POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA S.A. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY W KLUCZBORKU

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY W WOŁCZYNIE

46 – 250 Wołczyn, ul. Kościuszki 1, tel. 77/414-55-00

 

     ZOL jest zakładem stacjonarnym udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem  leczenie,  pielęgnację  i rehabilitację  osób  nie  wymagających  hospitalizacji oraz  zapewnia   im  pomieszczenia  i  wyżywienie   odpowiednie   do   stanu   zdrowia.  

    Do ZOL-u nie może być przyjęty pacjent z chorobą psychiczną i w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

 

      Celem Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego jest:

objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia pooperacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji, w szczególności poprzez:

-         opiekę lekarską,

-         opiekę pielęgniarską,

-         usprawnianie ruchowe i działania rehabilitacyjne,

-         leczenie farmakologiczne,

-         zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych,

-         zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych,

-         ustalenie i stosowanie diety,

-         zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,

-         zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowania do życia w społeczeństwie.

 

      Procedura przyjęcia do ZOL-u:  decyzję o przyjęciu chorego do ZOL-u wydaje kierownik zakładu w porozumieniu z lekarzem w oparciu o otrzymaną dokumentację:

-        zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego) lub wniosek lekarza  prowadzącego   pacjenta  z oddziału szpitalnego, po zakończeniu leczenia w warunkach szpitalnych,

-         wywiad pielęgniarski wraz z kartą kwalifikacji pacjenta do udzielenia świadczeń w ZOL (do ZOL o profilu ogólnym może zostać pacjent, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, w przebiegu choroby przewlekłej, który w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskał od 0 do 40 pkt),

-         wniosek pacjenta o umieszczenie w zakładzie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

-         aktualną decyzję organu emerytalno – rentowego o wysokości otrzymywanych świadczeń.         

     Tak skompletowane dokumenty należy przekazać do kierownika ZOL-u, który wspólnie z lekarzem opiniującym wyda decyzję o umieszczeniu, bądź nieumieszczeniu osoby w zakładzie. Po wydaniu pozytywnej decyzji osoba powinna być przyjęta do Zakładu.
W przypadku braku miejsc osoba taka jest umieszczona na liście oczekujących na przyjęcie. Kierownik zakładu informuje osobę zainteresowaną oraz odpowiednio dom pomocy społecznej albo podmiot leczniczy, w przypadku gdy świadczeniobiorca przebywa w tym domu albo w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, o kolejności przyjęcia do zakładu oraz o przewidywanym terminie przyjęcia do zakładu.      

     Decyzje o skierowaniu do ZOL-u wydawane są na pobyt czasowy, który wynosi do 6 miesięcy.

 

DOKUMENTACJA NIEZBĘDNA DO UBIEGANIA SIĘ O PRZYJĘCIE DO ZOL (do pobrania):

  1. Dane osobowe pacjenta.
  2. Wniosek o wydanie skierowania do ZOL.
  3. Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.
  4. Zaświadczenie lekarskie.
  5. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie.
  6. Karta oceny świadczeniobiorcy do ZOL wg skali Barthel.   

     Odpłatność pacjentów za pobyt w ZOL-u

     Osoba przebywająca w ZOL-u ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej  emerytury,  z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu, w  rozumieniu   przepisów o  pomocy społecznej osoby przebywającej w ZOL-u.

     Sposób kierowania osób do ZOL-u określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych  (Dz. U. z 2012 r. poz. 731 z póżn. zm.). 

    

      Charakterystyka ZOL-u w Wołczynie

         ZOL zlokalizowany jest w scenerii zieleni drzew. Otaczający ogród w okresie letnim stwarza warunki do wypoczynku na świeżym powietrzu. Zakład dysponuje 39 miejscami w pokojach 2-3 osobowych, pokojami dziennego pobytu z RTV, salą rehabilitacyjną, łazienką wyposażoną w wannę z hydromasażem.