Samodzielne stanowisko pracy d/s ochrony zabytków

 

Do podstawowych zadań powiatowego konserwatora zabytków należy prowadzenie następujących spraw.


              Z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r., o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:

 • wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach budowlanych znajdujących się na terenach układów urbanistycznych wpisanych do rejestru, z wyłączeniem zabytków wpisanych indywidualnie do rejestru (art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy);
 • wydawanie pozwoleń na umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru: urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym  oraz napisów, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 ustawy (art. 36 ust. 1 pkt 10 ustawy);
 •  wydawanie pozwoleń na podejmowanie innych niż określone w art. 36 ust. 1 pkt 1-10 ustawy działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru z wyłączeniem działań polegających na usuwaniu drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo formą zaprojektowanej zieleni (art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy);
 • wydawanie decyzji o wstrzymaniu wykonywanych bez pozwolenia konserwatora  lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach budowlanych znajdujących się na terenach układów urbanistycznych wpisanych do rejestru, z wyłączeniem zabytków wpisanych indywidualnie do rejestru, przy czym wyłączenie to nie odnosi się do kompetencji przekazanych na mocy lit. b) i c) (art. 43 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy);
 • wydawanie decyzji nakazującej przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, z określeniem terminu wykonania tych czynności albo nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie wstrzymanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku albo nakładającej obowiązek podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku do zgodności z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu, wskazując termin wykonania tych czynności, albo decyzji zakazującej prowadzenia wstrzymanych działań, jak również pozwoleń na wznowienie wstrzymanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku, za wyjątkiem decyzji odnoszących się do zabytków indywidualnie wpisanych do rejestru, przy czym wyłączenie to nie odnosi się do kompetencji przekazanych na mocy lit. b) i c)  (art. 44 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy w związku z  art. 36 ust. 1 pkt 1 oraz art. 36 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy);
 • wydawanie decyzji nakazującej przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, określając termin wykonania tych czynności, albo  zobowiązującej do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposób i w określonym terminie, w przypadku gdy bez wymaganego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu wykonano przy zabytku wpisanym do rejestru prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, za wyjątkiem decyzji odnoszących się do zabytków indywidualnie wpisanych do rejestru, przy czym wyłączenie to nie odnosi się do kompetencji przekazanych na mocy lit. b) i c)  (art. 45 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy w związku z  art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz art. 36 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy);
 • wznawianie postępowań w sprawie wydanego pozwolenia, a następnie zmiana lub  cofanie pozwoleń w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac, robót lub innych działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku, za wyjątkiem decyzji odnoszących się do zabytków indywidualnie wpisanych do rejestru, przy czym wyłączenie to nie odnosi się do kompetencji przekazanych na mocy lit. b) i c)  (art. 47 ust. 1 ustawy w związku z art. 36 ust. 1 pkt 1 oraz art. 36 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy);
 • wydawanie decyzji o wstrzymaniu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku niewpisanym do rejestru, jeżeli zabytek ten spełnia warunki uzasadniające dokonanie wpisu do rejestru (art. 46 ust. 1 ustawy);
 •  przyjmowanie zawiadomień od właścicieli lub posiadaczy zabytków o uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu, kradzieży lub zagrożeniu dla zabytku i przekazywanie sprawy do OWKZ (art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy);
 • przyjmowanie zawiadomień od właścicieli lub posiadaczy zabytków ruchomych o zmianie miejsca przechowywania zabytku ruchomego i przekazywanie sprawy do OWKZ (art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy);
 • przyjmowanie od właścicieli lub posiadaczy zabytków zawiadomień o zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku i przekazywanie sprawy do OWKZ (art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy);
 • wydawanie decyzji o wstrzymaniu wykonywanych bez pozwolenia konserwatora lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru, podejmowanych bez zachowania przepisów art. 36 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy (art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy w części odnoszącej się do 36 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy);
 • prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, sporządzanie protokołów i przekazywanie ich do OWKZ, z wyłączeniem zabytków wpisanych indywidualnie do rejestru (art. 38 i art. 39 ustawy);
 • przedstawianie na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku, w formie pisemnej, zaleceń konserwatorskich, określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku, z wyłączeniem zabytków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków (art. 27 ustawy). 

Z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:

 • uzgadnianie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków (art. 39 ust. 3 ustawy);
 • uzgadnianie decyzji właściwego organu nadzoru budowlanego wydawanej na podstawie art. 67 ust. 1 Prawa budowlanego, w stosunku do obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 67 ust. 3 ustawy).
  Z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
 • uzgadnianie decyzji w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków (art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy), z wyłączeniem form ochrony, o których mowa w art. 7 pkt 1 - 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów i obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków (art. 60 ust. 1), z wyłączeniem form ochrony, o których mowa w art. 7 pkt 1 - 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych:

 • wydawanie zaświadczeń w sprawach gruntów i budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków w celu zwolnienia od podatku od nieruchomości (art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy w zw. z  art. 217 K.p.a.).

Z ustawy z dnia 25 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych:

 • przyjmowanie zawiadomień starosty, w przypadku przypuszczenia, że rzecz znaleziona stanowi rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej (art. 22 ustawy);
 • dokonywanie oględzin rzeczy znalezionej, o której mowa w art. 22 ustawy oraz zasięganie opinii właściwych podmiotów (art. 23 ust. 1-3 ustawy).

Z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków, niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni, łącznie z przyjmowaniem zgłoszeń osób fizycznych na usunięcie drzew lub krzewów (art. 83a ust. 1 ustawy w związku z art. 83 f ust. 4 ustawy).

Inne zadania:

 • uzgadnianie prac remontowych i innych działań (w tym modernizacji) w zakresie bryły i elewacji oraz zmiany funkcji obiektów i obszarów znajdujących się w ewidencji zabytków lub objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru Powiatu Kluczborskiego;
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków;
 • opracowywanie i aktualizacja Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Powiatu kluczborskiego;
 • podejmowanie na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków czynności zmierzających do zabezpieczenia zabytku w formie ustanowienia czasowego zajęcia do czasu usunięcia zagrożenia lub wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa lub gminy właściwej ze względu na miejsce położenia tego zabytku w razie braku możliwości usunięcia istniejącego dla zabytku zagrożenia;
 • umieszczanie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru, w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, znaku informującego, że zabytek ten podlega ochronie;
 •  ustanawianie i cofanie ustanowienia społecznego opiekuna zabytków na wniosek Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
 • prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków i  wydawanie legitymacji społecznego opiekuna zabytków;
 • wydawanie zaświadczenia osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej pełniącej funkcję społecznego opiekuna zabytków o nadaniu uprawnienia opiekuna.