Kluczbork, 2021-01-12

KD.2110.1.2021.AT

 

 

Starosta Kluczborski

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze –

Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii,

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

 

I Nazwa i adres jednostki:

Starostwo Powiatowe w Kluczborku,

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

 

II Określenie stanowiska: Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami

 

III Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

 1. wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, preferowane wyższe geodezyjne lub informatyczne
 2. roczny staż pracy,
 3. obywatelstwo polskie,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6.  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy na ww. stanowisku.

 

IV Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydatów:

 1. posiadanie rocznego doświadczenia w pracy w administracji rządowej lub samorządowej, preferowane doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw dotyczących ewidencji gruntów, budynków i lokali lub posiadanie rocznego doświadczenia w wykonawstwie geodezyjnym
 2. znajomość obowiązujących regulacji prawnych w zakresie wykonywanych zadań, w szczególności:

znajomość ustaw:

- Kodeks postepowania administracyjnego,

- Kodeks cywilny,

- Prawo geodezyjne i kartograficzne,

- Ustawa o księgach wieczystych i hipotece,

- przepisy dotyczące ochrony danych osobowych

znajomość rozporządzeń:

- w sprawie ewidencji gruntów i budynków,

- w sprawie klasyfikacji gruntów,                                                            

- w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości,         

- przepisów wykonawczych do ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne

- Instrukcja kancelaryjna dla organów powiatu.

 1. cechy osobowości: sumienność, bezstronność, komunikatywność, samodzielność, dyskrecja, szacunek dla drugiego człowieka, wytrwałość, odporność na stres, utrzymanie porządku w dokumentach i na stanowisku pracy
 2. umiejętność logicznego myślenia, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność selekcji informacji, umiejętność słuchania i wysławiania się, umiejętność pracy  w zespole, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów prawa, umiejętność planowania i organizowania pracy,
 3. umiejętność obsługi komputera, pakietu Office, programu Geo-Info.

 

V Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie  ewidencji gruntów, budynków i lokali, w tym między innymi:

1.  prowadzenie ewidencji gruntów, budynków i lokali w systemie  informatycznym Geo - Info,

2.  prowadzenie rejestru cen nieruchomości,

3.  sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów, budynków i lokali oraz przekazywanie kopii baz danych,

4.  ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gminne,

5.  ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,

6.  wydawanie  informacji  z ewidencji  gruntów, budynków i lokali, wypisów  i wyrysów, wydawanie zaświadczeń o stanie gospodarstw lub o jego istnieniu oraz sporządzanie dokumentów związanych z opłatą, zestawień zbiorczych z wykonywanej wyceny wydawanych informacji,

7.  wydawanie zaświadczeń w oparciu  o dokumenty  katastralne,

8.  zabezpieczanie  i   ochrona  baz danych komputerowych w zakresie  powierzonych   obowiązków,

9.  przygotowywanie i wydawanie bazy  danych ewidencji gruntów, budynków i lokali prowadzonej w systemie informatycznym, uprawnionym do tego jednostkom, w tym na potrzeby aktualizacji centralnej bazy danych.

 

VI Warunki pracy na stanowisku:

 1. wymiar czasu pracy: pełny etat - 40 godzin tygodniowo,
 2. umowa o pracę,  
 3. praca administracyjno – biurowa, praca przy pomocy komputera, bezpośredni kontakt z klientem, praca na parterze budynku wielokondygnacyjnego,
 4. możliwa okresowa praca w terenie i konieczność przemieszczania się poza stałe miejsce wykonywania pracy.

 

W miesiącu poprzedzającym  datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Kluczborku, w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

VII Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej - podpisany własnoręcznie,
 2. List motywacyjny podpisany własnoręcznie,
 3. Kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (do pobrania ze strony BIP Starostwa Powiatowego w Kluczborku)
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 5. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie wymaganego stażu pracy (świadectw pracy, zaświadczeń – w przypadku aktualnego zatrudnienia,), 
 6. Kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje lub umiejętności,
 7. Własnoręcznie podpisane oświadczenia o:

1)   posiadaniu obywatelstwa polskiego,

2)   posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

3)   braku  prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)   nieposzlakowanej opinii,

5)   stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na stanowisku Podinspektora  w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,

6)   wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata zawartych w dokumentach złożonych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

VIII Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Starostwa pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Kluczborku,

ul. Katowicka 1,

46-200 Kluczbork

 

z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami”

 

Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 stycznia 2021 r. do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu do Sekretariatu Starostwa)

 

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu,  nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

IX Dodatkowe informacje:

 1. I etap naboru - otwarcie ofert nastąpi komisyjne w dniu 25 stycznia 2021 r. o godz. 10.00 w sali nr 213 Starostwa Powiatowego w Kluczborku, w celu sprawdzenia spełnienia wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu,
 2. II etap naboru – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 26 stycznia 2021 r. o godz. 9.00 w sali nr 213 Starostwa Powiatowego w Kluczborku. W przypadku dużej liczby kandydatów w celu zakwalifikowania do rozmowy odbędzie się test ze znajomości przepisów prawa,  
 3. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną powiadomieni o tym fakcie telefonicznie.

 

 

Wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem będą umieszczane na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń, znajdującej się w siedzibie Starostwa na II piętrze obok pokoju nr 201. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 418 52 18 wew. 121.

 

 

 

 

 

Starosta Kluczborski

 

Mirosław Birecki

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru  i Gospodarki Nieruchomościami

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane w skrócie RODO)
informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Kluczborski, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, tel. 77 418 52 18, e-mail: starostwo@powiatkluczborski.pl.
 2. W Starostwie powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: nr tel. 77 418 65 20, e-mail: starostwo@powiatkluczborski.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko podane w ogłoszeniu. 
 4. Odbiorcą danych osobowych jest Komisja rekrutacyjna powołana w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
 5. Po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru m.in. w zakresie imienia i nazwiska wybranego kandydata oraz jego miejsca zamieszkania  w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego będzie umieszczona na tablicy informacyjnej  w Starostwie Powiatowym w Kluczborku oraz opublikowana  w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa przez okres 3 miesięcy.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U z 2020, poz. 164 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
 7. Przysługują Państwu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych.
 8. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych jest niezgodne z RODO, wówczas przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne aby uczestniczyć w procesie naboru.