Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9238757
od 26 czerwca 2003 r.
Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia » Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 5/03 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO z dnia 02 kwietnia 2003 roku

 ZARZĄDZENIE Nr 5/03
STAROSTY KLUCZBORSKIEGO

z dnia 02 kwietnia 2003 roku

 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej /Dz. U. Nr 62, poz. 558/ oraz § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania /Dz. U. Nr 215, poz. 1818/ zarządza się co następuje:

 § 1

Powołuje się Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego, zwany dalej Zespołem w składzie:

1.                 Szef Zespołu – Wicestarosta Kluczborski

2.                 Zastępcy Szefa Zespołu:

·         I Zastępca – Naczelnik Wydziału Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Kluczborku,

·         Zastępca – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej    w Kluczborku;

3.                 Grupy robocze Zespołu o charakterze stałym:

·         planowania cywilnego,

·         monitorowania, prognoz i analiz;

4.                 Grupy robocze Zespołu o charakterze czasowym:

·         operacji i organizacji działań,

·         zabezpieczenia logistycznego,

·         opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej.

§ 2

 

         1. Grupy robocze: planowania cywilnego oraz grupy o charakterze czasowym podporządkowane są I Zastępcy Szefa Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.
2. 
Grupa monitorowania, prognoz i analiz podporządkowana jest Zastępcy Szefa Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

                                                                                                        § 3

 

Zespół działa na podstawie Planu Pracy Zespołu, zatwierdzonego przez Starostę Kluczborskiego.

             § 4 

 I Zastępca Szefa Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego opracuje, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
03 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania /Dz. U. Nr 215, poz. 1818/, regulamin bieżących prac Zespołu oraz działań w sytuacjach zagrożeń katastrofą naturalną lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej, określający szczegółowo sposób funkcjonowania Zespołu, skład grup roboczych, zakres obowiązków osób funkcyjnych, tryb pracy i szkolenia Zespołu oraz sposób dokumentowania jego działań i prac .

                                                                                                         §5

 Traci moc zarządzenie Nr 11/99 Starosty Kluczborskiego z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie powołania, składu osobowego oraz określenia zasad działania zespołu ds. ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.

                                                                                                         §6

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

STAROSTA KLUCZBORSKI

Stanisław Rakoczy


Informację wytworzył: (brak danych), Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Cichocki Piotr, Data wprowadzenia: 2003-10-15 09:18:32, Zatwierdził do publikacji: Piekiełek Jan, Data publikacji 2004-05-17 10:48:00, Ostatnia zmiana: 2004-05-17 10:48:00, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1837