Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
Pomoc
Statystyki

8660930
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post. nr FP.272.6.2016.KM pn: "Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2 840 170 zł (...)".

FP.272.6.2016.KM

Kluczbork, 17.05.2016r.                                                        

                                              

 

Wg rozdzielnika

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

           

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia nr FP.272.6.2016.KM  pn.: „Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2 840 170 zł (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy sto siedemdziesiąt złotych 00/100)  z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.”   - ogłoszonego przez Powiat Kluczborski (nr ogłoszenia BZP: 42119 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016r.)

 

I. Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) zwaną dalej ustawą Pzp - Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty, z których jako najkorzystniejszą wybrano  Ofertę z nr 1 złożoną przez:

 

 

Bank Spółdzielczy w Łubnianach ul. Osowska 1, 46-024 ŁUBNIANY

 

·         cena – całkowity koszt kredytu: 504 299,48 zł

·         termin uruchomienia transzy: 1 dzień

 Uzasadnienie wyboru oferty

1. Oferta spełniła wymogi ww. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełniła warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z  załącznikami.

3. Cena zaoferowana przez Wykonawcę zmieściła się w kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

4.  Oferta wybranego Wykonawcy przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium termin uruchomienia transzy odnoszącego się do przedmiotu niniejszego zamówienia, uzyskując najwyższą liczbę 100 punktów, spośród wszystkich złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu, wg kryteriów określonych w SIWZ, j. n.:

 

KRYTERIUM - cena (C) = waga 97%

KRYTERIUM – termin uruchomienia transzy (T) = waga 3%
ŁĄCZNA PUNKTACJA
= (C + T) = 100%

 

 

II. Zestawienie Wykonawców składających oferty wraz z uzyskaną punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją zawarto w poniższej tabeli:

Nr oferty

Nazwa   
i siedziba Wykonawcy

Kryterium Cena
(C)

Ilość pkt. w kryterium Cena

waga 97%

Kryterium termin uruchomienia transzy

(T)

Ilość pkt. w kryterium termin uruchomienia transzy waga 3%

Suma uzyskanych punktów

= C+T

 

1.

Bank Spółdzielczy w Łubnianach    ul. Osowska 1

46-024 ŁUBNIANY

504 299,48zł

97 pkt.

1 dzień

3 pkt.

100 pkt.

2.

Bank Polskiej Spółdzielczości

Spółka akcyjna Oddział w Opolu

ul. Światowida 2, 45-325 Opole

568 439,89zł.

86,05 pkt.

1 dzień

3 pkt.

89,05 pkt.

 

3.

Bank Spółdzielczy w Wołczynie

ul. Opolska 5, 46-250 Wołczyn

532 316,25zł.

91,89 pkt.

1 dzień

3 pkt.

94,89 pkt.

 

 

III. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zawiadamia się, że podpisanie umowy z wybranym wykonawcą możliwe będzie zgodnie z art. 94 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

IV. Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. z 2015r., poz. 2164).

 

Kierownik Zamawiającego

Piotr Pośpiech - Starosta

 

 

Otrzymują:

1. Bank Spółdzielczy w Łubnianach,  ul. Osowska 1, 46-024 ŁUBNIANY ul. Światowida 2, 45-325 Opole

2. Bank Polskiej Spółdzielczości  Spółka akcyjna,  Oddział w Opolu ul. Światowida 2, 45-325 Opole

 

3. Bank Spółdzielczy w Wołczynie  ul. Opolska 5, 46-250 Wołczyn

 

Załączone dokumenty
  zawiadomienie o wyborze na www (62kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Malejki Anna, Data wytworzenia: 2016-05-17 14:33:48, Wprowadził do systemu: Malejki Anna, Data wprowadzenia: 2016-05-17 14:34:03, Zatwierdził do publikacji: Molski Krzysztof, Data publikacji 2016-05-18 09:25:15, Ostatnia zmiana: 2016-05-18 09:25:23, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1643