<>

Uchwała Nr XXXIII/220/2017

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

 

 

 

zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Nagrody Starosty Kluczborskiego - „Plaster Miodu” oraz przyjęcia wzoru statuetki stanowiącej wyżej wspomnianą nagrodę wraz z opisem

 

 

 

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 21  oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

 

§ 1. W Uchwale Nr XXV/147/2008 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Nagrody Starosty Kluczborskiego - „Plaster Miodu” oraz przyjęcia wzoru statuetki stanowiącej wyżej wspomnianą nagrodę wraz z opisem zmienia się załącznik Nr 1.

 

§ 2. Nowe brzmienie załącznika Nr 1 określa załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XI/76/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 września 2011 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXV/147/2008 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Nagrody Starosty Kluczborskiego - „Plaster Miodu” oraz przyjęcia wzoru statuetki stanowiącej wyżej wspomnianą nagrodę wraz z opisem.

 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu
w Kluczborku

Andrzej Butra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały

Nr XXXIII/220/2017

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 31 sierpnia 2017 r.

 

 

Regulamin przyznawania

Nagrody Starosty Kluczborskiego - „Plaster Miodu”

 

 

§ 1.1. Nagroda Starosty Kluczborskiego - „Plaster Miodu”, zwana dalej Nagrodą - jest przyznawana za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji powiatu kluczborskiego.

 

2. Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:

1)    biznesu;

2)    turystyki;

3)    kultury;

4)    sportu;

5)    nauki;

6)    promocji powiatu;

7)    za całokształt działalności na rzecz rozwoju i promocji powiatu kluczborskiego.

 

3. Każdego roku przyznaje się po jednej nagrodzie w każdej z kategorii wymienionych w pkt 2.

4. W szczególnych sytuacjach Starosta Kluczborski w wybranej kategorii może przyznać więcej niż jedną nagrodę.

5. Laureatami nagród mogą zostać osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, podmioty nie posiadające osobowości prawnej, a także obywatele i instytucje innych państw.

 

 

§ 2. 1. Nagroda ma charakter rzeczowy w postaci statuetki i dyplomu.

 

2. Laureatem nagrody na rzecz rozwoju i promocji powiatu kluczborskiego można zostać nie częściej niż raz na pięć lat.

3.Laureatem nagrody za całokształt działalności można zostać tylko jeden raz.

 

 

§ 3.1. Nagroda może być przyznana na wniosek:

1)   organów administracji samorządowej powiatu kluczborskiego;

2)   instytucji z terenu powiatu kluczborskiego;

3)   organizacji pozarządowych;

4)   osób fizycznych;

5)   przedsiębiorstw.

2. Nagroda może być również przyznana z inicjatywy własnej Starosty Kluczborskiego.

 

§ 4.1. Wnioski opiniowane są przez komisję ds. opiniowania wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Kluczborskiego - „Plaster Miodu”.

2.Komisja składa się z:

1)   Laureatów ostatniej edycji nagrody Starosty Kluczborskiego „Plaster Miodu”;

2)   Starosty Kluczborskiego;

3)   Przedstawiciela Referatu Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury Starostwa Powiatowego w Kluczborku (1 osoba).

3. Starosta Kluczborski jest przewodniczącym komisji, w przypadku jego nieobecności zastępuje go wyznaczony przez niego członek Zarządu Powiatu w Kluczborku.

4. Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący.

5. Do zadań Komisji należy rozpatrywanie i opiniowanie wniosków oraz wybór nominowanych i proponowanie spośród nich laureatów.

6. Komisja wybiera nie więcej niż 4 nominowanych w każdej kategorii.

7. Wnioski są oceniane przez Komisję w oparciu o następujące kryteria:

1)   wpływ działalności na promocję i rozwój powiatu;

2)   innowacyjność działania;

3)   cykliczność działań;

4)   ukierunkowanie działania na osiągnięcie celów społecznych;

5)   rangę osiągnięć.

8. Uchwały Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym większością głosów obecnych naposiedzeniu członków komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

9. Członkowie komisji pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie Nagrody został określony w załączniku do niniejszego regulaminui powinien zawierać:

1)   właściwie zaznaczoną kategorię, do której kandydat jest zgłaszany;

2)   dane kandydata: imię i nazwisko / nazwę instytucji kandydata do nagrody, dokładny adres, telefon kontaktowy;

3)   dane wnioskodawcy: nazwę wnioskodawcy, dokładny adres, telefon kontaktowy;

4)   informację o szczególnych osiągnięciach lub informację dotyczącą całokształtu dotychczasowej działalności na rzecz rozwoju i promocji powiatu kluczborskiego, za które nagroda ma być przyznana;

5)   informację o dotychczas otrzymanych nagrodach, odznaczeniach, wyróżnieniach itp.;

6)   uzasadnienie wniosku;

7)   datę oraz podpis wnioskodawcy.

2.  Wniosek należy przesłać lub przekazać osobiście do Starostwa Powiatowego w Kluczborku (adres: ul. Katowicka 1, 46–200 Kluczbork) w terminie do 30 listopada każdego roku.

3.  Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1)   złożenia po terminie;

2)   wycofania przez wnioskodawcę;

3)   niespełnienia wymogów formalnych.

 

§ 6. Nagrody będą wręczane na uroczystej gali zorganizowanej po zakończeniu roku, za który nagrody są przyznane.

 

§ 7. Obsługę organizacyjno-techniczną wręczania nagród prowadzi Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Regulaminu przyznawaniaNagrody Starosty Kluczborskiego – „Plaster Miodu”,

który stanowi załącznik do Uchwały Nr XXXIII/220/2017Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 31 sierpnia 2017 r.

 

WNIOSEK o przyznanie

NAGRODY STAROSTY KLUCZBORSKIEGO -

 „Plaster Miodu”

 

w kategorii *)

 

1) biznesu;

2) turystyki;

3) kultury;

4) sportu;

5) nauki;

6) promocji powiatu;

7) za całokształt działalności na rzecz rozwoju i promocji powiatu kluczborskiego.

 
…………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko kandydata / nazwa instytucji)
 

 

I. Dane kandydata

 

1.   Imię i nazwisko / nazwa instytucji ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2.   Dokładny adres: miejscowość ……………………………; ul. ……………………………….
            gmina …………………………………………………; powiat ………………………………………….
            województwo ……………………………………………………………………………………………….
3.   Tel. ………………………………………………; e-mail: ………………………………………………..
II. Dane wnioskodawcy
 
1.   Nazwa wnioskodawcy ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2.   Dokładny adres: miejscowość ………..………………………; ul. ….……………………….
            gmina ………………………………………; powiat ………………………..……………………………
            województwo…………………………….……………………..
3.   Tel. ……………………………………; e-mail ………………………….…………………………………

III. Informacja o szczególnych osiągnięciach / informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności na rzecz rozwoju i promocji powiatu kluczborskiego za które nagroda ma być przyznana *):

 

 

 

 

 

IV. Informacja o dotychczas otrzymanych nagrodach, odznaczeniach, wyróżnieniach, itp.:

 

 

 

 

 

 

V. Uzasadnienie wniosku:

 
 
……………………………………………               ……………………………………………………..

            (Miejsce i data )                                                (podpis wnioskodawcy)

 
*) – podkreślić właściwe