Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o Informacji z wykonania budżetu powiatu kluczborskiego za I pólrocze 2015 r.