Informacja o wynikach naboru
przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kluczborskim w 2021 roku.

W odpowiedzi na zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach ww. komisji konkursowej informuję, że w wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych kandydatów.

W związku z powyższym na podstawie art. 32, ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 t.j.), art. 15 ust. 2a, 2b, 2d, 2da, 2e, 2f Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 t.j.), art. 11 ust 2 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.), § 2. pkt 2 Uchwały Nr X/93/2019 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020” oraz § 13. załącznika do ww. uchwały, zostanie powołana przez Zarząd Powiatu w Kluczborku, w drodze uchwały, komisja konkursowa do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie kluczborskim w 2021 roku, bez udziału osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Mirosław Birecki
Starosta Kluczborski
------------------------------------------------
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork
tel. (77) 418 52 18
fax (77) 418 65 20
http://www.powiatkluczborski.pl
e-mail:
starostwo@powiatkluczborski.pl