Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XLV/289/2022 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 22 września 2022 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Powiatu Kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023” jest podsumowaniem kolejnego roku współpracy Samorządu Powiatu Kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi na zasadach określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 t.j.).

Sprawozdanie do pobrania poniżej.