Zarząd Powiatu w Kluczborku ogłasza

otwarty konkurs ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2021 roku w obszarach:

- Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
- Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej informacji - Ogłoszenie konkursowe /uchwała/