Sierpień  2011r.

 

 

 

 

 

SPIS  TREŚCI

 

 

1.    Tabela – wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za I pół 2011 r. –   3

2.    Tabela – wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego za I pół 2011 r. -  10

3.    Tabela – wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za I pół 2011 r                                                             -17

4.    Tabela -wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji realizowanych przez powiat w 2011 roku .Stan na 30.06.2011 roku -19

5.    Tabela - wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Stan na 30.06.2011 roku.                                   

6.    Tabela - Stan realizacji planu wydatków  inwestycyjnych  na dzień 30.06.2011 roku.     -22

7.    Tabela – wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za I pół. 2011 r.                                                                                            - 23

8.     Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego                                             -24

 

9.      Informacja o dokonanych zmianach budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym        -25

 

10.   Informacja o dokonanych umorzeniach i ulgach w spłatach                             -26

 

11.   Informacja o zrealizowanych dochodach i przychodach – opis                                  -27

 

12.   Informacja o zrealizowanych wydatkach i rozchodach – opis                                   - 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego

za  I półrocze 2011 roku

Dział

Rozdział

Paragraf

Rodzaj

dochodu

 

Wyszczególnienie

 

 

Plan

(przyjęty)

30.12.10

Plan po zmianach

stan na

30.06.11

Wykonanie

stan na

30.06.11

%

 

 

1

2

3

4

5

6  

7

010

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

8 000  

8 000  

2 702,00  

33,78

01005

 

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

8 000  

8 000  

2 702,00  

33,78

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

8 000  

8 000  

2 702,00  

33,78

020

 

LEŚNICTWO

67 557  

69 314  

34 657,12  

50,00

02001

 

Gospodarka leśna

67 557  

69 314  

34 657,12  

50,00

2460

bieżący

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

67 557  

69 314  

34 657,12  

50,00

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

5 838 198  

5 908 198  

3 292 462,60  

55,73

60014

 

Drogi publiczne Powiatowe

5 838 198  

5 908 198  

3 292 462,60  

55,73

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

35 000  

35 000  

18 426,62  

52,65

2310

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

0  

70 000  

0,00  

0,00

6207

majątkowy

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

 

1 850 898  

722 668,59  

39,04

6297

majątkowy

Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektroa finansów publicznych lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1 850 898  

0   

0,00  

-

6300

majątkowy

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorilanego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

 

500 000  

500 000,00  

100,00

6430

majątkowy

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych powiatu

3 452 300  

3 452 300  

2 051 367,39  

59,42

6610

majątkowy

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorilanego

500 000  

0  

0,00  

-

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

6 650 628  

6 650 628  

337 143,15  

5,07

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomosciami

6 650 628  

6 650 628  

337 143,15  

5,07

0470

bieżący

Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

200  

200  

193,17  

96,59

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorilanego

518 784  

518 784  

211 841,59  

40,83

0770

majątkowy

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

3 190 014  

3 190 014  

100 721,52  

3,16

0920

bieżący

Pozostałe odsetki

0  

0  

494,77  

-

0960

bieżący

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

0  

0  

1 990,75  

-

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

40 000  

40 000  

21 780,09  

54,45

6297

majątkowy

Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektroa finansów publicznych lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

2 851 630  

2 851 630  

0,00  

-

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

50 000  

50 000  

121,26  

0,24

710

 

DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA

952 107  

952 107  

379 261,41  

39,83

71013

 

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne

125 000  

125 000  

0,00  

0,00

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

125 000  

125 000  

0,00  

0,00

71014

 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

20 000  

20 000  

5 985,18  

29,93

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

20 000  

20 000  

5 985,18  

29,93

71015

 

Nadzór Budowlany

317 107  

317 107  

169 015,00  

53,30

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

317 107  

317 107  

169 015,00  

53,30

71030

 

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

490 000  

490 000  

204 261,23  

41,69

0690

bieżący

Wpływy z różnych opłat

0  

0  

249,14  

-

0830

bieżący

Wpływy z usług

485 000  

485 000  

203 472,03  

41,95

0920

bieżący

Pozostałe odsetki

5 000  

5 000  

250,91  

5,02

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

 

0  

289,15  

-

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2 042 570  

2 083 127  

976 315,14  

46,87

75011

 

Urzędy wojewódzkie

173 320  

173 320  

92 974,00  

53,64

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

173 320  

173 320  

92 974,00  

53,64

75020

 

Starostwa Powiatowe

1 771 250  

1 781 807  

797 778,04  

44,77

0420

bieżący

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

1 550 000  

1 550 000  

624 361,25  

40,28

0690

bieżący

Wpływy z różnych opłat

1 000  

1 000  

1 007,00  

100,70

0830

bieżący

Wpływy z usług

1 000  

1 000  

489,40  

48,94

0920

bieżący

Pozostałe odsetki

0  

0  

6,55  

-

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

0  

10 557  

15 191,80  

143,90

2360

bieżący

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

219 250  

219 250  

156 722,04  

71,48

75045

 

Kwalifikacja wojskowa

31 000  

31 000  

31 000,00  

100,00

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

13 500  

13 500  

13 500,00  

100,00

2120

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

17 500  

17 500  

17 500,00  

100,00

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

0  

30 000  

24 000,00  

80,00

2700

bieżący

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0  

30 000  

24 000,00  

80,00

75095

 

Pozostała działalność

67 000  

67 000  

30 563,10  

45,62

2008

bieżący

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

56 950  

56 950  

25 978,59  

45,62

2009

bieżący

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

10 050  

10 050  

4 584,51  

45,62

752

 

OBRONA NARODOWA

3 000  

3 000  

0,00  

0,00

75212

 

Pozostałe wydatki obronne

3 000  

3 000  

0,00  

0,00

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

3 000  

3 000  

0,00  

0,00

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

3 266 000  

3 266 000  

1 893 000,00  

57,96

75411

 

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

3 266 000  

3 266 000  

1 893 000,00  

57,96

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

3 266 000  

3 266 000  

1 893 000,00  

57,96

756

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ

7 238 273  

7 238 273  

3 183 973,85  

43,99

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

100 000  

100 000  

109 232,51  

109,23

0490

bieżący

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

100 000  

100 000  

109 213,75  

109,21

0920

bieżący

Pozostałe odsetki

0  

0  

18,76  

-

75622

 

Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

7 138 273  

7 138 273  

3 074 741,34  

43,07

0010

bieżący

Podatek dochodowy od osób fizycznych

6 888 273  

6 888 273  

2 950 989,00  

42,84

0020

bieżący

Podatek dochodowy od osób prawnych

250 000  

250 000  

123 752,34  

49,50

758

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

29 785 073  

29 533 480  

17 477 596,99  

59,18

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

23 656 815  

23 405 247  

14 403 232,00  

61,54

2920

bieżący

Subwencje ogólne z budżetu państwa

23 656 815  

23 405 247  

14 403 232,00  

61,54

75803

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

4 536 492  

4 536 492  

2 268 246,00  

50,00

2920

bieżący

Subwencje ogólne z budżetu państwa

4 536 492  

4 536 492  

2 268 246,00  

50,00

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

25 000  

25 000  

22 746,99  

90,99

0920

bieżący

Pozostałe odsetki

25 000  

25 000  

22 746,99  

90,99

75832

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

1 566 766  

1 566 741  

783 372,00  

50,00

2920

bieżący

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1 566 766  

1 566 741  

783 372,00  

50,00

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1 526 428  

1 585 858  

994 416,52  

62,71

80110

 

Gimnazja

0  

12 673  

9 504,00  

74,99

2310

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

0  

12 673  

9 504,00  

74,99

80120

 

Licea ogólnokształcące

26 288  

26 288  

32 468,37  

123,51

0690

bieżący

Wpływy z różnych opłat

750  

750  

352,00  

46,93

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego

19 610  

19 610  

25 722,31  

131,17

0830

bieżący

Wpływy z usług

5 100  

5 100  

5 990,32  

117,46

0920

bieżący

Pozostałe odsetki

0  

0  

17,74  

-

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

828  

828  

386,00  

46,62

80130

 

Szkoły zawodowe

724 496  

737 836  

484 899,75  

65,72

0690

bieżący

Wpływy z różnych opłat

500  

500  

869,00  

173,80

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego

116 429  

116 429  

63 657,83  

54,68

0830

bieżący

Wpływy z usług

448 471  

448 471  

293 019,51  

65,34

0840

bieżący

Wpływy ze sprzedaży wyrobów

64 391  

64 391  

34 657,92  

53,82

0870

bieżący

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

0  

0  

300,48  

-

0920

bieżący

Pozostałe odsetki

0  

0  

36,98  

-

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

1 020  

1 020  

1 424,71  

139,68

2007

bieżący

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

90 153  

103 325  

87 725,38  

84,90

2009

bieżący

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

3 532  

3 700  

3 207,94  

86,70

80140

 

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

520 120  

521 781  

308 911,90  

59,20

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego

0  

81  

81,30  

100,37

0830

bieżący

Wpływy z usług

519 820  

521 100  

308 081,18  

59,12

0920

bieżący

Pozostałe odsetki

0  

0  

0,42  

-

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

300  

300  

149,00  

49,67

2320

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

0  

300  

600,00  

200,00

80142

 

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

244 724  

269 380  

140 732,50  

52,24

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego

0  

0  

6 280,00  

-

0830

bieżący

Wpływy z usług

22 600  

32 693  

18 938,00  

57,93

0960

bieżący

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

0  

0  

300,00  

-

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

0  

0  

49,00  

-

2310

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

157 293  

163 411  

78 526,50  

48,05

2320

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

64 831  

73 276  

36 639,00  

50,00

80195

 

Pozostała działalność

10 800  

17 900  

17 900  

100,00

2007

bieżący

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

10 800  

17 900  

17 900,00  

100,00

851

 

OCHRONA ZDROWIA

1 808 000  

1 906 000  

1 008 832,00  

52,93

85149

 

Programy profilaktyki zdrowotnej

0  

49 000  

11 500,00  

23,47

2310

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

0  

49 000  

11 500,00  

23,47

85156

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1 808 000  

1 857 000  

997 332,00  

53,71

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1 808 000  

1 857 000  

997 332,00  

53,71

852

 

POMOC SPOŁECZNA

5 871 530  

6 436 434  

3 154 145,48  

49,00

85201

 

Placówki opiekuńco-wychowawcze

79 825  

161 308  

85 537,93  

53,03

0680

bieżący

Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych

0  

0  

2 812,26  

-

0960

bieżący

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

0  

0  

4 301,36  

-

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

0  

0  

105,00  

-

2320

Bieżący

 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

79 825  

161 308  

78 319,31  

48,55

85202

 

Domy pomocy społecznej

5 699 380  

5 780 327  

2 913 494,83  

50,40

0830

bieżący

Wpływy z usług

3 356 480  

3 600 980  

1 769 240,24  

49,13

0870

majątkowy

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

0  

740  

856,40  

115,73

0960

bieżący

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

0  

300  

5 300,00  

1766,67

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

69 900  

69 900  

40 737,19  

58,28

2130

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

2 273 000  

2 108 407  

1 097 361,00  

52,05

85204

 

Rodziny zastępcze

92 325  

120 229  

64 525,62  

53,67

0680

bieżący

Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych

0  

0  

2 821,71  

-

0920

bieżący

Pozostałe odsetki

0  

0  

180,21  

-

2320

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

92 325  

120 229  

61 523,70  

51,17

85218

 

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

0  

346 570  

80 587,10  

23,25

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

0  

0  

587,10  

-

2007

bieżący

Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków  budżetu państwa

0  

294 585  

75 977,65  

25,79

2009

bieżący

Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków  budżetu państwa

0  

51 985  

4 022,35  

7,74

85220

 

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

0  

28 000  

10 000,00  

35,71

2310

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

0  

28 000  

10 000,00  

35,71

853

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

636 638  

705 861  

375 430,34  

53,19

85321

 

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

95 000  

95 000  

48 007,00  

50,53

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

95 000  

95 000  

48 007,00  

50,53

85324

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

20 000  

20 000  

8 954,00  

44,77

2360

bieżący

Dochody związane z obsługa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

20 000  

20 000  

8 954,00  

44,77

85333

 

Powiatowe Urzędy Pracy

500 700  

525 700  

260 930  

49,63

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , jednostek samorządu terytorialnego

0  

25 000  

9 930,00  

39,72

2690

bieżący

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP

500 700  

500 700  

251 000,00  

50,13

85334

 

Pomoc dla repatriantów

0  

41 223  

33 601,27  

81,51

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

0  

41 223  

33 601,27  

81,51

85395

 

Pozostała działalność

20 938  

23 938  

23 938,07  

100,00

2007

bieżący

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

17 797  

20 347  

20 347,36  

100,00

2009

bieżący

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

3 141  

3 591  

3 590,71  

99,99

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

519 590  

696 788  

457 190,58  

65,61

85403

 

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

36 700  

147 683  

74 023,48  

50,12

0690

bieżący

Wpływy z różnych opłat

24 000  

24 000  

27 695,37  

115,40

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa

4 700  

4 700  

3 162,21  

67,28

0830

bieżący

Wpływy z usług

8 000  

115 000  

30 501,99  

26,52

0910

bieżący

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0  

0  

288,85  

-

0920

bieżący

Pozostałe odsetki

0  

0  

1,90  

-

0960

bieżący

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

0  

1 483  

7 642,50  

515,34

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

0  

2 500  

4 430,66  

177,23

2980

bieżący

Wpływy do wyjaśnienia

0  

0  

300,00  

-

85406

 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

560  

6 560  

3 070  

46,80

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

200  

200  

70,00  

35,00

2310

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

360  

6 360  

3 000,00  

47,17

85407

 

Placówki wychowania pozaszkolnego

25 070  

25 070  

9 099,00  

36,29

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa

4 000  

4 000  

2 980,00  

74,50

0830

bieżący

Wpływy z usług

21 000  

21 000  

6 086,00  

28,98

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

70  

70  

33,00  

47,14

85410

 

Internaty i bursy szkolne

457 260  

517 475  

370 998,10  

71,69

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

3 416  

5 416  

5 752,84  

106,22

0830

bieżący

Wpływy z usług

359 721  

410 806  

313 986,40  

76,43

0920

bieżący

Pozostałe odsetki

0  

1 130  

31,92  

2,82

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

94 123  

100 123  

51 226,94  

51,16

900

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

230 000  

230 000  

94 013,76  

40,88

90005

 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

230 000  

0  

0,00  

-

0690

bieżący

Wpływy z różnych opłat

230 000  

0  

0,00  

-

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

0  

230 000  

94 013,76  

40,88

0690

bieżący

Wpływy z różnych opłat

230 000  

230 000  

94 013,76  

40,88

 

 

DOCHODY OGÓŁEM

66 443 592  

67 273 068  

33 661 140,94  

50,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie planu  wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na dzień 30.06.2011r.

Dział

/Rozdział

Wyszczególnienie

Plan  na

2011 rok

Plan po zmianach

Stan na 30.06.2011

Wykonanie

Stan na 30.06.2011

%

2

3

4

 

 

 

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

30 337

30 337

14110,52

46,51%

01005

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

8 000

8 000

2944,52

36,81%

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

8 000

8 000

2944,52

36,81%

01008

Melioracje wodne

22 337

22 337

11166,00

49,99%

 

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących

22 337

22 337

11166,00

49,99%

020

LEŚNICTWO

77 202

78 959

38801,57

49,14%

02001

Gospodarka leśna

67 557

69 314

34657,12

50,00%

 

świadczenia dla osób fizycznych

67 557

69 314

34657,12

50,00%

02002

Nadzór nad gospodarką leśną

9 645

9 645

4144,45

42,97%

 

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących

9 645

9 645

4144,45

42,97%

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

11 251 579

12 059 447

6946895,77

57,61%

60014

Drogi publiczne Powiatowe

11 248 619

12 056 487

6946895,77

57,62%

 

Wydatki bieżące w tym

2 079 389

2 550 366

1394114,52

54,66%

 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1 193 245

1 193 245

587587,30

49,24%

 

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

886 144

1 357 121

806527,22

59,43%

 

świadczenia dla osób fizycznych

51 990

46 713

27454,78

58,77%

 

Wydatki majątkowe

9 117 240

9 459 408

5525326,47

58,41%

60095

Pozostała działalność

2 960

2 960

0,00

0,00%

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

2 960

2 960

0,00

0,00%

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

3 528 959

3 382 059

202504,11

5,99%

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3 528 959

3 382 059

202504,11

5,99%

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

147 259

210 032

121920,21

58,05%

 

Wydatki majątkowe

3 381 700

3 172 027

80583,90

2,54%

710

DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA

736 107

731 607

195074,76

26,66%

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

125 000

125 000

0,00

0,00%

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

125 000

125 000

0,00

0,00%

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

20 000

20 000

5985,18

29,93%

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

20 000

20 000

5985,18

29,93%

71015

Nadzór Budowlany

317 107

317 107

159632,25

50,34%

 

Wydatki bieżące w tym

310 654

310 659

155274,92

49,98%

 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

281 778

281 778

143830,19

51,04%

 

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

28 876

28 881

11444,73

39,63%

 

świadczenia dla osób fizycznych

6 453

6 448

4357,33

67,58%

71030

71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

274 000

269 500

29457,33

10,93%

 

Wydatki bieżące w tym

206 000

201 500

29457,33

14,62%

 

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

206 000

201 500

29457,33

14,62%

 

Wydatki majątkowe

68 000

68 000

0,00

0,00%

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

7 015 562

7 055 135

3503410,16

49,66%

75011

Urzędy wojewódzkie

173 320

173 320

108346,40

62,51%