FP.6845.2.2.2021.MW                                                                                                                                          Kluczbork, dnia 15 października 2021r.

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zmianami)

 ZARZĄD POWIATU W KLUCZBORKU PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

 

Nr dz.

Ark. mapy

Pow. w ha

Nr księgi wieczystej

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Roczny czynsz dzierżawny i płatność

Okres dzierżawy

98

14

6,6919

OP1U/00087712/7

Kluczbork, ul.

Jagiellońska

Działka niezabudowana, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oznaczona jako grunty orne RIIIb, RIVa, RIVb, oraz grunty pod rowami W.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka, część północna, działa oznaczona symbolem 3U -  tereny zespołów obiektów usługowych.

Minimum 13 000.00 zł brutto płatne w dwóch ratach:

- do 15 grudnia (za okres od listopada 2021 do kwietnia 2022)

- do 15 czerwca  (za okres od maja do października 2022)   

Do 31 października 2022 roku

Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku w dniu 15 października 2021 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 Miejsce ogłoszenia  wykazu :

- tablica ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku przy ulicy Katowickiej 1

- strona internetowa www.powiatkluczborski.pl w zakładce Biuletynu Informacji Publicznej

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         Przewodniczący Zarządu Powiatu w Kluczborku

 

 

                                                                                                                                                                                                                             Mirosław Birecki

 

 

 

 

wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 15 października 2021 r.