Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa

 

1. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie gospodarki wodno-ściekowej należy:
    1) opiniowanie kierowników nadzorów wodnych wskazanych przez dyrektorów zarządów zlewni;
    2) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych;
    3) ustalanie świadczeń na rzecz spółek wodnych od podmiotów nie będących członkami spółek a korzystających z urządzeń melioracyjnych.


2. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie ochrony przyrody należy:
    1) prowadzenie rejestru zwierząt zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków (nie dotyczy ogrodów botanicznych
        i zoologicznych);
    2) prowadzenie postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń o wpisie do rejestru zwierząt;
    3) prowadzenie postępowań w sprawie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów;
    4) ustalanie opłat oraz kar administracyjnych za usuwanie drzew i krzewów;
    5) ustalanie wysokości odszkodowań za usunięcie drzew lub krzewów;
    6) popularyzacja ochrony przyrody.

 
3. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie gospodarki odpadami należy:
    1) prowadzenie postępowań w sprawie wydawania zezwoleń i ich wygaszania, cofania na zbieranie odpadów i przetwarzanie odpadów;
    2) wzywanie posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów
        i narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, do niezwłocznego zaniechania naruszeń.


4. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie łowiectwa i leśnictwa należy prowadzenie postępowań w sprawach:
    1) z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa i powierzenia tego nadzoru nadleśniczemu Lasów Państwowych oraz przeznaczania          środków na ten cel;
    2) przyznawania środków finansowych na zagospodarowanie i ochronę lasu w związku z odnowieniem lub przebudową drzewostanu;
    3) uznawania lasu za las ochronny lub pozbawiania go tego charakteru;
    4) zatwierdzania uproszczonego planu urządzenia lasu;
    5) dokonywania oceny udatności upraw zalesionych gruntów rolnych;
    6) przekwalifikowania z urzędu gruntów rolnych zalesionych na grunty leśne;
    7) wydawania decyzji dotyczących zmiany lasu na użytek rolny;
    8) naliczania ekwiwalentu za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej
        i prowadzenie upraw leśnych;
    9) zlecania sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa;
  10) zlecania przeprowadzenia inwentaryzacji stanu lasów;
  11) wydzierżawiania obwodów łowieckich i naliczania czynszu za ich dzierżawę;
  12) wydawania zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny łownej;
  13) wyrażania zgody na okresowe przetrzymywanie zwierzyny łownej;
  14) wydawania zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców;
  15) wydawanie zaświadczeń czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu, sporządzonym na zlecenie Starosty Kluczborskiego i czy dla w/w działki została

       wydana decyzja określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej.


5. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie ochrony środowiska należy:
    1) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach, oraz udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz pobieranie opłat w tym zakresie;
    2) przygotowywanie projektu programu ochrony środowiska;
    3) prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi;
    4) prowadzenie postępowań w sprawie wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu;
    5) przyjmowanie wyników pomiarów dot. wielkości emisji z instalacji;
    6) przyjmowanie zgłoszeń instalacji niewymagającej pozwolenia;
    7) prowadzenie postępowań w sprawie wydawania, cofania, ograniczania lub wygaszania pozwoleń: zintegrowanych, na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, na wytwarzanie

        odpadów;
    8) prowadzenie postępowań w sprawie przenoszenia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia, na prowadzącego instalację;
    9) przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska, kopii wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego;
  10) dokonywanie raz na 5 lat analizy wydanych pozwoleń zintegrowanych;
  11) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie pozwolenia zintegrowanego lub decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego;
  12) prowadzenie postępowań w sprawie zobowiązywania podmiotów negatywnie oddziałujących na środowisko do ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia lub 

       przywrócenia środowiska do stanu właściwego;
  13) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska;
  14) występowanie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie działań w przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli naruszenia przez kontrolowany podmiot przepisów o

        ochronie środowiska lub jeżeli występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić;
  15) prowadzenie postępowań w sprawie wydawania zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji 
       i określających obowiązki prowadzącego instalację w zakresie monitorowania.


6. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie rybactwa śródlądowego należy:
   1) rejestrowanie sprzętu pływającego;
   2) prowadzenie postępowań w sprawie wydawania kart wędkarskich;
   3) przygotowywanie materiałów dla Rady Powiatu dot. utworzenia Społecznej Straży Rybackiej albo wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez zainteresowane 

       organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa i zatwierdzenia regulaminu Społecznej Straży Rybackiej.