkluczborski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

10.   O wyborze oferty i przyznaniu dotacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie pocztą tradycyjną lub elektroniczną. 

11.   Umowy o wsparcie realizacji zadania podpisane zostaną bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert i złożeniu .

12.   Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane.

13.   Informacji o konkursie udziela Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury Starosta Powiatowego w Kluczborku, pokój 410, ul. Katowicka 1, tel. 77 418 52 18 wew. 153- 155.

 

VII. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU  I ZWIĄZANYCH Z NIMI KOSZTY, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM  I PODMIOTOM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA  24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  I O WOLONTARIACIE

1. W 2016 roku Zarząd Powiatu w Kluczborku z budżetu powiatu kluczborskiego na    wsparcie realizacji zadań publicznych przekazał kwotę w wysokości  -  88 670,00 zł,

- na zadania w obszarze pomocy społecznej                -  5 500,00 zł,

- na zadania w obszarze kultury                                 - 48 900,00 zł,

         - na zadania w obszarze kultury fizycznej                  - 34 270,00 zł.

2. W 2017 roku Zarząd Powiatu w Kluczborku z budżetu powiatu kluczborskiego na    wsparcie realizacji zadań publicznych przekazał kwotę w wysokości  -  99 211,25 zł

 

- na zadania w obszarze pomocy społecznej                -   5 600,00 zł,

- na zadania w obszarze kultury                                 - 58 900,00 zł,

- na zadania w obszarze kultury fizycznej                  - 34 711,25 zł.

 

Załączone dokumenty
  uchwała 566 (79.3kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Strzelczyk Joanna, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Strzelczyk Joanna, Data wprowadzenia: 2017-12-29 10:03:57, Zatwierdził do publikacji: Radom Adam, Data publikacji 2017-12-29 10:09:59, Ostatnia zmiana: 2017-12-29 10:10:15, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 277