Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
Pomoc
Statystyki

8831372
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn: Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT)

FP.272.7.2016.AM

Kluczbork, 30.05.2016r.                                                        

                                              

 

Wg rozdzielnika

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

           

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia nr FP.272.7.2016.AM  pn: Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1 : 5000 (BDOT 500), mapy zasadniczej dla terenów zabudowanych, zainwestowanych, przeznaczonych pod zabudowę w granicach miasta Wołczyn i części obszaru  gminy Kluczbork

 

- ogłoszonego przez Powiat Kluczborski (nr ogłoszenia BZP: 114440 - 2016; data zamieszczenia: 09.05.2016r.)

 

I. Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) zwaną dalej ustawą Pzp - Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 11 ofert, z których jako najkorzystniejszą wybrano  Ofertę z nr 5 złożoną przez:

 

 

All –MAPS Aleksandra Rejowicz

 ul. Kościelna 8/14, 30-034 Kraków

 

oferowana cena brutto: 109 347,00

termin gwarancji : 5 lat

 

Uzasadnienie wyboru oferty

1. Oferta spełniła wymogi ww. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełniła warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z  załącznikami.

3. Cena zaoferowana przez Wykonawcę zmieściła się w kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

4.  Oferta wybranego Wykonawcy przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium termin gwarancji - odnoszącego się do przedmiotu niniejszego zamówienia, uzyskując najwyższą liczbę 100 punktów, spośród wszystkich złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu, wg kryteriów określonych w SIWZ, j. n.:

 

KRYTERIUM - cena (C) = waga 90%

KRYTERIUM – termin gwarancji (G) = waga 10%
ŁĄCZNA PUNKTACJA
= (C + G) = 100%

 

II. Zestawienie Wykonawców składających oferty wraz z uzyskaną punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją zawarto w poniższej tabeli:

Nr oferty

Nazwa (firma) 
i siedziba Wykonawcy

Kryterium Cena
(C)

Ilość pkt. w kryterium Cena

waga 90%

Kryterium termin gwarancji

(G)

Ilość pkt. w kryterium termin gwarancji

Suma uzyskanych punktów

= C+G

 

1.

Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne GEOMAT sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 10, 60-813 Poznań

 

116 604,00 zł.

84,40 pkt.

5 lat

10 pkt.

94,40 pkt.

2.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o.,  ul. Rybacka 15, 
45-003 Opole

 

147 600,00 zł.

66,67 pkt.

3 lata

0 pkt.

66,67 pkt.

 

3.

KRAKSURV s.c. Paweł Morawiec, Maciej Orkisz Ul. Powstańców 44/46, 31-422 Kraków

 

127 920,00 zł.

76,93 pkt.

5 lat

10 pkt.

86,93 pkt.

4.

Przedsiębiorstwo Informatyczno-Geodezyjno-Budowlane „GEOPLUS” Andrzej Rubczewski, ul. Nałkowskiej 36, 82-300 ELBLĄG

 

132 550,00 zł.

74,25 pkt.

5 lat

10 pkt.

84,25 pkt.

5.

All –MAPS Aleksandra Rejowicz ul. Kościelna 8/14, 30-034 Kraków

109 347,00 zł.

90 pkt.

5 lat

10 pkt.

100 pkt.

6.

GeoWorld s,c, Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Informatyczno-Budowlane, ul. Pływacka 25 pok.19, 82-300 Elbląg

 

139 786,00 zł.

70,40 pkt.

5 lat

10 pkt.

80,40 pkt.

7.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne   Sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin

 

159 000,00 zł.

61,89 pkt.

5 lat

10 pkt.

71,89 pkt.

8.

GEOMAR Sp. Akcyjna al. Piastów 30, Piastów Office Center, Budynek A, 71-064 Szczecin

 

142 906,71 zł.

68,86 pkt.

5 lat

10 pkt.

78,86 pkt.

9.

PMG SILESIA Sp. z o.o. ul. Mikołowska 100a/502, 40-065 Katowice

332 100,00 zł.

29,63 pkt.

5 lat

10 pkt.

39,63 pkt.

10.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno -Kartograficzne  „GEOMAP” Sp. z o.o.
ul. Krośnieńska nr 3,
65-625 Zielona Góra

 

255 840,00 zł.

38,47 pkt.

5 lat

10 pkt.

48,47 pkt.

11.

GEOSERWIS S.C. Marcin Wróblewski Sylwia Wróblewska ul. Armii Krajowej 25/3,  48-300 Nysa

 

121 647,00 zł.

80,90 pkt.

5 lat

10 pkt.

90,90 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. z 2015r., poz. 2164).

 

 

 

                                                                       ........................................................                                                                

         Kierownik Zamawiającego

 

Otrzymują:

 

1. Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne GEOMAT sp. Z o.o. ul. Zwierzyniecka 10, 60-813 Poznań

2.Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o.,  ul. Rybacka 15, 45-003 Opole

3. KRAKSURV s.c. Paweł Morawiec, Maciej Orkisz Ul. Powstańców 44/46,  31-422 Kraków

4. Przedsiębiorstwo Informatyczno-Geodezyjno-Budowlane „GEOPLUS” Andrzej Rubczewski, ul. Nałkowskiej 36,82-300 ELBLĄG

5. All –MAPS Aleksandra Rejowicz ul. Kościelna 8/14, 30-034 Kraków

6. GeoWorld s,c, Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Informatyczno-Budowlane, ul. Pływacka 25 pok.19, 82-300  Elbląg

7. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne   Sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin

8. GEOMAR Sp. Akcyjna al. Piastów 30, Piastów Office Center, Budynek A, 71-064 Szczecin

9. PMG SILESIA Sp. z o.o. ul. Mikołowska 100a/502, 40-065 Katowice

10. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne  „GEOMAP” Sp. z o.o. ul. Krośnieńska nr 3, 65-625 Zielona Góra

11. GEOSERWIS S.C. Marcin Wróblewski Sylwia Wróblewska ul. Armii Krajowej 25/3,  48-300 Nysa

12. a/a

 

 


Informację wytworzył: Malejki Anna, Data wytworzenia: 2016-05-30 12:48:10, Wprowadził do systemu: Malejki Anna, Data wprowadzenia: 2016-05-30 12:48:12, Zatwierdził do publikacji: Molski Krzysztof, Data publikacji 2016-05-30 13:13:30, Ostatnia zmiana: 2016-05-30 13:13:33, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1822