Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:"Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 4.467.788,00 zł dla Powiatu Kluczborskiego".

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

 

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca Nazwa i adresy

Powiat Kluczborski 1604

ul.Katowicka 1 Kluczbork 46-200 Polska

Osoba do kontaktów: Krzysztof Molski Tel.: +48 774185218

E-mail: zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl Faks: +48 774186520 Kod NUTS: PL524 Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.powiatkluczborski.pl

1.2)            Informacja o zamówieniu wspólnym

1.3)            Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.powiatkluczborski.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

1.4)            Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

1.5)            Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

Wielkość lub zakres zamówienia

11.1.1)      Nazwa:

Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 4.467.788,00 zł dla Powiatu Kluczborskiego Numer referencyjny: FP.272.8.2018.KM

11.1.2)      Główny kod CPV

66113000

11.1.3)      Rodzaj zamówienia

Usługi

11.1.4)      Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 4.467.788,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SIWZ.

11.1.5)      Szacunkowa całkowita wartość

11.1.6)      Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

11.2.1)      Nazwa:

11.2.2)      Dodatkowy kod lub kody CPV

11.2.3)      Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL524

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Powiat Kluczborski

11.2.4)      Opis zamówienia:

 

1)  Wykorzystanie kredytu nastąpi przez przekazanie środków na rachunek bankowy Powiatu Kluczborskiego prowadzony w Banku Spółdzielczym w Wołczynie Oddział Kluczbork na podstawie pisemnej dyspozycji.

2)  Spłata kredytu nastąpi w 132 miesięcznych ratach płatnych w terminie od dnia 15 stycznia 2022 roku do dnia 15 grudnia 2032 roku. Termin spłaty rat będzie przypadał 15-go dnia miesiąca, zgodnie z harmonogramem przedstawionym w SIWZ

3)  Kredyt oprocentowany będzie w stosunku rocznym wg zmiennej stopy procentowej, ustalonej w oparciu o stawkę bazową WIBOR 3M, powiększoną o stałą, niezmienną marżę obowiązującą w całym okresie trwania umowy, ustalaną na podstawie złożonej oferty. W skład marży banku wchodzą wszelkie opłaty, prowizje, odsetki i inne świadczenia bankowe.

4)  Wysokość stawki WIBOR dla terminu 3 miesięcznego ustalona jest jako stawka średnia arytmetyczna z ostatnich 10 dni roboczych miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesięczny okres obrachunkowy, za jaki należne odsetki od kredytu będą naliczane i spłacane;

5)  Spłata kredytu wraz z odsetkami następować będzie w ratach miesięcznych, przy czym spłata rat rozpocznie się od dnia 15.01.2022 r. Spłata odsetek nastąpi 15 dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu uruchomienia kredytu;

6)  Odsetki będą naliczane od niespłaconej części zobowiązania finansowego, do obliczenia kwoty odsetek przyjmować się będzie rzeczywistą liczbę dni w każdym okresie rozliczeniowym w stosunku do rzeczywistej liczby dni w roku (365 lub 366 dni);

7)  Wykonawca powiadomi Zamawiającego drogą elektroniczną, a następnie w formie pisemnej o wysokości naliczonych odsetek, najpóźniej 7 dni roboczych przed terminem płatności odsetek.

8)  W przypadku, gdy termin spłaty zobowiązania przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata rat i odsetek nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie;

9)  Wykonawcy nie przysługuje prawo do naliczania i pobierania jakichkolwiek opłat i prowizji za wyjątkiem opłat określonych w SIWZ;

10)  Zabezpieczenie wierzytelności stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową;

11)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do spłaty przejętego zobowiązania przed pierwotnie zakładanym terminem bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Wykonawca nie pobierze od Zamawiającego żadnych prowizji ani opłat w związku z przyznanym kredytem w trakcie całego okresu kredytowania.

12)  Brak prowizji, opłat, kosztów za nie wykorzystany kredyt w pełnej wysokości. W przypadku niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości ostatnie raty kredytu zostaną pomniejszone o niewykorzystaną kwotę kredytu.

13)  Brak prowizji przygotowawczej.

14)  W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu, Zamawiający nie będzie obciążony dodatkowymi opłatami z tego tytułu, a odsetki naliczane będą tylko od aktualnego zadłużenia pozostałego do spłaty kredytu. Kwota wynikająca z zawieszenia spłaty rat kapitałowych będzie doliczana w równych kwotach do pozostałych do spłaty rat kapitałowych. W okresie zawieszenia rat kapitałowych Zamawiający będzie spłacał raty odsetkowe.

15)  Na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy może nastąpić wydłużenie terminu spłaty wybranych rat. Wniosek musi zostać złożony na 30 dni przez założonym terminem spłaty. Wydłużenie terminu spłaty wybranych rat będzie wymagało zawarcia aneksu do umowy i wyznaczenia nowego harmonogramu. Wnioskowane wydłużenie terminu spłaty wybranych rat nie może wykraczać poza ostateczny termin spłaty zobowiązania.

16)  Zamawiający wyraża zgodę, aby umowa została zawarta na wzorze Wykonawcy. Treść przedmiotu umowy nie może wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Rozdziale III SIWZ.

 

11.2.5)      Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej Cena

11.2.6)      Szacunkowa wartość

11.2.7)      Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 15/12/2032

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

11.2.10)    Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

11.2.11)    Informacje o opcjach

Opcje: nie

11.2.12)    Informacje na temat katalogów elektronicznych

11.2.13)    Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

11.2.14)    Informacje dodatkowe

 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie składa się z 1 części.

2. Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego możliwości udzielania zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki. 3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki udziału

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

2.1 W związku z zapisem zawartym w Rozdziale V pkt 1.2) SIWZ oraz zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Wykonawca musi wykazać, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 z póź. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.

111.1.2)    Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

111.1.3)    Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

III.1.5)   Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)     Warunki dotyczące zamówienia

111.2.1)    Informacje dotyczące określonego zawodu

111.2.2)    Warunki realizacji umowy:

 

1.  Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów przyjętych w SIWZ. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie bądź e-mailowo.

2.  Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

3.  Zamawiający wyraża zgodę, aby umowa została zawarta na wzorze Wykonawcy. Treść przedmiotu umowy nie może wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Rozdziale III SIWZ.

4.  Umowa musi uwzględniać warunki dotyczące możliwości dokonywania istotnych zmian postanowień umowy określonych przez Zamawiającego w SIWZ - możliwe zmiany zawarte są w Rozdziale XVI SIWZ - XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego (... ) .

111.2.3)   Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1)   Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)   Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)   Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)   Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)   Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)      Informacje administracyjne

IV.2.1)   Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania IV.2.2)   Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 24/09/2018

Czas lokalny: 11:30

IV.2.3)   Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)   Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)   Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 22/11/2018

IV.2.7)   Warunki otwarcia ofert

Data: 24/09/2018

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Starostwo Powiatowe w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork pokój nr 213

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)     Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)     Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)     Informacje dodatkowe:

1. Informacje dotyczące wadium

1)  Każdy Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia oferty wadium. Wadium wnosi sie skutecznie przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach wskazanych w w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wpłacać na konto Zamawiającego wskazane w SIWZ.

2) Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 25.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych),

3) Wadium wniesione w każdej formie musi obejmować okres związania z ofertą, tj. 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca składa w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia ( JEDZ)" stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Uwaga: JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym na adres zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl

3. Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia a także wykazu oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, zostały określone w Rozdziale V i VI SIWZ.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp

5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, w okolicznościach o których mowa w Rozdziale V pkt 2 i 3 SIWZ, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2)  odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

3)  oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4)  oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

5)  oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca składa wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

6. Na ofertę składają się:

1)    Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ wraz z formularzem cenowym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ,

2)  Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu JEDZ zał. nr 2 do SIWZ w postaci elektronicznej,

3)  Stosowne pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

4)  Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

VI.4)     Procedury odwoławcze

VI.4.1)   Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza Postepu 17 A Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

VI.4.2)   Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza Postępu 17 A Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801 Faks: +48 224587800

VI.4.3)   Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI, Rozdziale 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1)  Wykonawcom przysługuje odwołanie na zasadach określonych od art. 180 do art. 198 ustawy Prawo zamówień publicznych;

2)  przepisy dotyczące skargi do sądu zostały zawarte od art. 198a do art. 198g ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)   Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza Postępu 17 A Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800

VI.5)     Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

10/08/2018

 

Załączone dokumenty
  SIWZ kredyt (561.2kB)        
  zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy (24.5kB)        
  SIWZ_zalacznik_1a (120.6kB)        
  zalacznik_nr_2_Formularz_JEDZ (40.7kB)        
  SIWZ_zalacznik_2a_instrukcja_jedz (1.2MB)        
  zalacznik_nr_3_oswiadczenie (17.9kB)        
  zalacznik_nr_4_grupa_kapitałowa (18.1kB)        
  1.uchwała kredyt (38.8kB)        
  2.Regon powiat (43.6kB)        
  3.NIP powiat (17.3kB)        
  4.ZUS (27.6kB)        
  5.US (137.8kB)        
  6.statut_powiatu (182.1kB)        
  6a.Zmiana Statutu Powiatu 2012 (48.4kB)        
  6b. Zmiana Statutu Powiatu 2014 (67.1kB)        
  7.starosta (14.5kB)        
  8.wicestarosta (14.4kB)        
  9.skarbnik (16.6kB)        
  10.budżet 2018 (3.5MB)        
  11.XXXVIII2402017 (1.3MB)        
  12. Opinia RIO o deficycie (66.1kB)        
  13.Opinia RIO o projekcie budżetu 2018 (173.3kB)        
  14.Opinia RIO o wpf 2018 (142.6kB)        
  15. opinia RIO sprawozdanie 2017r (116.8kB)        
  16.Rb 27S (602.1kB)        
  17.Rb 28S (1.8MB)        
  18.Rb N (99.1kB)        
  19.Rb NDS (124.4kB)        
  20.Rb Z (100.8kB)        
  21.inf o stanie mienia (437.4kB)        
  22.wniosek RIO (75.2kB)        
Redaktor: Molski Krzysztof Źródło: Molski Krzysztof
Utworzony: 2018-08-10 09:55:46 Ostatnia zmiana: 2018-08-13 08:42:13