Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
Pomoc
Statystyki

8821070
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2 840 170 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów."
 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Kluczbork: Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2 840 170 zł ( słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy sto siedemdziesiąt złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
Numer ogłoszenia: 42119 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Kluczborski , ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, woj. opolskie, tel. 0-77 4185218, faks 0-77 4186520.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatkluczborski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2 840 170 zł ( słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy sto siedemdziesiąt złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2 840 170 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Na następujących warunkach: 1)Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego. 2)Wykorzystanie kredytu nastąpi przez przekazanie środków na rachunek bankowy Powiatu Kluczborskiego prowadzony w Banku Spółdzielczym w Wołczynie Oddział Kluczbork na podstawie pisemnej dyspozycji. 3)Ostateczny termin wykorzystania kredytu to dzień 31.12.2016 r. 4)Brak prowizji, opłat, kosztów za nie wykorzystany kredyt w pełnej wysokości. 5)Brak prowizji, opłat, kosztów za wcześniejszą spłatę kredytu. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki będą liczone do dnia faktycznej spłaty kredytu, a nie do końca umowy. 6)Brak prowizji przygotowawczej. 7)W przypadku nie wykorzystania kredytu w pełnej wysokości ostatnie raty kredytu zostaną pomniejszone o niewykorzystaną kwotę kredytu. 8)Spłata kredytu wraz z odsetkami następować będzie w ratach miesięcznych, przy czym spłata rat rozpocznie się od dnia 15 stycznia 2019 r. 9)Odsetki od kredytu będą naliczane od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. 10)Spłata kredytu wraz z odsetkami będzie przebiegać w następujący sposób: w 2016 r. - odsetki, w 2017 r. - odsetki, w 2018 r. - odsetki, w 2019 r. - raty miesięczne , każda w wysokości 26.297,87 zł + odsetki, w 2020 r. - raty miesięczne , każda w wysokości 26.297,87 zł + odsetki, w 2021 r. - raty miesięczne , każda w wysokości 26.297,87 zł + odsetki, w 2022 r. - raty miesięczne , każda w wysokości 26.297,87 zł + odsetki, w 2023 r. - raty miesięczne , każda w wysokości 26.297,87 zł + odsetki, w 2024 r. - raty miesięczne , każda w wysokości 26.297,87 zł + odsetki, w 2025 r. - raty miesięczne , każda w wysokości 26.297,87 zł + odsetki, w 2026 r. - raty miesięczne , każda w wysokości 26.297,87 zł + odsetki, w 2027 r. - raty miesięczne , każda w wysokości 26.297,87 zł + odsetki. 11)Dopuszczalną formą zabezpieczenia spłaty kredytu będzie weksel in blanco wystawiony przez Powiat Kluczborski. 12)Wysokość oprocentowania kredytu będzie określona w następujący sposób: WIBOR 3M+marża banku ( stała na cały okres spłaty). W skład marży banku wchodzą wszelkie opłaty, prowizje, odsetki i inne świadczenia bankowe..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2027.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu żąda wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100). Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku z poniżej podanych form: a)pieniądzu (tylko przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej przez Zamawiającego), b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz.1804 ze zm.) najpóźniej w terminie do 16.05.2016 r. r. godz. 10:30 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, kwota wadium musi być wniesiona przelewem na konto w banku: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Oddział w Kluczborku Nr 07 8876 0009 0036 4161 2000 0004. Zamawiający uzna, że wadium wniesione przelewem zostało wniesione w terminie, jeżeli przed upływem wyżej określonego terminu nastąpiło uznanie wyżej wskazanego rachunku bankowego o kwotę wadium. Do oferty należy dołączyć pokwitowanie wniesienia wadium. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w lit. b, c, d i e właściwy dokument wadialny tj. poręczenie, gwarancja musi być przekazany do pokoju nr 203 (Skarbnik Powiatu) w Starostwie Powiatowym w Kluczborku, przy ul. Katowickiej 1. Do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu wadialnego. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zezwolenie KNF na utworzenie banku, obejmujących swoim zakresem wykonywanie czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2015 r.,poz. 128 z późn. zm.), albo w przypadku Wykonawcy - instytucji kredytowej, w rozumieniu art. 4 ust.1 pkt 17 wyżej wymienionej ustawy Zamawiający wymaga zezwolenia wydanego przez właściwe władze nadzorcze państwa macierzystego, obejmującego swoim zakresem wykonywanie czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2015 r.,poz. 128 z późn. zm.) albo w przypadku wykonawcy - banku, o którym mowa w art. 178 ust 1 ustawy Prawo bankowe, Wykonawca zamiast zezwolenia KNF składa aktualny statut banku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zgodnie z SIWZ - oświadczenie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zgodnie z SIWZ - oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnie przez kilku Wykonawców, Wykonawcy: a) Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania; b) Zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; c) Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów; d) Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie. e) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 2) Każdy z Wykonawców musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 13 pkt.2-7. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. 3) Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika z załączonych dokumentów, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo . Pełnomocnictwo takie powinno być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem. 4) W przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia przedłoży wraz z ofertą pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia osób zdolnych do wykonywania zamówienia na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia, 5) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

4) Zezwolenie KNF na utworzenie banku, obejmujących swoim zakresem wykonywanie czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2015 r.,poz. 128 z późn. zm.), albo w przypadku Wykonawcy - instytucji kredytowej, w rozumieniu art. 4 ust.1 pkt 17 wyżej wymienionej ustawy Zamawiający wymaga zezwolenia wydanego przez właściwe władze nadzorcze państwa macierzystego, obejmującego swoim zakresem wykonywanie czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2015 r.,poz. 128 z późn. zm.) albo w przypadku wykonawcy - banku, o którym mowa w art. 178 ust 1 ustawy Prawo bankowe, Wykonawca zamiast zezwolenia KNF składa aktualny statut banku.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 97
 • 2 - Termin uruchomienia transzy - 3

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art.144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje, możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie określonych poniżej warunków: a) w wypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zamawiającego, b) w wypadku wszystkich zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli taka zmiana leży w interesie publicznym, c) w pozostałym zakresie w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia strony nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, d) w przypadku zdarzeń losowych trudnych do przewidzenia ( zdarzenie losowe trudne do przewidzenia lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) możliwa jest zmiana postanowień umowy w tym zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy, e) zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie odniesienia wywołujących potrzebę jego zmiany, f) zmiana oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy, g) zmiana personelu Wykonawcy lub Zamawiającego. Zmiany umowy, o których mowa wyżej, nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatkluczborski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Kluczborku ul.Katowicka 1 46-200 Kluczbork.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Kluczborku ul.Katowicka 1 46-200 Kluczbork pok. nr 211 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Załączone dokumenty
  SIWZ (144.5kB) pobierz pokaż
  Zał. nr 4 (35kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 1 (21.2kB) pobierz    
  Załącznik nr 2 (24.5kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 3 (26kB) pobierz pokaż
  Informcja o stanie mienia (379.8kB) pobierz pokaż
  NIP powiat (17.3kB) pobierz pokaż
  opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej (67.8kB) pobierz pokaż
  opinia RIO o projekcie WPF (101.4kB) pobierz pokaż
  opinia RIO o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2015 (109.9kB) pobierz pokaż
  opinia RIOplanowana kwota długu (49.9kB) pobierz pokaż
  Rb-27S 2015r (579.6kB) pobierz pokaż
  Rb-N 2015r (96.8kB) pobierz pokaż
  Rb-NDS 2015 r (86.4kB) pobierz pokaż
  Rb-Z 2015 r (110.1kB) pobierz pokaż
  Regon powiat (43.6kB) pobierz pokaż
  Rn-28S 2015r (1.6MB) pobierz pokaż
  SPRAWOZDANIE za I polrocze 2015 r (1.7MB) pobierz pokaż
  statut_powiatu (182.1kB) pobierz pokaż
  Uchwała kredyt długoterminowy (38.7kB) pobierz pokaż
  Uchwała Nr XV_109_2015 (1.8MB) pobierz pokaż
  Uchwała Nr XV_110_2015 (1.7MB) pobierz pokaż
  Uchwała powołanie skarbnika (25.7kB) pobierz pokaż
  Uchwała wybór starosty (11.1kB) pobierz pokaż
  Uchwała wybór wicestarosty (8.8kB) pobierz pokaż
  Wniosek o wydanie opinii (71kB) pobierz pokaż
  Zaświadczenie US (116.9kB) pobierz pokaż
  Zaświadczenie ZUS (28.4kB) pobierz pokaż
  Zestawienie posiadanych kredytów (66.4kB) pobierz pokaż
  Zmiana Statutu Powiatu 2012 (48.4kB) pobierz pokaż
  Zmiana Statutu Powiatu 2014 (67.1kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Molski Krzysztof, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Molski Krzysztof, Data wprowadzenia: 2016-04-15 14:00:19, Zatwierdził do publikacji: Molski Krzysztof, Data publikacji 2016-04-15 14:07:33, Ostatnia zmiana: 2016-04-15 14:07:46, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2036