WYKAZ  BŁĘDÓW FORMALNYCH
w ofertach złożonych do otwartego konkursu ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2021 roku w obszarach:
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
ogłoszonego w drodze Uchwały Nr 111/437/2021 przez Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 27 kwietnia 2021 roku.

Wskazane błędy formalne należy uzupełnić do dnia 15 czerwca 2021 roku.

Nie uzupełnienie błędów formalnych przez oferenta w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie oferty bez rozpatrzenia.

Wykaz błędów formalnych do pobrania poniżej.

W przypadku pytań informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 418 52 18 wew. 106, 155.

Artur Nowak
Członek Zarządu
------------------------------------------------
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork

tel. (77) 418 52 18
fax (77) 418 65 20
http://www.powiatkluczborski.pl
e-mail:
starostwo@powiatkluczborski.pl
promocja@powiatkluczborski.pl