Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
Pomoc
Statystyki

8901835
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:Remont ciągu komunikacyjnego o długości 16,650 km, składającego się z odcinka drogi powiatowej nr 1324O Smardy-Dębiniec w km 0+000 - 11+892 i odcinka drogi powiatowej nr 1321O Kluczbork-Jakubowice w km 0+007 -4+765

Kluczbork: Remont ciągu komunikacyjnego o długości 16,650 km, składającego się z odcinka drogi powiatowej nr 1324O (Smardy - Dębiniec) w km 0+000 ÷ 11+892 i odcinka drogi powiatowej nr 1321O (Kluczbork - Jakubowice) w km 0+007 ÷ 4+765 UWAGA! Część zadania finansowana będzie w ramach FAKTORINGU SAMORZĄDOWEGO. Wartość przewidziana do finansowania w ramach faktoringu samorządowego wyniesie 50% ceny ofertowej brutto. Wykonawca zobowiązany jest do wyboru instytucji finansującej przedmiotowe zamówienie na zasadach faktoringu samorządowego. Wykup faktoringu do: 15.02.2017 r.
Numer ogłoszenia: 19009 - 2016; data zamieszczenia: 25.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Kluczborski , ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, woj. opolskie, tel. 0-77 4185218, faks 0-77 4186520.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatkluczborski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ciągu komunikacyjnego o długości 16,650 km, składającego się z odcinka drogi powiatowej nr 1324O (Smardy - Dębiniec) w km 0+000 ÷ 11+892 i odcinka drogi powiatowej nr 1321O (Kluczbork - Jakubowice) w km 0+007 ÷ 4+765 UWAGA! Część zadania finansowana będzie w ramach FAKTORINGU SAMORZĄDOWEGO. Wartość przewidziana do finansowania w ramach faktoringu samorządowego wyniesie 50% ceny ofertowej brutto. Wykonawca zobowiązany jest do wyboru instytucji finansującej przedmiotowe zamówienie na zasadach faktoringu samorządowego. Wykup faktoringu do: 15.02.2017 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont ciągu komunikacyjnego o długości 16,650 km, składającego się z odcinka drogi powiatowej nr 1324O (Smardy-Dębiniec) w km 0+000 ÷ 11+892 i odcinka drogi powiatowej nr 1321O (Kluczbork-Jakubowice) w km 0+007 ÷ 4+765 w ramach realizacji Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Zakres zamówienia: ROBOTY DROGOWE W ramach zadania na całej powierzchni pasa drogowego (pobocza, rowy przydrożne) zostaną wycięte krzewy(12,06 ha). Na całym odcinku drogi zostanie ścięte zawyżone gruntowe pobocze (32 270,5 m2), sfrezowane pnie znajdujące się w poboczu drogi (5 szt.) Rowy przydrożne na długości 7,6 km zostaną odmulone a na pozostałym odcinku odkopane. Drzewa rosnące w pasie drogowym zostaną poddane zabiegowi cięcia pielęgnacyjnego i korygującego (1045 szt.) a 47 drzew zostanie ściętych (z karczowaniem pni). Drewno pozyskane z wycinki zostanie odkupione przez wykonawcę po cenie ustalonej przez zamawiającego w szacunku brakarskim (8 960,18 zł). Przebudowane zostaną przepusty rurowe zlokalizowane w pasie drogowym W ramach przebudowy wymienione zostaną części przelotowe przepustów (237m) oraz wykonane nowe ścianki czołowe. Lokalnie remontowi cząstkowemu zostaną poddane elementy infrastruktury drogowej (chodniki, nawierzchnie z kostki kamiennej i betonowej itp.). Na fragmencie chodnika oraz przy zatokach i peronach autobusowych zostanie wykonana nowa nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (206,25). W obrębie skrzyżowania DP 1321O i DP1324O i ulicy Miarki z Kołłątaja oraz na zatokach autobusowych zostanie wykonana nawierzchnia z kostki granitowej. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna po oczyszczeniu, skropieniu emulsją i wyrównaniu masą bitumiczną w ilości 11 874,65 Mg uzyska nową warstwę ścieralną gr. 4 cm, która zostanie wykonana na powierzchni 76 854,32 m2. Gruntowe pobocza zostaną wzmocnione tłuczniem (gr. 10cm). Przy przepustach zostaną ustawione stalowe bariery ochronne, zostanie wymienione oznakowanie pionowe oraz wykonane nowe oznakowanie poziome. W ramach remontu drogi zostaną wykonane jeszcze inne drobne prace remontowe (wymiana krawężników, regulacja włazów studni, itp.). WYCINKA DRZEW Drzewa rosnące w pasie drogowym zostaną poddane zabiegowi cięcia pielęgnacyjnego i korygującego (1045 szt.) a 47 szt. drzew zostanie ściętych (wraz z karczowaniem pni). Wykonawca odkupi od Powiatu Kluczborskiego drewno pozyskane z wycinki 47 drzew w ilości, asortymencie i cenie zgodnej z podanym poniżej zestawieniem: Asortyment Ilość w m3 Cena w zł Wartość netto w zł Podatek VAT w % Podatek vat 8% w zł Wartość brutto w zł Drewno opałowe liściaste twarde 27,86 93,85 2 614,66 8 209,17 2 823,83 Drewno opałowe liściaste miękkie 34,80 83,33 2 899,88 8 231,99 3 131,87 Kłody / wyżynki tartaczne (lipa) 7,20 339,26 2 442,67 23 561,81 3 004,48 Razem drewno: 69,86 7 957,21 1 002,97 8 960,18 Wartość brutto pozyskanego drewna wyniesie 8 960,18 zł. Ilość i wartość pozyskanego drewna, podana w zestawieniu powyżej nie ulegnie zmianie po ścięciu drzewa. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji ww. drzew w terenie. Zamawiający nie będzie brał pod uwagę żadnych roszczeń Wykonawcy będących skutkiem zaniechania oględzin drzew. ROBOTY MOSTOWE W ramach zadania zostanie przeprowadzony remont na 5 mostach, z czego 3 obiekty zostaną poddane gruntownemu remontowi. Most Smardy. Wymiana nawierzchni jezdni, dylatacji i balustrady mostowej na balustradę z płaskowników. Most Czaple 1 Naprawa uszkodzeń betonu przyczółków i belek nośnych oraz oczyszczenie i naprawa umocnień stożków. Wymiana izolacji, nawierzchni, kap opasek bezpieczeństwa, belek gzymsowych na skrzydełkach, krawężników, dylatacji i balustrad. Most Czaple 2 Naprawa uszkodzeń betonu przyczółków i filara oraz oczyszczenie i naprawa umocnień stożków. Wymiana nawierzchni i dylatacji. Naprawa przerw dylatacyjnych nad filarem mostu, nawierzchni, belek gzymsowych, krawężników, opasek bezpieczeństwa, dylatacji i balustrad. Most Kolonia Piecowa Naprawa uszkodzeń betonu przyczółków i płyty nośnej oraz oczyszczenie i naprawa umocnień stożków. Wykonanie żelbetowej płyty pomostowej zespolonej z belkami Wymiana izolacji, nawierzchni, kap opasek bezpieczeństwa, belek gzymsowych na skrzydełkach, krawężników, opasek bezpieczeństwa, dylatacji i balustrad. Most Nowa Bogacica Naprawa uszkodzeń betonu przyczółków i belek nośnych oraz oczyszczenie i naprawa umocnień stożków. Wykonanie żelbetowej płyty pomostowej zespolonej z belkami. Wymiana izolacji, nawierzchni, kap chodnikowych, belek gzymsowych na skrzydełkach, krawężników, opasek bezpieczeństwa, dylatacji i balustrad. Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonywania zawiera Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB oraz Przedmiar Robót, które są integralną częścią (załącznikami) niniejszej SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, obowiązującymi standardami oraz z obowiązującymi Polskimi Normami, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej. Wszelkie koszty (m. in. uzgodnienia, opłaty, zajęcie terenu celem prowadzenia prac, zabezpieczenie robót pod względem BHP, ubezpieczenie terenu robót, ludzi i mienia, sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz jego zatwierdzenie, wycinka drzew wraz z wykupem drewna itp.) związane z realizacją zamówienia - w całości ponosi Wykonawca. WIZJA LOKALNA: Z uwagi na złożoność prac zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej przyszłego terenu wszelkich robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz do zapoznania się z jego otoczeniem, a także do oszacowania na własną odpowiedzialność (koszt i ryzyko) wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt własny Wykonawcy. Zamawiający nie będzie brał pod uwagę żadnych roszczeń Wykonawcy będących skutkiem zaniechania oględzin terenu robót przed złożeniem oferty. Miejsce wykonywania zamówienia: droga powiatowa nr 1324O (Smardy-Dębiniec) w km 0+000-11+892 (gmina Kluczbork , powiat kluczborski, województwo opolskie) odcinek drogi powiatowej nr 1321O (Kluczbork-Jakubowice) w km 0+007-4+765 (gmina Kluczbork , powiat kluczborski, województwo opolskie).

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp - do 50 % wartości realizowanego zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia oferty wadium. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu wynosi: 80 000,00 PLN słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł. Wadium może być wnoszone zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp w jednej lub kilku następujących formach: Pieniądzu wpłacając przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Oddział w Kluczborku Nr: 07 8876 0009 0036 4161 2000 0004, Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, Gwarancjach bankowych, Gwarancjach ubezpieczeniowych, Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2014.1804) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub w formie poręczenia, muszą one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i muszą zawierać w szczególności w swojej treści: a)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zaleca się w treści gwarancji, jako Wykonawcę wskazać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, np. poprzez następujący zapis: Zostaliśmy poinformowani, że w związku z organizowanym przez Państwa postępowaniem o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest tu nazwa postępowania, w którym na mocy swojej oferty uczestniczą: tu należy wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zwani łącznie Wykonawcą), b)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c)kwotę gwarancji, d)termin ważności gwarancji, e)zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, f)zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 3.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, poręczenie to musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy: a)wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zaleca się w treści poręczenia, jako Wykonawcę (podmiot, za który poręczyciel dokonuje poręczenia) wskazać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w sposób analogiczny jak opisany przykładowo powyżej, w pkt. 11.2.a SIWZ), b)precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, c)kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany, d)wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 4.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego otrzymał taki przelew do upływu ustalonego przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ terminu (daty i godziny) składania ofert. W celu łatwiejszej weryfikacji zaleca się dołączenia do oferty kserokopii dokumentu poświadczającego wniesienie wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium-Remont DP 1324O (Smardy-Dębiniec) oraz DP 1321O (Kluczbork-Jakubowice) We wskazanym wyżej przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest zalecane, ale niewystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. W pozostałych przypadkach tj. wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu, wystawionego na rzecz Zamawiającego, który należy złożyć łącznie z ofertą. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium, muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Uwaga! Oferta niezabezpieczona wybraną - akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania. 5.Informacje dodatkowe o wadium: 1)Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy Pzp. 2)Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 3)Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4)Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5)Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli: a)w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26. ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie złożył on dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25. ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty jako najkorzystniejszej, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. b)Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c)Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, d)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Pzp, iż posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (wzór stanowi zał. nr 3).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca: oświadczy, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia oraz wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: jedną budowę lub przebudowę, lub remont drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej o wartości min. 5 000 000,00 zł brutto dla jednego Zamawiającego (wzór stanowi zał. nr 6). Definicja drogi publicznej - zgodnie z art. 1 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. Dz.U. z 2015. poz.460 j.t. Do wykazanego doświadczenia Wykonawca musi załączyć dokument (dowód) potwierdzający, że przedmiotowe roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Pzp (wzór stanowi zał. nr 3): że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz: przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zawierający: co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (wzór stanowi zał. nr 4); oraz oświadczy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (wzór stanowi zał. nr 5 )

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zawierający: co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (wzór stanowi zał. nr 4),

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (wzór stanowi zał. nr 3).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca: oświadczy, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia oraz wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: jedną budowę lub przebudowę, lub remont drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej o wartości min. 5 000 000,00 zł brutto dla jednego Zamawiającego (wzór stanowi zał. nr 6). Definicja drogi publicznej - zgodnie z art. 1 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. Dz.U. z 2015. poz.460 j.t. Do wykazanego doświadczenia Wykonawca musi załączyć dokument (dowód) potwierdzający, że przedmiotowe roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na: wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków - Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres i potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 94
 • 2 - Gwarancja - 6

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty. Zmiany mogą dotyczyć następujących sytuacji: 1.Zmiana terminu realizacji umowy. Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a)jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu robót, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót, b)gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c)gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub ich części, robót dodatkowych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d)wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e)gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f)jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g)wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. h)jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty, i)jeżeli zmiana jest konieczna z powodu złożenia odwołania, j)eżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie, k)jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu itp.) uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, l)jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczególności podziemne sieci, instalacje, urządzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane itp. uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, m)jeżeli zmiany będą następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub technicznej, opóźnienie w udostępnieniu obiektu lub innego elementu udostępnianego przez Zamawiającego, n)jeżeli zmiany będą następstwem działania podmiotów będących eksploatatorami infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym, o)wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2.Zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: a)konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, b)konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego-wykonawczego, c)wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, d)konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, e)wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, f)wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. g)niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, h)pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, i)koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych /technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, j)wystąpieniem znacząco odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategoria gruntu itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych , k)koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, l)koniecznością wykonania robót zamiennych w miejsce robót, które są ujęte w dokumentacji projektowej, a okazały się zbędne i nie wpływają na pogorszenie wykonania przedmiotu umowy, m)rezygnacja z części robót na skutek korekty zakresu projektu budowlanego (w sytuacji gdy nie zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych) z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robót, 3.Zmiany osób i podmiotów: a)konieczność zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w prawie budowlanym (na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy), b)konieczność zmiany podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy albo konieczność wprowadzenia podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia (na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy wraz z oświadczeniem podwykonawcy, który zostaje zmieniony lub zrezygnowano z jego usług o uregulowaniu wobec niego zobowiązań wynikających z realizowanej umowy), 4.Zmiany terminów i warunków płatności wynagrodzenia: a)będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy, b)będące następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę, c)konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne zmiany będące następstwem zmian umowy o dofinansowanie i wytycznych dotyczących realizacji zamówienia lub umowy kredytowej lub innych dokumentów określających źródła finansowania zamówienia, d)zmiana ustawowej stawki podatku VAT, w takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia możliwe jest w wysokości odpowiadającej zmianie podatku e)gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub ich części, robót dodatkowych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej prowadzących do zmiany wynagrodzenia, f)rezygnacja z części robót z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robót (w sytuacji gdy nie zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych). g)zmiany wynagrodzenia w przypadku zmian ilości jednostek przedmiarowych zgodnie z kosztorysem powykonawczym h)jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, a zestawienie sporządził Zamawiający, Wykonawca może żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia. Jeżeli zestawienie planowanych prac sporządził Wykonawca, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody Zamawiającego. i)roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w Przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym mogą prowadzić do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 5.Pozostałe zmiany: a)zmiany dotyczące nazwy i siedziby wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne, b)zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie. Wszelkie zmiany Umowy są uprawnieniem, a nie zobowiązaniem i mogą być dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej, w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatkluczborski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Kluczborku ul.Katowicka 1 46-200 Kluczbork.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Kluczborku ul.Katowicka 1 46-200 Kluczbork pok. nr 211 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączone dokumenty
  SIWZ (86.2kB) pobierz    
  wzór umowy (48.6kB) pobierz    
  pisemna gwarancja jakości (19.3kB) pobierz    
  opcjonalnie-oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami Podwykonawcom (13kB) pobierz    
  010 przedmiar robót (178kB) pobierz pokaż
  011 Charakterystyka obiektu (35.4kB) pobierz pokaż
  012A kosztorys ofertowy (533.3kB) pobierz pokaż
  012B kosztorys ofertowy Excel (39.8kB) pobierz    
  012C kosztorys ofertowy Excel 97-2003 (118.5kB) pobierz pokaż
  100 opis techniczny (100.2kB) pobierz pokaż
  101 plan orientacyjny 1 (4.4MB) pobierz pokaż
  102 plan orientacyjny 2 (8.4MB) pobierz pokaż
  103 plan sytuacyjny 1 (1.4MB) pobierz pokaż
  104 plan sytuacyjny 2 (998.1kB) pobierz pokaż
  105 plan sytuacyjny 3 (764.7kB) pobierz pokaż
  106 plan sytuacyjny 4 (571.6kB) pobierz pokaż
  107 plan sytuacyjny 5 (877.9kB) pobierz pokaż
  108 plan sytuacyjny 6 (1.2MB) pobierz pokaż
  109 plan sytuacyjny 7 (1.6MB) pobierz pokaż
  110 plan sytuacyjny 8 (1.5MB) pobierz pokaż
  111 plan sytuacyjny 9 (728.1kB) pobierz pokaż
  112 plan sytuacyjny 10 (807.1kB) pobierz pokaż
  113 plan sytuacyjny 11 (2MB) pobierz pokaż
  114 plan sytuacyjny 12 (2.3MB) pobierz pokaż
  115 plan sytuacyjny 13 (1.3MB) pobierz pokaż
  116 plan sytuacyjny 14 (1.2MB) pobierz pokaż
  117 plan sytuacyjny 15 (984.2kB) pobierz pokaż
  118 plan sytuacyjny 16 (4.2MB) pobierz pokaż
  119 plan sytuacyjny 17 (1.3MB) pobierz pokaż
  120 plan sytuacyjny 18 (3MB) pobierz pokaż
  121 plan sytuacyjny 19 (2.6MB) pobierz pokaż
  122 plan sytuacyjny 20 (1.8MB) pobierz pokaż
  123A przekroje konstrukcyjne 1 (276.8kB) pobierz pokaż
  123B przekroje konstrukcyjne 2 (222.8kB) pobierz pokaż
  124 przekroje przepustów 1 (210.9kB) pobierz pokaż
  125 przekroje przepustów 2 (215.6kB) pobierz pokaż
  125 tabela zjazdów 1321O (34.2kB) pobierz pokaż
  126 tabela zjazdów 1324O (50.9kB) pobierz pokaż
  127 szacunek brakarski (1.7MB) pobierz pokaż
  128 Opis do docelowej organizacji ruchu (31.2kB) pobierz pokaż
  129 projekt docelowej organizacji ruchu - plan orientacyjny (223.8kB) pobierz pokaż
  130 PDOR - Zestawienie oznakowania pionowego (25.2kB) pobierz pokaż
  131 PDOR - Zestawienie oznakowania poziomego (8.3kB) pobierz pokaż
  132 PDOR rysunki - 2.1 (1.1MB) pobierz pokaż
  133 PDOR - 2.2 (773kB) pobierz pokaż
  134 PDOR - 2.3 (877.6kB) pobierz pokaż
  135 PDOR - 2.4 (793.5kB) pobierz pokaż
  136 PDOR - 2.5 (588.9kB) pobierz pokaż
  137 PDOR - 2.6 (246.2kB) pobierz pokaż
  138 PDOR - 2.7 (417.7kB) pobierz pokaż
  139 PDOR - 2.8 (283kB) pobierz pokaż
  140 PDOR - 2.9 (312.4kB) pobierz pokaż
  141 PDOR - 2.10 (289.5kB) pobierz pokaż
  142 PDOR - 2.11 (447.1kB) pobierz pokaż
  143 PDOR - 2.12 (456.7kB) pobierz pokaż
  144 PDOR - 2.13 (293.3kB) pobierz pokaż
  145 PDOR - 2.14 (225.3kB) pobierz pokaż
  146 PDOR - 2.15 (269kB) pobierz pokaż
  147 PDOR - 2.16 (205.7kB) pobierz pokaż
  148 PDOR - 2.17 (282.1kB) pobierz pokaż
  149 PDOR - 2.18 (284.4kB) pobierz pokaż
  150 PDOR - 2.19 (273.8kB) pobierz pokaż
  151 PDOR - 2.20 (388.8kB) pobierz pokaż
  152 PDOR - 2.21 (439.8kB) pobierz pokaż
  153 PDOR - 2.22 (782.2kB) pobierz pokaż
  154 PDOR - 2.23 (549kB) pobierz pokaż
  155 PDOR - 2.24 (1009.7kB) pobierz pokaż
  156 PDOR - 2.25 (939.6kB) pobierz pokaż
  157 PDOR - 2.26 (883.3kB) pobierz pokaż
  158 PDOR - 2.27 (1000.5kB) pobierz pokaż
  159 PDOR - 2.28 (742.4kB) pobierz pokaż
  160 PDOR - 2.29 (267.5kB) pobierz pokaż
  161 PDOR - 2.30 (393.8kB) pobierz pokaż
  162 PDOR - 2.31 (367.6kB) pobierz pokaż
  163 PDOR - 2.32 (282.6kB) pobierz pokaż
  164 PDOR - 2.33 (451.1kB) pobierz pokaż
  165 PDOR - 2.34 (326.6kB) pobierz pokaż
  166 PDOR - 2.35 (472kB) pobierz pokaż
  167 PDOR - 2.36 (688.2kB) pobierz pokaż
  168 PDOR - 2.37 (503.3kB) pobierz pokaż
  169 PDOR - 2.38 (754.5kB) pobierz pokaż
  170 PDOR - 2.39 (3MB) pobierz pokaż
  171 PDOR - 2.40 (454.2kB) pobierz pokaż
  172 PDOR - 2.41 (341.7kB) pobierz pokaż
  173 PDOR - 2.42 (614.4kB) pobierz pokaż
  174 PDOR - 2.43 (634.3kB) pobierz pokaż
  175 PDOR - 2.44 (628.7kB) pobierz pokaż
  176 PDOR - 2.45 (217.8kB) pobierz pokaż
  177 PDOR - 2.46 (301.6kB) pobierz pokaż
  178 PDOR - 2.47 (1.1MB) pobierz pokaż
  179 PDOR - 2.48 (414.2kB) pobierz pokaż
  180 PDOR - 2.49 (364.9kB) pobierz pokaż
  181 PDOR - 2.50 (333.4kB) pobierz pokaż
  182 PDOR - 2.51 (369.4kB) pobierz pokaż
  183 PDOR - 2.52 (670.2kB) pobierz pokaż
  184 PDOR - 2.53 (1.8MB) pobierz pokaż
  185 PDOR - 2.54 (507.2kB) pobierz pokaż
  186 PDOR - 2.55 (644.3kB) pobierz pokaż
  187 PDOR - 2.56 (449.2kB) pobierz pokaż
  199 STWiORB (branża drogowa) (3.3MB) pobierz pokaż
  200 opis techniczny Czaple I (380.8kB) pobierz pokaż
  201 inwentaryzacja Czaple 1 (39.4kB) pobierz pokaż
  202 PLAN ORIENTACYJNY CZAPLE I (359.7kB) pobierz pokaż
  203 plan zagospodarowania Czaple 1 (76kB) pobierz pokaż
  204 rysunek konstrukcyjny kapy Czaple 1 (34kB) pobierz pokaż
  205 rysunek ogólny Czaple 1 (50.8kB) pobierz pokaż
  206 rysunek poglądowy dylatacji Czaple 1 (65.2kB) pobierz pokaż
  207 rysunki typowe BAL 1.0 BAL 5 - czaple 1 (129.8kB) pobierz pokaż
  208 STWiORB Czaple Stare I (2.1MB) pobierz pokaż
  300 opis techniczny Czaple Stare II (372.7kB) pobierz pokaż
  301 inwentaryzacja Czaple 2 (79.2kB) pobierz pokaż
  302 PLAN ORIENTACYJNY CZAPLE II (322.3kB) pobierz pokaż
  303 plan zagospodarowania Czaple 2 (76kB) pobierz pokaż
  304 rysunek dylatacji tarco40 Czple 2 (30.6kB) pobierz pokaż
  305 rysunek ogólny Czaple 2 (85.8kB) pobierz pokaż
  306 rysunek poglądowy dylatacji Czaple 2 (120.5kB) pobierz pokaż
  307 STWiORB Czaple II (899.4kB) pobierz pokaż
  400 opis techniczny Kolonia Piecowa (383.2kB) pobierz pokaż
  401 inwentaryzacja Kolonia Piecowa (40kB) pobierz pokaż
  402 PLAN ORIENTACYJNY KOLONIA PIECOWA (358.8kB) pobierz pokaż
  403 plan zagospodarowania Kolonia Piecowa (215.3kB) pobierz pokaż
  404 rysunek kapy chodnikowej Kolonia Piecowa (31kB) pobierz pokaż
  405 rysunek ogolny Kolonia Piecowa (42.1kB) pobierz pokaż
  406 rysunek poglądowy dylatacji Kolonia Piec (50.6kB) pobierz pokaż
  407 rysunki typowe BAL 1.0 BAL 5 (129.8kB) pobierz pokaż
  408 STWiORB Kolonia Piecowa (2.2MB) pobierz pokaż
  500 opis techniczny Nowa Bogacica (384.1kB) pobierz pokaż
  501 inwentaryzacja Nowa Bogacica (37.1kB) pobierz pokaż
  502 PLAN ORIENTACYJNY NOWA BOGACICA (358.8kB) pobierz pokaż
  503 plan zagospodarowania Nowa Bogacica (157.7kB) pobierz pokaż
  504 rysunek kapy chodnikowej Nowa Bogacica (37.6kB) pobierz pokaż
  505 rysunek ogólny Nowa Bogacica (46.2kB) pobierz pokaż
  506 rysunek płyty Nowa Bogacica (61.7kB) pobierz pokaż
  507 rysunek poglądowy dylatacji Nowa Bogacica (50.8kB) pobierz pokaż
  508 rysunki typowe BAL 1.0 BAL 5 Nowa Bogacica (129.8kB) pobierz pokaż
  509 STWiORB Nowa Bogacica (2.1MB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 1 do SIWZ (18.5kB) pobierz    

Informację wytworzył: Molski Krzysztof, Data wytworzenia: 2016-02-25 13:16:53, Wprowadził do systemu: Molski Krzysztof, Data wprowadzenia: 2016-02-25 13:16:54, Zatwierdził do publikacji: Molski Krzysztof, Data publikacji 2016-02-25 13:25:20, Ostatnia zmiana: 2016-03-15 09:48:12, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 766