Wydział Budownictwa

Do podstawowych zadań Wydziału należy prowadzenie następujących spraw:

 

1.    sprawowanie nadzoru urbanistyczno-budowlanego w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska

2.    sprawowanie nadzoru techniczno-budowlanego w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach i przy wykonywaniu robót budowlanych

3.    sprawowanie nadzoru i kontroli:

-     zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej

-     właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

-     wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

4.    prowadzenie ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych

5.    kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne  funkcje techniczne           w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji

6.    udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

7.    nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego

8.    wydawanie pozwoleń na budowę

9.    przyjmowanie zgłoszeń o zamianę budowy oraz wykonywania robót budowlanych           nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę

10.zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę

11.przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia

12.nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę

13.nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzanie projektu budowlanego

14.stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę

15.prowadzenie rejestru decyzji o pozwolenie na budowę i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę

16.przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby

17.nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczania powykonawczej w stosunku do obiektów wymagających zgłoszenia

18.rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości

19.przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, zgłaszanie sprzeciwu oraz wydawanie pozwolenia na użytkowanie

20.wydawanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego

21.wydawanie decyzji o nakazie przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

22.uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych     w zakresie linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych a także przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granicę terenu zamkniętego i podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego

23.określanie o decyzjach o pozwoleniu na budowę składowisk odpadów, wymagań zapewniających ochronę życia i zdrowia ludzi, ochrony środowiska, ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich oraz sposobu i terminu rekultywacji terenu

24.prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju

25.opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa

26.potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali

27.potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego

28.poświadczanie oświadczeń zamawiającego wykonanie robót dotyczących infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu dla celów podatku od towarów i usług.