Kluczbork, 2024-05-20

KD.2110.2.2024.AT

 

 

Starosta Kluczborski

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze –

Inspektora w Wydziale Finansowym

 

I Nazwa i adres jednostki:

Starostwo Powiatowe w Kluczborku,

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

 

II Określenie stanowiska: Inspektor w Wydziale Finansowym

 

III Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

 1. wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, preferowane wyższe w zakresie finansów lub rachunkowości lub ekonomii lub zarządzania,
 2. 3 - letni staż pracy w jednostce sektora finansów publicznych na stanowisku ds. finansowych,
 3. obywatelstwo polskie,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

IV Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydatów:

 1. posiadanie doświadczenia na stanowisku wymagającym stosowania wiedzy z zakresu rachunkowości, finansów publicznych oraz księgowości budżetowej, a także doświadczenia w pracy związanego z rozliczaniem dotacji i projektów,
 2. ukończenie kursów lub studiów podyplomowych w zakresie finansów, rachunkowości, zarządzania projektami unijnymi,
 3. znajomość zasad rachunkowości obowiązujących w jednostkach sektora finansów publicznych i prowadzenia gospodarki finansowej jednostki budżetowej, przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz przepisów prawa w zakresie:

- ustawy o rachunkowości,

- ustawy o finansach publicznych,

- ustawy o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych,

- ustawy o samorządzie powiatowym.

 1. Cechy osobowości: dyskrecja, rzetelność, sumienność, dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność, kultura osobista i szacunek dla drugiego człowieka, odporność na stres, utrzymanie porządku w dokumentach i na stanowisku pracy, nastawienie na rozwój, dążenie do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności.
 2. umiejętność logicznego myślenia i analizy, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność selekcji informacji i rozwiązywania problemów, umiejętność słuchania, umiejętność pracy w zespole, umiejętność korzystania z przepisów prawa, utrzymanie porządku w dokumentach i na stanowisku pracy.
 3. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych, pakietu MS Office, znajomość programów do obsługi księgowości budżetowej i sprawozdawczości.

V Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.Obsługa finansowa budżetu Powiatu Kluczborskiego,

2. Przyjmowanie i kompletowanie dokumentacji księgowej dotyczącej budżetu Powiatu Kluczborskiego,

3. Bieżące rejestrowanie i dekretowanie dokumentów księgowych w zakresie obsługi finansowej budżetu Powiatu Kluczborskiego,

4. Prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej w zakresie budżetu Powiatu Kluczborskiego,

5. Dokonywanie przypisów należności z tytułu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego oraz ustalanie drogą potwierdzeń sald bądź weryfikacji rzeczywistego stanu należności i zobowiązań,

6. Prowadzenie terminowej windykacji należności,

7. Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych z realizacji budżetu Powiatu Kluczborskiego,

8. Przyjmowanie sprawozdań finansowych i budżetowych jednostek organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego,

9. Sporządzanie w wymaganej formie zbiorczych sprawozdań finansowych i budżetowych, ich weryfikacja i kompletowanie oraz przekazywanie do organów nadzoru i kontroli, bądź do dysponentów środków publicznych wyższego stopnia,

10. Współpraca z pracownikami wydziałów Starostwa Powiatowego w Kluczborku oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego w zakresie sprawozdawczości oraz obsługi finansowej, monitorowania i rozliczania zadań i projektów, dofinansowanych z dodatkowych źródeł (w tym m.in. z dotacji, środków unijnych), realizowanych przez poszczególne wydziały oraz jednostki organizacyjne oraz w sprawach dotyczących wykonywanych obowiązków,

11. Sporządzanie rozliczeń, informacji i sprawozdań z wykorzystania dotacji celowych, otrzymywanych przez Powiat Kluczborski na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,

12. Prowadzenie korespondencji w sprawach dotyczących wykonywanych obowiązków,

13. Współpraca z radcą prawnym w zakresie wykonywanych obowiązków,

14. Właściwe przechowywanie dokumentów oraz ich archiwizowanie,

15.Wykonywanie innych, dodatkowych prac, wynikających z bieżącego funkcjonowania wydziału oraz poleceń przełożonego.

 

VI Warunki pracy na stanowisku:

 1. wymiar czasu pracy: pełny etat - 40 godzin tygodniowo,
 2. umowa o pracę,  
 3. praca administracyjno – biurowa, praca przy pomocy komputera, praca na II piętrze budynku wielokondygnacyjnego.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Kluczborku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

VII Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej - podpisany własnoręcznie,
 2. List motywacyjny podpisany własnoręcznie,
 3. Kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (do pobrania ze strony BIP Starostwa Powiatowego w Kluczborku),
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 5. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie wymaganego stażu pracy (świadectw pracy, zaświadczeń – w przypadku aktualnego zatrudnienia), 
 6. Kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje lub umiejętności,
 7. Własnoręcznie podpisane oświadczenia o:

1)   posiadaniu obywatelstwa polskiego,

2)   posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

3)   braku  prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)   nieposzlakowanej opinii,

5)   wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata zawartych w dokumentach złożonych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Inspektora w Wydziale Finansowym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

VIII Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Starostwa pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Kluczborku,

ul. Katowicka 1,

46-200 Kluczbork

 

z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Finansowym”

 

Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 czerwca 2024 r. do godz. 16.00 (decyduje data i godzina wpływu do Sekretariatu Starostwa)

 

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu,  nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

IX Dodatkowe informacje:

 1. I etap naboru - otwarcie ofert nastąpi komisyjne w dniu 4 czerwca 2024 r. o godz. 9.00 w sali nr 213 Starostwa Powiatowego w Kluczborku, w celu sprawdzenia spełnienia wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu,
 2. II etap naboru – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 5 czerwca 2024 r. o godz. 9.00 w sali nr 213 Starostwa Powiatowego w Kluczborku.
 3. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną powiadomieni o tym fakcie telefonicznie.

Wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem będą umieszczane na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń, znajdującej się w siedzibie Starostwa na II piętrze obok pokoju nr 201. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 418 52 18 wew. 121 lub 123

 

 

 

 

 

Starosta Kluczborski

 

Mirosław Birecki

 

 

 

 

  

 

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Finansowym

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane w skrócie RODO) informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Kluczborski, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, tel. 77 418 52 18, e-mail: starostwo@powiatkluczborski.pl.
 2. W Starostwie powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: nr tel. 77 418 65 20, e-mail: starostwo@powiatkluczborski.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko podane w ogłoszeniu. 
 4. Odbiorcą danych osobowych jest Komisja rekrutacyjna powołana w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Inspektora w Wydziale Finansowym,
 5. Po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru m.in. w zakresie imienia i nazwiska wybranego kandydata oraz jego miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego będzie umieszczona na tablicy informacyjnej  w Starostwie Powiatowym w Kluczborku oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa przez okres 3 miesięcy.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U z 2020, poz. 164 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
 7. Przysługują Państwu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych.
 8. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych jest niezgodne z RODO, wówczas przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne aby uczestniczyć w procesie naboru.