OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW:

1.Małgorzata Łopatecka - Ośrodek Szkolenia Kierowców “NOVA”
   46-200 Kluczbork ul.Byczyńska 7, sala nr 26.
  Nr 00011604
   zakres ; kat. A1, A2, A, B, B+E
   tel. 660821892, 774184564,-działalność OSK zawieszona z dniem 01-10-2016 r.

2.Ośrodek Szkolenia Kierowców PKS w Kluczborku Sp. z o.o.
  46-200 Kluczbork
  ul. Sybiraków 3
  Nr 00021604, zakres: kat.B,C,C+E,D
   tel.774187750

3.Ośrodek Szkolenia Kierowców “ATUT”
  Marian Kowalczyk i Adam Kowalczyk Spółka Jawna
 46-200 Kluczbork ul. Mickiewicza16/18
 Nr 00041604, zakres: kat. AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E
  tel.774186746

4.Zbigniew Tymkiewicz - Ośrodek Szkolenia Kierowców
   ul. Namysłowska 23
   46-250 Wołczyn.
   Nr 00061604, zakres: kat. A,B,B+E,T
   tel.774189451, 602517744

5.Łukasz Słaboń - Ośrodek Szkolenia Kierowców
   46-250 Wołczyn
   ul.Opolska 24
   Nr 00171604, zakres: kat. B
   tel. 774189381, 608875200

6.Ośrodek Szkolenia Kierowców F.U. "OLO" Marek Olejnik
   46-200 Kluczbork ul. Pułaskiego 17
    Nr 00201604, zakres kat. A, B, C, C+E
    tel.692664962 

7.Ośrodek Szkolenia Kierowców F.U. "Adept"  Grażyna Kożuchowska
   46-200 Kluczbork ul. Sienkiewicza 22
    Nr 00241604, zakres kat. B,
    tel.604082351 


OBJAŚNIENIA:

Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

1) kategorii AM:
   a- motorowerem,
   b- czterokołowcem lekkim;
2) kategorii A1:
   a- motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3,
     mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej
     nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
   b- motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
   c- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
3) kategorii A2:
   a- motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej
     nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia
     zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla;
   b- motocyklem trókołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
   c- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
4) kategorii A:
   a- motocyklem,
   b- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
5) kategorii B1:
   a- czterokołowcem,
   b- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
6) kategorii B:
   a- pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,
     z wyjątkiem autobusu i motocykla,
   b- zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz przyczepy
     lekkiej,
   c- zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz przyczepy
      innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów
      nie przekracza 4 250kg, z zastrzeżeniem ust.2
   d- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
7) kategorii c:
   a- pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
      z wyjątkiem autobusu,
   b- zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit.a, oraz przyczepie lekkiej,
   c- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
8) kategorii D:
   a- autobusem,
   b- zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit.a, oraz przyczepie lekkiej,
   c- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
9) kategorii T:
   a- ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolobieżnym,
   b- zespołem pojazdów złożonym z ciągnika roliczego z przyczepą (przyczepami)
      lub pojazdem wolobieżnym z przyczepą (przyczepami),
   c- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
10) kategorii B+E, C+E, lub D+E:
    a- pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, C lub D, łącznie
       z przyczepą (przyczepami), przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa
       całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t;
11) kategorii AM, A1, A2 i A uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z pojazdu
    określonego dla tej kategorii wraz z przyczepą.