Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
Pomoc
Statystyki

8814983
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

Ogłoszenie o przetargu nieogr. Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (...)
 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Kluczbork: Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1 : 5000 (BDOT 500), mapy zasadniczej dla terenów zabudowanych, zainwestowanych, przeznaczonych pod zabudowę w granicach miasta Wołczyn i części obszaru gminy Kluczbork
Numer ogłoszenia: 114440 - 2016; data zamieszczenia: 09.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Kluczborski , ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, woj. opolskie, tel. 0-77 4185218, faks 0-77 4186520.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatkluczborski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1 : 5000 (BDOT 500), mapy zasadniczej dla terenów zabudowanych, zainwestowanych, przeznaczonych pod zabudowę w granicach miasta Wołczyn i części obszaru gminy Kluczbork.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Prace obejmują następujące obręby ewidencyjnea): a) miasto WOŁCZYN; b) Obręby wiejskie gminy Kluczbork: Krzywizna, Kujakowice Górne, Kujakowice Dolne, Bogdańczowice, Biadacz, Bogacica, Baków, Stare Czaple, Czaple Wolne, Łowkowice, Unieszów. Powierzchnia terenów zabudowanych, zainwestowanych, przeznaczonych pod zabudowę dot. obiektu miasta Wołczyn to około 227 ha. Powierzchnia terenów zabudowanych, zainwestowanych, przeznaczonych pod zabudowę dot. obiektu na który składają się w/w obręby tj.: Krzywizna, Kujakowice Górne, Kujakowice Dolne, Bogdańczowice, Biadacz, Bogacica, Baków, Stare Czaple, Czaple Wolne, Łowkowice, Unieszów to około 978 ha. Prace należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi załączniki do wniosku..

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4, 71.25.00.00-5, 71.35.41.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 04.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: 3 200 zł. (słownie: trzy tysiące dwieście zł). Dopuszczalne formy wadium: - Pieniądz (przelew na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Oddział w Kluczborku Nr: 07 8876 0009 0036 4161 2000 0004); - Poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - Gwarancje bankowe; - Gwarancje ubezpieczeniowe; - Poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej w terminie do 17.05.2016r. do godz: 10:00 przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. We wskazanym wyżej przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest zalecane, ale niewystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. Wykonawca powinien dołączyć do oferty kserokopię dokumentu poświadczającego wniesienie wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - przetarg FP.272.7.2016.AM. W pozostałych przypadkach tj. w przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu, wystawionego na rzecz Zamawiającego, który należy złożyć łącznie z ofertą. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium, o którym mowa w punkcie XI. muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o dotychczasowe realizowane zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na założeniu baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT 500), mapy zasadniczej dla terenów zabudowanych, zainwestowanych, przeznaczonych pod zabudowę, numerycznej bazy danych GESUT o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000 zł każda, które zostały przyjęte do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - sporządzony według wzoru stanowiącego Zał. nr 5 do niniejszej SIWZ; wraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. (należy dołączyć dowody o należytym wykonaniu co najmniej 2 usług o warunkach jw.) W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie łączne doświadczenie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zobowiązany jest przedstawić wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych polegających na posiadaniu uprawnień geodezyjnych z zakresu nr 1 i nr 2, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zawierający co najmniej 2 osoby spełniające powyższe warunki. tj. posiadające uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie nr 1 i 2 (art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. z 2015 r. poz. 520) - (według wzoru stanowiącego Zał. nr 4 do niniejszej SIWZ).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 Pzp), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w ppkt 9.1.1) i 9.2.1), ma być podpisane przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument wymieniony w ppkt 9.2.2) i 9.2.3) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Gwarancja - 10

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, za wyjątkiem niżej wymienionych możliwości i warunków dokonania tej zmiany: a) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych wykonawcy bez zmiany samego wykonawcy ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy itp.); b) jeżeli Wykonawca powoływał się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, a zaistnieje uzasadniona konieczność zmiany takiego podmiotu, Zamawiający wyrazi na nią zgodę, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że dany podmiot spełnia te warunki określone w SIWZ, na których spełnianie powoływał się Wykonawca, c) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT zmianie może ulec cena netto, stawka podatku VAT oraz jego wartość, pod warunkiem, że cena brutto nie ulegnie zwiększeniu. d) złych warunków atmosferycznych, t.j.: wystąpienia klęsk żywiołowych lub warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiających prowadzenie prac - minimalny okres przesunięcia terminu będzie równy okresowi działania złych warunków atmosferycznych, e) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego - minimalny okres przesunięcia terminu będzie równy okresowi w którym Wykonawca nie mógł prowadzić prac, 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może dotyczyć jedynie kwestii, których nie można było przewidzieć (dochowując należytej staranności) w chwili zawarcia umowy - zmiana terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od stron umowy i może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, 3. Dokonanie zmiany umowy w powyższym zakresie wymaga uprzedniego złożenia na piśmie prośby (wniosku) wykonawcy wykazującej zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonanie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatkluczborski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork pok. 211 - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Wicestarosta

Urszula Pękala-Duda

Załączone dokumenty
  SIWZ Założenie baz danych 2016 (163.5kB) pobierz pokaż
  zał. nr 1 formularz oferty (48kB) pobierz pokaż
  Zał. 1a Warunki techn. gm. Kluczbork (570.6kB) pobierz pokaż
  Zał. 1b Warunki techn. miasto i gmina Wołczyn (495.7kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 2 do SIWZ_ Oświadczenie z art. 22 (32.5kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 3 do SIWZ_ Oświadczenie z art. 24 (33.5kB) pobierz pokaż
  Zał. nr 4 do SIWZ_ Wykaz osób (39.5kB) pobierz pokaż
  Zał. nr 5 do SIWZ_ Wykaz usług (46.5kB) pobierz pokaż
  Zał. nr 6 inf. w zakresie grup kapitałowych (36kB) pobierz pokaż
  Zał. nr 7 do SIWZ_ Projekt umowy (82kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Malejki Anna, Data wytworzenia: 2016-05-09 10:00:09, Wprowadził do systemu: Malejki Anna, Data wprowadzenia: 2016-05-09 10:00:17, Zatwierdził do publikacji: Molski Krzysztof, Data publikacji 2016-05-09 11:18:31, Ostatnia zmiana: 2016-05-09 11:18:32, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2057