Biuro Rzeczy Znalezionych

 Starostwo Powiatowe w Kluczborku

ul. Katowicka 1

 46-200 Kluczbork

Wydział Organizacyjny

Tel. 77 418 52 18 wew. 168

 

Godziny pracy Biura Rzeczy Znalezionych

poniedziałek: 8.00 – 16.00

wtorek – piątek: 7.00 - 15.00

 

 

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o przepisy:

1) Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015 r. poz. 397 z późn. zm.);

2) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.);

3) Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.);

4) Zarządzenia Nr 27/2016 Starosty Kluczborskiego z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.

 

Zadania Biura Rzeczy Znalezionych:

odbieranie i przechowywanie rzeczy znalezionych na obszarze Powiatu Kluczborskiego lub przez mieszkańca Powiatu Kluczborskiego, poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru, wydawanie rzeczy znalezionych, udzielanie informacji w przedmiotowym zakresie.

 

Do Biura Rzeczy Znalezionych nie przyjmuje się:

1) rzeczy, których szacunkowa wartość nie przekracza 100,00 zł., chyba, że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej, artystycznej;

2) rzeczy znalezionych w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego - rzeczy te znalazca oddaje właściwemu zarządcy, który po upływie 3 dni od daty otrzymania rzeczy przekazuje je do Biura;

3) rzeczy, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, dowód rejestracyjny - rzeczy te znalazca przekazuje niezwłocznie najbliższej jednostce organizacyjnej Policji lub zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje;

4) zwierząt.

 

Znalazcy oddającemu rzeczy znalezione do Biura rzeczy znalezionych, wydaje się protokół przyjęcia na przechowanie rzeczy znalezionych oraz poświadczenie przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy przez znalazcę.   

 

Znalazcy rzeczy przysługuje żądanie znaleźnego od osoby uprawnionej w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy.

 

Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych, muszą pisemnie określić, jaka rzecz została zgubiona, podać charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne.

 

Poniesione przez znalazcę lub przechowującego koszty przechowania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie a także koszty poszukiwania osoby uprawnionej do jej odbioru, obciążają osobę uprawnioną do odbioru rzeczy do wysokości wartości rzeczy w dniu odbioru.