1. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód i w zakresie budownictwa wodnego

2. Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

 

3. Wydawanie zezwolenia na zbieranie odpadów 

4. Wydawanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów 

5. Wydawanie zezwolenia na transport odpadów 

 

6. Prowadzenie zgłoszeń i wpisu do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

 

 

7. Uzyskanie karty wędkarskiej

Wniosek o wydanie Karty Wędkarskiej_2_wzory (.doc)

Wniosku o wydanie Karty Wędkarskiej (rozbieżność zamieszkania i zameldowania) (.doc)

 

 

8. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb i wydanie zaświadczenia

Wzór wniosku o zarejestrowanie sprzętu pływającego oraz wydania zaświadczenia (.doc)

 

 

9. Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na terenach będących własnością gmin, niebędących gruntami leśnymi

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew (krzewów) (.doc)

 

 

10. Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Zgłoszenie do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom (.pdf)

 

 

11. Wydanie pozwolenia zintegrowanego

 

 

12. Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia

 

 

13. Uzyskanie zezwolenia upoważniającego prowadzącego instalację do uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji

 

 

14. Wydanie pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza

 

 

15. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w publicznie dostępnej bazie danych o środowisku

 

 

16. Zatwierdzanie projektu prac geologicznych (prace hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie)

 

 

17. Przyjmowanie dokumentacji geologicznych (dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie)

 

 

18. Wydawanie koncesji geologicznych (rozpoznawanie i wydobywanie złóż kopalin)

 

 

19. Uzyskanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

 

20. Wydanie decyzji zatwierdzającej statut/zmiany w statucie spółki wodnej