Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
Pomoc
Statystyki

8814936
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieogr. o udzielenie zamówienie pn.: "Ubezpieczenie mienia Powiatu Kluczborskiego oraz jednostek organizacyjnych".

                                  Kluczbork, dnia 21.11.2016r.

FP.272.9.2016.AM

Do wykonawców postępowania:

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie  zamówienie pn.:Ubezpieczenie mienia Powiatu Kluczborskiego oraz jednostek organizacyjnych”.

 - ogłoszonego przez Powiat Kluczborski (numer ogłoszenia w BZP 333765 - 2016; data zamieszczenia: 31.10.2016r.)

 

I. Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r.,poz. 2164) zwaną dalej ustawą Pzp - Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty z czego oferta z nr 1 złożona przez CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Ul. Sycowska 46, 51-319 Wrocław, została złożona na część II zamówienia natomiast oferta z nr 2 UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. ul. Sportowa 13,  08-110 SIEDLCE została złożona na część I i II zamówienia.

 

II.  Na część I zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą jedyną złożoną na w/w część zamówienia ofertę, Wykonawcy:

 

UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

ul. Sportowa 13, 08-110 SIEDLCE

 

oferowana cena brutto: 150 402,00

 

Uzasadnienie wyboru oferty

1. Oferta spełniła wymogi  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych jak również warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z  załącznikami.

2. Cena zaoferowana przez Wykonawcę zmieściła się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

3.  Oferta wybranego Wykonawcy jest jedyną ofertą na część I zamówienia. Uzyskała liczbę 68 punktów, wg kryteriów określonych w SIWZ, j. n.:

 

KRYTERIUM – cena brutto oferty = waga 60%

KRYTERIUM – warunki ochrony ubezpieczeniowej = waga 40%
ŁĄCZNA PUNKTACJA
= 100%

 

III. Zestawienie Wykonawców składających oferty wraz z uzyskaną punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją zawarto w poniższej tabeli:

Nr oferty

Nazwa (firma) 
i siedziba Wykonawcy

Kryterium Cena

Ilość pkt. w kryterium Cena

Kryterium warunki ochrony ubezpiecze-niowej

Ilość pkt. w kryterium warunki ochr. ubezp.

Suma uzyskanych punktów

 

2.

UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

ul. Sportowa 13,

08-110 SIEDLCE

 

150 402 zł.

60 pkt.

20 pkt.

8  pkt.

68 pkt.

 

 

 

 

 

 

IV. Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) zwaną dalej ustawą Pzp - Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu złożono na część II zamówienia 2 oferty, z których jako najkorzystniejszą wybrano  Ofertę z nr 1 złożoną przez:

 

CONCORDIA POLSKA

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Ul. Sycowska 46, 51-319 Wrocław

 

oferowana cena brutto: 44 088,00

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty

1. Oferta spełniła wymogi  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych jak również warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z  załącznikami.

2. Cena zaoferowana przez Wykonawcę zmieściła się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

3.  Oferta wybranego Wykonawcy przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium warunki ochrony ubezpieczeniowej  - odnoszącego się do przedmiotu niniejszego zamówienia, uzyskując najwyższą liczbę 60 punktów, spośród wszystkich złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu, wg kryteriów określonych w SIWZ, j. n.:

 

KRYTERIUM – cena brutto oferty = waga 60%

KRYTERIUM – warunki ochrony ubezpieczeniowej = waga 40%
ŁĄCZNA PUNKTACJA
= 100%

 

V. Zestawienie Wykonawców składających oferty wraz z uzyskaną punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją zawarto w poniższej tabeli:

Nr oferty

Nazwa (firma) 
i siedziba Wykonawcy

Kryterium Cena

Ilość pkt. w kryterium Cena

Kryterium warunki ochrony ubezpiecze-niowej

Ilość pkt. w kryterium warunki ochr. ubezp.

Suma uzyskanych punktów

 

1.

CONCORDIA POLSKA

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Ul. Sycowska 46

51-319 Wrocław

 

44 088 zł.

60 pkt.

0

0 pkt.

60 pkt.

2.

UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

ul. Sportowa 13, 08-110 SIEDLCE

 

105 744 zł.

 25 pkt.

30

12 pkt.

37 pkt.

 

 

 

 

 

 

VI. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zawiadamia się, że podpisanie umowy z wybranymi wykonawcami możliwe będzie zgodnie z art. 94 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

VII. Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. z 2015r., poz. 2164).

 

 

                                                                      Piotr Pośpiech

                                                                  Kierownik Zamawiającego

 

 

Otrzymują:

1. Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawicielstwo w Siedlcach, ul. Starowiejska 24, 08-110 Siedlce

2. CONCORDIA POLSKA, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Ul. Sycowska 46, 51-319 Wrocław

3. a/a

Załączone dokumenty
  zawiadomienie_o_wyborze_FP.272.9.2016.AM (155.7kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Malejki Anna, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Malejki Anna, Data wprowadzenia: 2016-11-21 11:43:57, Zatwierdził do publikacji: Zamorowska Marta, Data publikacji 2016-11-21 14:09:14, Ostatnia zmiana: 2016-11-21 14:09:21, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1628