<>

Wydział Edukacji i Sportu

§ 49. 1. Do zadań Wydziału w zakresie prowadzenia publicznych szkół i placówek oświatowych należy:

1)     zakładanie, nadawanie imienia, łączenie w zespoły oraz likwidacja:

a)     publicznych szkół podstawowych specjalnych,

b)     publicznych szkół ponadpodstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi,

c)     placówek oświatowo-wychowawczych, umożliwiających rozwijanie zainteresowań, uzdolnień a także korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego,

d)     placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego, umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,

e)     poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych udzielających dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,

f)      specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego,

g)     publicznych placówek doskonalenia nauczycieli,

h)     placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,

i)      publicznych szkół i placówek oświatowych, których prowadzenie nie należy do zadań własnych Powiatu, przejętych do prowadzenia na podstawie porozumień;

2)     ustalenie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych w Powiecie;

3)     kontrola i zatwierdzanie arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych;

4)     sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną i organizacyjną szkół i placówek;

5)     kontrola zgodności danych dotyczących wysokości części oświatowej subwencji ogólnej przydzielonej na dany rok budżetowy;

6)     sprawowanie nadzoru nad sprawozdawczością oświatową;

7)     nadzór nad wypełnianiem przez dyrektorów zadań z zakresu bhp w jednostkach oświatowych;

8)     przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kluczborskiego za poprzedni rok szkolny;

9)     zapewnienie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach oświatowych.

2. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach oświatowych należy:

1)     zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanej społecznie i zagrożonej niedostosowaniem społecznym, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;

2)     przeprowadzenie procedury mającej na celu skierowanie nieletniego do młodzieżowego ośrodka wychowawczego zgodnie z postanowieniem sądu;

3)     uzgodnienie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

4)     opracowanie zasad udzielania nagród i stypendiów dla uczniów;

5)     koordynacja sportu szkolnego;

6)     realizacja powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych;

7)     wspieranie inicjatyw oraz konkursów organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe;

8)     przygotowywanie oferty i opracowanie informatora o szkołach i placówkach w Powiecie;

9)     udzielanie wsparcia cudzoziemcom podejmującym naukę w szkołach Powiatu Kluczborskiego;

10)  monitorowanie przebiegu rekrutacji, współpraca ze szkołami i innymi instytucjami w zakresie naboru uczniów do szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Powiat Kluczborski;

11)  monitorowanie przebiegu oraz wyników egzaminów w szkołach prowadzonych przez Powiat Kluczborski.

3. W sprawach dotyczących kadry pedagogicznej, Wydział realizuje m.in. zadania w zakresie:

1)     ustalania zasad wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kluczborski;

2)     prowadzenia spraw związanych z wynagradzaniem i nagradzaniem kadry kierowniczej oraz nagradzaniem nauczycieli;

3)     wspierania doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli;

4)     przeprowadzenia procedury związanej z wyborem kandydata na stanowisko dyrektora i powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oświatowej;

5)     opiniowania powierzenia lub odwołania ze stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce oświatowej;

6)     przeprowadzania procedury awansu zawodowego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;

7)     udziału w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego;

8)     rozpatrywania odwołań złożonych przez nauczycieli od decyzji dyrektora szkoły lub placówki o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego;

9)     wydawania aktów mianowania dla nauczycieli, którzy uzyskali wyższy poziom wykształcenia;

10)  sporządzania oceny pracy dyrektorów w części należącej do kompetencji organu prowadzącego;

11)  wnioskowania o dokonanie oceny pracy nauczyciela, dyrektora;

12)  opiniowania przeniesienia nauczyciela do innej szkoły lub placówki oświatowej;

13)  nakładania na nauczycieli obowiązku podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć;

14)  ustalania zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;

15)  ustalania zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych;

16)  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość;

17)  określenia przypadków, warunków i trybu obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć;

18)  występowania do właściwych jednostek z wnioskami o nadanie odznaczeń i medali dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Powiat Kluczborski;

19)  stwierdzenia wygaśnięcia stosunku pracy dyrektora z mocy prawa w określonych przypadkach;

20)  określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, warunków i sposobu ich przyznawania oraz wysokości środków finansowych przeznaczanych corocznie na ten cel.

4. W zakresie szkół publicznych prowadzonych przez inne osoby prawne i osoby fizyczne oraz szkół niepublicznych, Wydział realizuje zadania:

1)     wydawanie zezwoleń na zakładanie szkół i placówek publicznych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną;

2)     wyrażanie zgody na likwidację szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz przejmowanie dokumentacji tych placówek;

3)     prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, w tym przeprowadzenie procedury związanej z dokonaniem wpisu, odmowy wpisu i skreślenia;

4)     nadawanie i cofanie uprawnień szkoły publicznej;

5)     ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli;

6)     prowadzenie spraw związanych z dotowaniem szkół niepublicznych;

7)     kontrolowanie stanu faktycznego liczby uczniów w stosunku do informacji otrzymanej z dotowanej jednostki.

5. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie sportu należy prowadzenie następujących spraw:

1)     prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych, w tym przeprowadzanie procedury związanej z dokonaniem wpisu, odmowy wpisu i skreślenia;

2)     prowadzenie ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przeprowadzanie procedury związanej z dokonaniem wpisu, odmowy wpisu i skreślenia;

3)     określanie warunków i trybu finansowania zadań związanych z rozwojem sportu.