Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
Pomoc
Statystyki

8821064
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

Pytania i odpowiedzi do przetargu pn: Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2 840 170 zł (...) - 09.05.2016r.

Kluczbork, dnia 09.05.2016r.

 

 

Do wykonawców postepowania  

Nr FP.272.6.2016.KM

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

„Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2 840 170 zł (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy sto siedemdziesiąt złotych 00/100)
z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.”

  

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015r. poz.
2164) przekazuję odpowiedzi na pytania z dnia 06.05.2016r. dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej dla potrzeb prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie jw.

 

 

Treść pisma Wykonawcy z dnia  06.05.2016r.

Pytanie 1.  Wg jakiej stawki WIBOR  liczona jest cena (w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego w pkt. 22 “WIBOR 3M + marża”   natomiast w Ofercie Przetargowej pkt. 1 “Stopa procentowa równa będzie wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę. Stawka referencyjna liczona będzie jako średnia arytmetyczna WIBOR-u dla depozytów jednomiesięcznych z  ostatnich (nie może to być liczba dni mniejsza od 2 i większa od 10) dni roboczych miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesięczny  okres obrachunkowy ( zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku), za jaki należne odsetki od kredytu będą naliczane  i spłacane”.

 

Odpowiedź:

Odpowiedź na to pytanie została udzielona w dniu 06.05.2016r. tj.

„Stawka referencyjna liczona będzie jako średnia arytmetyczna WIBOR-u dla depozytów trzymiesięcznych z ostatnich …..1  dni roboczych miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesięczny okres obrachunkowy (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku), za jaki należne odsetki od kredytu będą naliczane i spłacane.”

Poprawny załącznik nr 1 został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą „Załącznik nr 1 – poprawiony”.

 

Pytanie 2.  Jeśli to WIBOR 3M to z jakiego dnia?

 

Odpowiedź:

WIBOR 3M z dnia poprzedzającego datę płatności raty.

 

 

Pytanie 3. Należy założyć terminy wypłaty kredytu: daty i kwoty transz (w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego pkt. 6 ppkt.3)  podany jest tylko “Ostateczny termin wykorzystania kredytu to dzień 31.12.2016r”).

 

Odpowiedź:  Do obliczenia odsetek bankowych należy przyjąć dzień 15 czerwiec 2016r., jako dzień uruchomienia kredytu.

 

 

 

Wicestarosta - Urszula Pękala - Duda

Załączone dokumenty
  SCAN3062_000 (49.7kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Malejki Anna, Data wytworzenia: 2016-05-09 14:02:43, Wprowadził do systemu: Malejki Anna, Data wprowadzenia: 2016-05-09 14:02:11, Zatwierdził do publikacji: Molski Krzysztof, Data publikacji 2016-05-09 14:35:25, Ostatnia zmiana: 2016-05-09 14:35:45, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1668