Działalność wydziału sprowadza się przede wszystkim do realizacji, na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071), zadań wynikających z:

a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami)
b. ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388)
c. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156
poz. 1817 z 2001r.)

Wydział Budownictwa załatwia sprawy i wydaje decyzje, zaświadczenia w zakresie:

I. Decyzje wydawane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami)

1.
Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę – art. 28.
2.Decyzja udzielająca pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego – art. 28
3.Decyzja o wniesieniu sprzeciwu w sprawie wykonania obiektu budowlanego lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lecz zgłoszenia – art. 30 ust. 1a
4.Decyzja nakładająca obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia – art. 30 ust. 3
5.
Decyzja nakładająca obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu, objętą obowiązkiem zgłoszenia – art. 31 ust. 3
6.Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany – art. 34 ust. 5
7.Decyzja o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę, w związku z nie usunięciem wskazanych nieprawidłowości – art. 35 ust. 3
8.Decyzja o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę, w przypadku gdy na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki – art. 35 ust. 5
9.Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu nowego projektu budowlanego – art. 36a ust. 1
10.Decyzja uchylająca decyzję o pozwoleniu na budowę, w przypadku realizacji budowy w sposób istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu budowlanego – art. 36a ust. 2
11.Decyzja o wygaśnięciu pozwolenia na budowę – art. 37 ust. 1
12.Decyzja o pozwoleniu na wznowienie robót – art. 37 ust. 2
13.Decyzja o przeniesi
eniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby – art. 40
14.Decyzja o wyłączeniu inwestora z obowiązków określonych w przepisie art. 42 ust. 1 i 2 – art. 42 ust. 3
15.Decyzja o nałożeniu obowiązku geodezyjnego wyznaczenia obiektu budowlanego w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – art. 43 ust. 2
16.
Decyzja rozstrzygająca o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości – art. 47 ust. 2
17.Decyzja o wniesieniu sprzeciwu w sprawie zakończenia budowy obiektu budowlanego – art. 54 ust. 1 i art. 55 ust. 1 pkt 2
18.
Decyzja udzielająca pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego – art. 71 ust. 1

II. Decyzje wydawane na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071) i związanych z prowadzeniem spraw wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami).

1.
Decyzja uchylająca lub zmieniająca zaskarżoną decyzję w odwołaniu – art. 132 § 1
2. Decyzja odmawiająca wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną – art. 149 § 3
3.Decyzja odmawiająca uchylenia decyzji dotychczasowej po wznowieniu postępowania – art. 151 § 1 pkt 1

Każda z decyzji musi być poprzedzona wszczęciem postępowania i zawiadomieniem wszystkich zainteresowanych stron o prowadzonym postępowaniu


Wydawanie następujących postanowień:

I. Postanowienia wydawane na
podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami)

1.
Postanowienie w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia zgody na odstępstwo od warunków technicznych – art. 9 ust. 2
2.
Postanowienie w sprawie uzupełnienia zgłoszenia wykonania robót budowlanych – art. 30 ust. 1a
3.Postanowienie w sprawie uzupełnienia zgłoszenia wykonania rozbiórki – art. 31 ust. 4
4.Postanowienie o usunięciu nieprawidłowości dotyczących wydania pozwolenia na budowę – art. 35 ust. 3
5.Postanowienie o usunięciu nieprawidłowości dotyczących wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego – art. 57 ust. 4

II.Postanowienia wydawane na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071) i związanych z prowadzeniem spraw wynikających z:

a.
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami),
b.ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388),
c.rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 poz. 1817 z 2001r.),

1.Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania – art. 97
2.Postanowienie o sprostowaniu błędu pisarskiego – art. 113 § 1
3.Postanowienie o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia ugody – art. 119
4.
Postanowienie o uzupełnieniu wniosku w sprawie wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu – art. 123
5.Postanowienie o uzupełnieniu wniosku w sprawie wydania zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową i wyposażenie lokalu mieszkalnego – art. 123
6.Postanowienie o wznowieniu postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną – art. 149 § 1
7.Postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji w trakcie wznowienia postępowania – art. 152 § 1
8.Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu – art. 219
9.Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową i wyposażenie lokalu mieszkalnego –art. 219

Wydawanie następujących zaświadczeń:


Zaświadczenia wydawane na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071) i związanych z prowadzeniem spraw wynikających z:

a.ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126),
b.
ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388),
c.rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 poz. 1817 z 2001r.),

1.
Zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych
2.Zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania obiektu budowlanego
3.Zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania rozbiórki obiektu budowlanego
4.
Zaświadczenie o samodzielności lokalu
5.Zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie lokalu mieszkalnegoTermin załatwienia sprawy:
Wnioski rozpatrywane sa bezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Wnioski o załatwienie spraw należy składać w sekretariacie Starostwa w Kluczborku ul.Katowicka 1 w pokoju nr 217.