Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury » Organizacje pozarządowe » Roczne Programy Współpracy » 2018

Konsultacje projektu "Rocznego programu współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok"

 

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu kluczborskiego zainteresowane realizacją zadań publicznych do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”.

Program ten stanowi podstawę współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi. Mając na względzie dobrą współpracę oraz realizację zadań ustawowych z trzecim sektorem, serdecznie zapraszamy do wyrażania opinii i składania uwag do przedmiotowego projektu.

Uwagi i opinie dotyczące konsultacji mogą być przedstawiane w terminie od 03.07.2017 roku do 01.08.2017 roku w formie pisemnego stanowiska, które należy składać w Starostwie Powiatowym w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: promocja@powiatkluczborski.pl.

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie: nazwy i adresu organizacji, imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach. Opinie i uwagi niezawierające tych danych lub złożone poza wyznaczonym terminem konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Ponadto informujemy, że na stronie internetowej powiatu kluczborskiego – www.powiatkluczborski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kluczborku dostępne są:
- Uchwała Nr XLVII/275/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2010 r. Nr 116, poz. 1244);
- Uchwała Nr 108/463/2017 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących „Rocznego programu współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”;
- Poddawany konsultacjom projekt „Rocznego programu współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”.

Zapraszamy do konsultacji

Maria Żurek
Kierownik Referatu
Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury

Załączone dokumenty
  Uchwala_Rady_Powiatu_w_Kluczborku_w_sprawie_okreslenia_szczegolowego_sposobu_konsultowania (231.3kB)        
  Uchwala_w_sprawie_przeprowadzenia_konsultacji_RPW_na_2018_rok (168.2kB)        
  Projekt_Rocznego_Programu_Wspolpracy_2018 (180kB)        
Redaktor: Nowak Piotr Źródło: Nowak Piotr
Utworzony: 2017-06-29 10:49:55 Ostatnia zmiana: 2017-06-30 12:13:15