Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Kolorowy pasek
Starostwo Powiatowe w Kluczborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

Data publikacji strony internetowej: 2003-06-26.
Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2023-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Świerczek, starostwo@powiatkluczborski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 774185218. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku
  Do budynku Starostwa Powiatowego w Kluczborku prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrznej od strony ulicy Katowickiej, trzy wejścia od strony parkingu oraz wejście z windą od strony ul. Katowickiej. Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich a także rodzice z wózkami dziecięcymi mogą skorzystać z dwóch wejść wyposażonych w windę. Jedno od strony ul. Katowickiej, umożliwiające dotarcie do biur znajdujących się na drugim i trzecim piętrze. Drugie od strony parkingu umożliwiające dotarcie do biur znajdujących się na parterze. Jedno z wejść do budynku prowadzi przez pomieszczenie Straży Miejskiej, gdzie może być przywołana osoba odpowiedzialna merytorycznie za obszar związany z daną sprawą.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  Z holu na parterze jest dostęp do biur Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru
  i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydziału Komunikacji i Transportu. Z holu głównego na drugim piętrze jest dostęp do Biura Starosty, Wicestarosty, Członka Zarządu oraz Skarbnika i Sekretarza. Znajduje się tu również biuro podawcze. Wydziały znajdujące się na drugim piętrze to: Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu, Wydział Edukacji i Sportu, Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia, Wydział Budownictwa, Wydział Finansowy, Wydział Organizacyjny, Kadry, Radca Prawny, Stanowisko ds. Ochrony Zabytków, Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych, Stanowisko ds. BHP oraz Koordynator Dostępności. Na tym piętrze znajdują się również dwie sale konferencyjne (mała i duża) Na drugie piętro można się dostać schodami z pochylniami lub windą osobową (drugie wejście od strony ul. Katowickiej). W kabinach wind osobowych zamontowane są nakładki Braille´a na wewnętrznych panelach sterujących. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. W budynku Starostwa Powiatowego nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  Przed wejściem windowym od strony parkingu (winda tylko dla parteru i pierwszego piętra) znajduje się pochylnia. Przed budynkiem znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczone w bliskim sąsiedztwie podjazdu prowadzącego do drzwi wejściowych. Wydzielone SA również dwa miejsca dla rodziny  dzieckiem (z wózkiem). Przed łącznikiem (drugie piętro) od strony windy znajduje się pochylnia umożliwiająca pokonanie różnicy poziomów miedzy budynkami (6 stopni). Na schodach od strony dużej Sali konferencyjnej znajduje się pochylnia umożliwiająca osobie na wózku inwalidzkim pokonanie różnicy poziomów (3 stopnie).
 4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Do budynku Starostwa Powiatowego w Kluczborku wejście z psem asystującym jest warunkowane wyposażeniem go w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego a także zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Starostwa z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy]
 5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.  Osobie uprawnionej podczas załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym przysługuje prawo do korzystania z usług:
  - tłumacza PJM (polski język migowy)
  - tłumacza SJM (system językowo-migowy)
  - tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) Osoba uprawniona, która chce skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązana jest zgłosić do Starostwa chęć skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej artykułu. Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych tj. dla osoby, której niepełnosprawność została potwierdzona odpowiednim orzeczeniem określonym w w/w ustawie. Warunkiem uzyskania bezpłatnego świadczenia, jest przedłożenie do wglądu przedmiotowego orzeczenia urzędnikowi realizującemu sprawę. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia osoba uprawniona zostanie o tym zawiadomiona, równocześnie wyznaczony zostanie możliwy termin udostępnienia świadczenia lub wskazana inna forma realizacji uprawnień określonych w ustawie. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

W przypadku korzystania z systemu Android aplikacje (przeglądarki internetowe można ściągnąc ze sklepy Google Play https://play.google.com/store/apps?gl=PL

W przypadku korzystania z systemów IOS aplikację (przeglądarki internetowe można ściągnąć ze strony App Store https://support.apple.com/pl-pl/HT204266#ios

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij