Kluczbork, 2024-06-13

KD.2110.4.2024.AT

 

 

Starosta Kluczborski

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze –

Podinspektora w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa

 

 

I Nazwa i adres jednostki:

Starostwo Powiatowe w Kluczborku,

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

 

II Określenie stanowiska: Podinspektor w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa

 

III Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

 1. wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska, rolnictwa lub leśnictwa
 2. co najmniej roczny staż pracy,
 3. obywatelstwo polskie,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. znajomość obowiązujących regulacji prawnych w zakresie wykonywanych zadań oraz kompetencji Starosty zawartych w następujących ustawach:

- Ustawie Prawo łowieckie,

- Ustawie o lasach,

- Ustawie Prawo wodne,

- Ustawie Prawo ochrony środowiska,

- Ustawie o rybactwie śródlądowym,

- Ustawie o odpadach.

Ponadto znajomość:

- przepisów wykonawczych do ww. ustaw,

- Kodeksu postępowania administracyjnego,

- Ustawy o opłacie skarbowej,

- Ustawy o udostępnianiu informacji publicznej,

- Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku,

- przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,

- Instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu.

 

IV Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydatów:

 1. posiadanie doświadczenia w pracy w administracji rządowej lub samorządowej, preferowane doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw dotyczących ochrony środowiska, rolnictwa lub leśnictwa,
 2. cechy osobowości: komunikatywność, dyskrecja, lojalność, szacunek dla drugiego człowieka, dobra pamięć, odporność na stres, utrzymanie porządku w dokumentach i na stanowisku pracy,
 3. umiejętność logicznego myślenia, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność selekcji informacji, umiejętność słuchania i wysławiania się, umiejętność pracy w zespole, umiejętność korzystania z przepisów prawa.
 4. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych, pakietu Office.

V Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa i leśnictwa, w tym m.in.:

- spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa i powierzenia tego nadzoru nadleśniczemu Lasów Państwowych oraz przeznaczania środków na ten cel,

- przyznawania środków finansowych na zagospodarowanie i ochronę lasu w związku z odnowieniem lub przebudową drzewostanu,

- uznawania lasu za las ochronny lub pozbawiania go tego charakteru,

- zatwierdzania uproszczonego planu urządzenia lasu,

- dokonywania oceny udatności upraw zalesionych gruntów rolnych,

- przekwalifikowania z urzędu gruntów rolnych zalesionych na grunty leśne,

- wydawania decyzji dotyczących zmiany lasu na użytek rolny,

- zlecania sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,

- wydzierżawiania obwodów łowieckich i naliczania czynszu za ich dzierżawę,

- wydawania zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny łownej,

- wyrażania zgody na okresowe przetrzymywanie zwierzyny łownej,

- wydawania zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców,

- wydawanie zaświadczeń lub informacji o środowisku, czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu, sporządzonym na zlecenie Starosty Kluczborskiego i czy dla ww. działki została wydana decyzja określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej.

2. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, w tym m.in.:

- analiza i przygotowanie do zatwierdzenia statutów spółek wodnych,

- rozwiązywanie i likwidacja spółek wodnych.

3. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, w tym m.in.:

- prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach, oraz udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz pobieranie opłat w tym zakresie,

- przygotowanie zlecenia wykonania projektu programu ochrony środowiska.

 

VI Warunki pracy na stanowisku:

 1. wymiar czasu pracy: pełny etat - 40 godzin tygodniowo,
 2. umowa o pracę,  
 3. praca administracyjno – biurowa, praca przy pomocy komputera,
 4. praca na IV piętrze budynku wielokondygnacyjnego z windą,
 5. w razie potrzeby praca poza siedzibą urzędu. 

W miesiącu poprzedzającym  datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Kluczborku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

VII Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej - podpisany własnoręcznie,
 2. List motywacyjny podpisany własnoręcznie,
 3. Kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (do pobrania ze strony BIP Starostwa Powiatowego w Kluczborku),
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 5. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie wymaganego stażu pracy (świadectw pracy, zaświadczeń – w przypadku aktualnego zatrudnienia,), 
 6. Kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje lub umiejętności,
 7. Własnoręcznie podpisane oświadczenia o:

1)   posiadaniu obywatelstwa polskiego,

2)   posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

3)   braku  prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)   nieposzlakowanej opinii,

5)   wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata zawartych w dokumentach złożonych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Podinspektora w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

VIII Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Starostwa pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Kluczborku,

ul. Katowicka 1,

46-200 Kluczbork

 

z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa”

 

Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2024 r. do godz. 16.00 (decyduje data i godzina wpływu do Sekretariatu Starostwa)

 

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu,  nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

IX Dodatkowe informacje:

 1. I etap naboru - otwarcie ofert nastąpi komisyjne w dniu 25 czerwca 2024 r. o godz. 9.00 w sali nr 213 Starostwa Powiatowego w Kluczborku, w celu sprawdzenia spełnienia wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu,
 2. II etap naboru – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024 r. o godz. 9.00 w sali nr 213 Starostwa Powiatowego w Kluczborku. W przypadku dużej liczby kandydatów w celu zakwalifikowania do rozmowy odbędzie się test ze znajomości przepisów prawa,  
 3. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną powiadomieni o tym fakcie telefonicznie.

Wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem będą umieszczane na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń, znajdującej się w siedzibie Starostwa na II piętrze obok pokoju nr 201. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 418 52 18 wew. 121

 

 

 

 

 

Starosta Kluczborski

 

Mirosław Birecki

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane w skrócie RODO) informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Kluczborski, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, tel. 77 418 52 18, e-mail: starostwo@powiatkluczborski.pl.
 2. W Starostwie powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: nr tel. 77 418 65 20, e-mail: starostwo@powiatkluczborski.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko podane w ogłoszeniu. 
 4. Odbiorcą danych osobowych jest Komisja rekrutacyjna powołana w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Podinspektora w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.
 5. Po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru m.in. w zakresie imienia i nazwiska wybranego kandydata oraz jego miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego będzie umieszczona na tablicy informacyjnej  w Starostwie Powiatowym w Kluczborku oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa przez okres 3 miesięcy.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U z 2020, poz. 164 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
 7. Przysługują Państwu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych.
 8. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych jest niezgodne z RODO, wówczas przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne aby uczestniczyć w procesie naboru.