Kluczbork, 2022-05-12

KD.2110.1.2022.AT

 

 

Starosta Kluczborski

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze –

Podinspektora w Wydziale Zarządzania Drogami

 

 

I Nazwa i adres jednostki:

Starostwo Powiatowe w Kluczborku,

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

 

II Określenie stanowiska: Podinspektor w Wydziale Zarządzania Drogami

 

III Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

 1. wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, preferowane wyższe administracyjne lub w zakresie drogownictwa,
 2. roczny staż pracy,
 3. obywatelstwo polskie,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

IV Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydatów:

 1. znajomość obowiązujących regulacji prawnych w zakresie wykonywanych zadań, w szczególności:

     - Kodeks postępowania administracyjnego,

- Kodeks cywilny,

- Ustawa o drogach publicznych,

- Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym,

- Rozporządzenie w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,

- Rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

- Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

- Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

 1. cechy osobowości: sumienność, bezstronność, komunikatywność, samodzielność, dyskrecja, szacunek do drugiego człowieka, wytrwałość, odporność na stres, utrzymanie porządku w dokumentach i na stanowisku pracy.
 2. umiejętność planowania i organizowania pracy, umiejętność logicznego myślenia, umiejętność selekcji informacji, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów prawa, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole, umiejętność słuchania i wysławiania się.
 3. umiejętność obsługi komputera, edytora tekstu Microsoft Word oraz arkusza kalkulacyjnego Excel, w tym w zakresie obliczeń i analizy danych (formuły, funkcje, tabele przestawne).

V Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.    Wydawanie decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego:

- przygotowanie decyzji administracyjnych wraz z naliczeniem opłat na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

- przygotowanie decyzji administracyjnych wraz z naliczeniem kar pieniężnych na umieszczenie w pasie drogowym bez zgody zarządcy drogi urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

- przygotowanie decyzji administracyjnych wraz z naliczeniem opłat na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

- przygotowanie decyzji administracyjnych wraz z naliczeniem kar pieniężnych na umieszczenie w pasie drogowym bez zgody zarządcy drogi obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

- przygotowanie decyzji administracyjnych wraz z naliczeniem opłat na zajęcie pasa drogowego celem prowadzenia robót lub w innym celu (np. handel, usługi),

- przygotowanie decyzji administracyjnych wraz z naliczeniem kar pieniężnych za prowadzenie robót w pasie drogowym bez zezwolenia lub niezgodnie z wydanymi warunkami albo za zajęcie bez zgody zarządcy drogi pasa drogowego w innym celu (np. handel, usługi),

- wygaszanie decyzji za zajęcie pasa drogowego,

- prowadzenie ewidencji wydanych decyzji,

- sporządzanie zbiorczych zestawień należności z tytułu wydanych decyzji (miesięcznych, rocznych i wieloletnich) i przekazywanie ich do Wydziału Finansowego.

2.    W zakresie innych obowiązków:

- prowadzenie rejestru przychodzących faktur, rachunków i zawartych umów w systemie informatycznym,

- opisywanie faktur i rachunków pod względem merytorycznym oraz ich dekretacja wg. klasyfikacji budżetowej JST,

- prowadzenie spraw w zakresie korzystania przez przewoźników lub operatorów przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w pasie drogowym dróg powiatowych,

- zabezpieczenie i ochrona bazy danych komputerowych w zakresie powierzonych obowiązków,

- przekazywanie przełożonym informacji, zestawień z realizacji powierzonych zadań,

- wykonywanie innych poleceń przełożonych, związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania i pracy Wydziału.

 

VI Warunki pracy na stanowisku:

 1. wymiar czasu pracy: pełny etat - 40 godzin tygodniowo,
 2. umowa o pracę,  
 3. praca administracyjno – biurowa, praca przy pomocy komputera, bezpośredni kontakt z klientem, praca na I piętrze budynku wielokondygnacyjnego.

W miesiącu poprzedzającym  datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Kluczborku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

VII Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej - podpisany własnoręcznie,
 2. List motywacyjny podpisany własnoręcznie,
 3. Kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (do pobrania ze strony BIP Starostwa Powiatowego w Kluczborku - poniżej),
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 5. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie wymaganego stażu pracy (świadectw pracy, zaświadczeń – w przypadku aktualnego zatrudnienia), 
 6. Kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje lub umiejętności,
 7. Własnoręcznie podpisane oświadczenia o:

1)   posiadaniu obywatelstwa polskiego,

2)   posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

3)   braku  prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)   nieposzlakowanej opinii,

5)   wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata zawartych w dokumentach złożonych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Podinspektora w Wydziale Zarządzania Drogami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

VIII Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Starostwa pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Kluczborku,

ul. Katowicka 1,

46-200 Kluczbork

 

z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Podinspektora

w Wydziale Zarządzania Drogami”

 

Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja 2022 r. do godz. 16.00 (decyduje data i godzina wpływu do Sekretariatu Starostwa)

 

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu,  nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

IX Dodatkowe informacje:

 1. I etap naboru - otwarcie ofert nastąpi komisyjne w dniu 25 maja 2022 r. o godz. 9.00 w sali nr 213 Starostwa Powiatowego w Kluczborku, w celu sprawdzenia spełnienia wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu,
 2. II etap naboru – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 26 maja 2022 r. o godz. 9.00 w sali nr 213 Starostwa Powiatowego w Kluczborku. W przypadku dużej liczby kandydatów w celu zakwalifikowania do rozmowy odbędzie się test ze znajomości przepisów prawa,  
 3. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną powiadomieni o tym fakcie telefonicznie.

 

 

Wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem będą umieszczane na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń, znajdującej się w siedzibie Starostwa na II piętrze obok pokoju nr 201. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 418 52 18 wew. 121.

 

 

 

 

 

Starosta Kluczborski

 

Mirosław Birecki

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Zarządzania Drogami

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane w skrócie RODO)
informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Kluczborski, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, tel. 77 418 52 18, e-mail: starostwo@powiatkluczborski.pl.
 2. W Starostwie powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: nr tel. 77 418 65 20, e-mail: starostwo@powiatkluczborski.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko podane w ogłoszeniu. 
 4. Odbiorcą danych osobowych jest Komisja rekrutacyjna powołana w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Podinspektora w Wydziale Zarządzania Drogami,
 5. Po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru m.in. w zakresie imienia i nazwiska wybranego kandydata oraz jego miejsca zamieszkania  w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego będzie umieszczona na tablicy informacyjnej  w Starostwie Powiatowym w Kluczborku oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa przez okres 3 miesięcy.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U z 2020, poz. 164 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
 7. Przysługują Państwu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych.
 8. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych jest niezgodne z RODO, wówczas przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne aby uczestniczyć w procesie naboru.