Powiatowy Rzecznik  Konsumentów

 

Do podstawowych zadań Rzecznika należy prowadzenie następujących spraw :

 

1.   prowadzenie spraw należących do właściwości powiatowego rzecznika konsumentów        w zakresie ochrony konsumenta określonym ustawą o Państwowej Inspekcji Handlowej oraz innymi przepisami

2.   żądanie wszczęcia postępowania antymonopolowego

3.   zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów

4.   wyłączanie powództwa na rzecz konsumentów oraz występowanie, za ich zgodą,             do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów

5.   składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego           w okresie ochrony interesów konsumentów

6.   współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji         i Konsumentów oraz organizacjami do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów

7.   występowanie z roszczeniami o zaniechanie niedozwolonych zadań, usunięcia skutków niedozwolonych działań, złożenie oświadczenia przeciwko przedsiębiorcom, którzy dokonali czynu nieuczciwej konkurencji