1. Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie RP

Wzór wniosku o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie (.doc)

Wzór ogólnego pełnomocnictwa do spraw związanych z rejestracją pojazdu (.doc)

 

2. Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Wzór wniosku o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie (.doc)

Wzór ogólnego pełnomocnictwa do spraw związanych z rejestracją pojazdu (.doc)

 

3. Pierwsza rejestracja pojazdu zabytkowego

Wzór wniosku o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie (.doc)

Wzór ogólnego pełnomocnictwa do spraw związanych z rejestracją pojazdu (.doc)

 

4. Pierwsza rejestracja pojazdu marki „SAM”

Wzór wniosku o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie (.doc)

Wzór ogólnego pełnomocnictwa do spraw związanych z rejestracją pojazdu (.doc)

 

5. Rejestracja pojazdu zakupionego na terenie RP

Wzór wniosku o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie (.doc)

Wzór ogólnego pełnomocnictwa do spraw związanych z rejestracją pojazdu (.doc)

 

6. Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela

Wzór wniosku o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie (.doc)

Wzór ogólnego pełnomocnictwa do spraw związanych z rejestracją pojazdu (.doc)

 

7. Wyrejestrowanie pojazdu

Wzór wniosku o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie (.doc)

Wzór ogólnego pełnomocnictwa do spraw związanych z rejestracją pojazdu (.doc)

 

 

8. Zgłoszenie zbycia pojazdu

Wzór zawiadomienia o zbyciu pojazdu (.doc)

Wzór ogólnego pełnomocnictwa do spraw związanych z rejestracją pojazdu (.doc)

 

9. Wydanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych, wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

Wzór wniosku o nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu (.doc)

Wzór ogólnego pełnomocnictwa do spraw związanych z rejestracją pojazdu (.doc)

 

10. Wydanie skierowania na dodatkowe badanie techniczne pojazdu

Wzór wniosku o nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu (.doc)

Wzór ogólnego pełnomocnictwa do spraw związanych z rejestracją pojazdu (.doc)

 

11. Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego pojazdu w przypadku jego utraty

Wzór wniosku o wydanie wtórników (.doc)

Wzór ogólnego pełnomocnictwa do spraw związanych z rejestracją pojazdu (.doc)

 

12. Wydanie wtórnego dowodu rejestracyjnego pojazdu w przypadku jego zniszczenia

Wzór wniosku o wydanie wtórników (.doc)

Wzór ogólnego pełnomocnictwa do spraw związanych z rejestracją pojazdu (.doc)

 

13. Wymiana dowodu rejestracyjnego pojazdu w związku z wyczerpaniem miejsc na wpis kolejnego terminu badania technicznego

Wzór wniosku o wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego (.doc)

Wzór ogólnego pełnomocnictwa do spraw związanych z rejestracją pojazdu (.doc)

 

14. Zmiana danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w związku z instalacją przystosowującej pojazd do zasilania gazem

Wzór wniosku o dokonanie zmian w opisie pojazdu (.doc)

Wzór ogólnego pełnomocnictwa do spraw związanych z rejestracją pojazdu (.doc)

 

15. Zmiana danych pojazdu zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym zaistniałych w wyniku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów bądź mas i nacisków osi

Wzór wniosku o dokonanie zmian w opisie pojazdu (.doc)

Wzór ogólnego pełnomocnictwa do spraw związanych z rejestracją pojazdu (.doc)

 

16. Zmiana danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym wynikająca ze zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu niepowodująca zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego

Wzór wniosku o dokonanie zmian w opisie pojazdu (.doc)

Wzór ogólnego pełnomocnictwa do spraw związanych z rejestracją pojazdu (.doc)

 

17. Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych w związku z kradzieżą, zagubieniem lub zniszczeniem dotychczasowych tablic rejestracyjnych

Wzór wniosku o wydanie wtórników (.doc)

Wzór ogólnego pełnomocnictwa do spraw związanych z rejestracją pojazdu (.doc)

 

18. Zmiana danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych określonych w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług

Wzór wniosku o dokonanie zmian w opisie pojazdu (.doc)

Wzór ogólnego pełnomocnictwa do spraw związanych z rejestracją pojazdu (.doc)

 

19. Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej

Wzór wniosku o wydanie wtórników (.doc)

Wzór ogólnego pełnomocnictwa do spraw związanych z rejestracją pojazdu (.doc)

 

20. Wydanie nowych znaków legalizacyjnych (zniszczenie, utrata)

Wzór wniosku o wydanie wtórników (.doc)

Wzór ogólnego pełnomocnictwa do spraw związanych z rejestracją pojazdu (.doc)

 

21. Wydanie wtórnika Karty Pojazdu (utrata, zniszczenie)

Wzór wniosku o wydanie wtórników (.doc)

Wzór ogólnego pełnomocnictwa do spraw związanych z rejestracją pojazdu (.doc)

 

22. Zwrot zatrzymanego przez Policje dowodu rejestracyjnego

Wzór wniosku o wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego (.doc)

Wzór ogólnego pełnomocnictwa do spraw związanych z rejestracją pojazdu (.doc)

 

23. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane pojazdu w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu

Wzór ogólnego pełnomocnictwa do spraw związanych z rejestracją pojazdu (.doc)

 

24. Wpisanie adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego

Wzór wniosku o dokonanie adnotacji, wykreślenia zastawu rejestrowego (.doc)

Wzór ogólnego pełnomocnictwa do spraw związanych z rejestracją pojazdu (.doc)

 

25. Wykreślenie adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego

Wzór wniosku o dokonanie adnotacji, wykreślenia zastawu rejestrowego (.doc)

Wzór ogólnego pełnomocnictwa do spraw związanych z rejestracją pojazdu (.doc)

 

26. Czasowe wycofanie z ruchu: samochodu ciężarowego i przyczepy o dmc pow. 3,5 t, ciągnika samochodowego, pojazdu specjalnego, autobusu

Wzór wniosku o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (.doc)

Wzór ogólnego pełnomocnictwa do spraw związanych z rejestracją pojazdu (.doc)

 

27. Wpisanie współwłasności pojazdu

Wzór wniosku o dokonanie zmian w opisie pojazdu (.doc)

Wzór ogólnego pełnomocnictwa do spraw związanych z rejestracją pojazdu (.doc)

 

28. Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne (osoby/rzeczy)

Wniosek o udzielenie zaświadczenia na przewozy (.doc)

Oświadczenie o kierowcach (.doc)

Wykaz pojazdów do podania o wydanie licencji lub zaświadczenia (.doc)

 

29. Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób

Wniosek o udzielenie licencji (.doc)

Oświadczenie (zarządzający) (.doc)

Oświadczenie (osoba zarządzająca) (.doc)

Oświadczenie o posiadaniu rzeczywistej i stałej siedziby (.doc)

Oświadczenie o kierowcach (.doc)

Wykaz pojazdów do podania o wydanie licencji lub zaświadczenia (.doc)

Oświadczenie o niekaralności (.doc)

 

30. Wydanie licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy

Wniosek o udzielenie licencji - pppr (.doc)

Oświadczenie o niekaralności (.doc)

 

31. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wniosek o udzielenie zaświadczenia na przewozy (.doc)

Wykaz pojazdów do podania o wydanie zezwolenia na przewozy (.doc)

 

32. Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych (.doc)

 

33. Wydanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego (.doc)

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego (.doc)

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego (.doc)

 

34. Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy

Wzór wniosku (.pdf)

 

35. Wydanie wtórnika prawa jazdy

Wzór wniosku (.pdf)

 

36. Wpis do ewidencji wykładowców

Wzór wniosku (.pdf)

 

37. Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

Wzór wniosku (.pdf)

 

38. Zwrot prawa jazdy zatrzymanego w powodu naruszenia przepisów ruchu drogowego poprzez przekroczenie 24 punktów

Wzór wniosku (.pdf)

 

39. Przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdami w wyniku cofnięcia uprawnień na okres przekraczający jeden rok, utraty kwalifikacji, zatrzymanego prawa jazdy na okres przekraczający jeden rok

Wzór wniosku (.pdf)

 

40. Przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdami w związku z cofnięciem uprawnień na okres nieprzekraczający jednego roku, zatrzymaniem prawa jazdy na okres nieprzekraczający jednego roku

Wzór wniosku (.pdf)

 

41. Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem

Wzór wniosku (.pdf)

 

42. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów wraz z wydaniem zaświadczenia o dokonaniu wpisu, rozszerzenie istniejącego zakresu prowadzonej działalności wraz z wydaniem nowego zaświadczenia, zmiana danych wpisanych do rejestru wraz z wydaniem nowego zaświadczenia.

Wzór wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (.doc)

 

43. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wraz z wydaniem zaświadczenia o dokonaniu wpisu, rozszerzenie istniejącego zakresu prowadzonej działalności wraz z wydaniem nowego zaświadczenia, zmiana danych wpisanych do reje

Wzór wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (.pdf)

 

44. Wpis osoby do ewidencji instruktorów i wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy

Wzór wniosku (.pdf)

 

45. Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu drogowego

Wniosek o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu

Zawiadomienie o wprowadzeniu czasowej zmiany organizacji ruchu

 

46. Odbiór pojazdu, usuniętego z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 – j.t.) z parkingu strzeżonego

 

47. Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

Wniosek o wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne (.doc)