Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o Sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu kluczborskiego za I pólrocze 2016 r. dostępna w pliku pdf.