Podstawy prawne działania
Ustawa z dnia 05.06.1998 r. o  samorządzie powiatowym - tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.

Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 07.08.1998 r. w sprawie utworzenia powiatów - Dz.U. Nr 103, poz.652                                                                                                                      

Rozporządzenie Rady Ministrów  z dn. 31.05.2001 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu - Dz.U. Nr 62, poz.631 z późn. zm.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.08.2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatów oraz ustalanie i zmiana nazw powiatów i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach- teks jednolity Dz.U.z 2013 r., poz. 1208.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  z dnia 18.01.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - Dz.U. Nr 14,poz. 67                    

Ustawa z dnia 24.07.1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa - art.145-147 - Dz. U. Nr 106, poz. 668 z późn. zm.