- Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

- Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

- Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

- Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym     - Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

- Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o timeshare,

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów

- Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

- Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne