Wydział Zarządzania Drogami

1.    Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie pozyskiwania, gromadzenia, analizowania i przekazywania informacji o sieci dróg publicznych i obiektów mostowych należy:

1)   prowadzenie i aktualizowanie ewidencji dróg i ewidencji obiektów inżynierskich
oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;

2)   opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

3)   sporządzanie informacji dla celów statystycznych i obronności oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;

4)   opracowywanie, aktualizowanie i udostępnianie Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad map techniczno-eksploatacyjnych;

5)   prowadzenie dziennika objazdów dróg oraz jego aktualizowanie po systematycznie przeprowadzanych kontrolach stanu technicznego dróg, urządzeń drogowych
i obiektów inżynierskich;

6)   dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;

7)   dokonywanie przeglądu stanu technicznego obiektów budowlanych (drogi i obiekty inżynierskie) w ramach przeglądów rocznych i pięcioletnich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikacja cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

2.    Do podstawowych zadań w zakresie administrowania drogami powiatowymi należy:

1)   koordynacja robót w pasie drogowym;

2)   wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym nowej infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3)   opiniowanie inwestycji lokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego;

4)   wydawanie zezwoleń na umieszczanie w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;

5)   wydawanie zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;

6)   wydawanie zezwoleń na umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i reklam oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;

7)   uzgadnianie lokalizacji przystanków komunikacyjnych;

8)   prowadzenie spraw dotyczących korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu kluczborskiego;

9)   nadzór nad robotami obcymi realizowanymi w pasie drogowym, na podstawie wydanych zezwoleń;

10) prowadzenie spraw o wypłatę odszkodowań za szkody powstałe na administrowanych drogach;

11) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;

12) regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasie dróg powiatowych;

13) przejmowanie nieruchomości w celu poszerzenia istniejącego pasa drogowego.

3.    Do podstawowych zadań w zakresie nadzoru nad bieżącym utrzymaniem dróg oraz budowy, przebudowy i remontów dróg należy:

1.    opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;

2.    wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;

3.    utrzymywanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch;

4.    utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;

5.    planowanie, koordynowanie i nadzór nad całokształtem prac przy zimowym utrzymaniu;

6.    współdziałanie w przygotowywaniu i opracowywaniu wniosków realizowanych w ramach funduszy pomocowych,

7.    przygotowywanie dokumentacji technicznej i kosztorysów oraz współdziałanie przy przygotowywaniu przetargów na zadania utrzymaniowe, remontowe i inwestycyjne realizowane na sieci dróg powiatowych;

8.    nadzór nad zleconymi zadaniami utrzymaniowymi, remontowymi i inwestycyjnymi realizowanymi na sieci dróg powiatowych;

9.    realizowanie zadań w zakresie inżynierii ruchu;

10. przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju.