<>

              

                                     

                                                                                                                                                                              

                              FP.6840.1.2.2021.MW                                                                                                            Kluczbork, dnia 17 lutego 2021r.

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zmianami)

 ZARZĄD POWIATU W KLUCZBORKU PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Nr dz.

Ark. mapy

Pow. w ha

Nr księgi wieczystej

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wartość nieruchomości w złotych

596/1

7

0,0259

OP1U/00090012/4

Wołczyn, ul.

Przemysłowa

Działka niezabudowana, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oznaczona symbolem dr - drogi

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyna, działka oznaczona symbolem L – drogi lokalne

6 041,60 w tym:

- 3 710,00 zł wartość działki,

- 2 331,60 zł – koszty dodatkowe (podział geodezyjny, operat szacunkowy, ogłoszenia w prasie) 

  Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku w dniu 19 lutego 2021 roku                                                                                                     

 

                                                                 Miejsce ogłoszenia  wykazu :

                                        - tablica ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku przy ulicy Katowickiej 1

                                        - strona internetowa www.powiatkluczborski.pl w zakładce Nieruchomości do nabyca

 

                                                                                                                                                                                                              Przewodniczący Zarządu Powiatu w Kluczborku

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                       Mirosław Birecki

 

                                            wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 19 lutego 2021r.