STAROSTA KLUCZBORSKI

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej ogłasza, że w dniu  1 grudnia 2020r.    o godz.10,00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku przy ulicy Katowickiej 1,w  pokoju  nr 213, odbędzie  się   I  przetarg   ustny nieograniczony  na oddanie  w użytkowanie wieczyste nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Skarbu Państwa , oznaczonej   w operacie ewidencji gruntów i budynków jako  działka  nr 388/2  ark.m.12  o  pow.0,2500 ha , obręb Szymonków gm. Wołczyn – księga wieczysta OP1U/00028711/9.

Opis nieruchomości:

działka zabudowana budynkiem warsztatowym wraz z przybudówką o pow. zabudowy  335 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. 36m2. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.Dla obszaru , na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego , w którym przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem MN – obszary mieszkaniowo – usługowe o przeważającej zabudowie  jednorodzinnej i zagrodowej.

W dziale IV księgi wieczystej OP1U/00028711/9 widnieją wpisy hipotek na łączną kwotę 19013,70zł obciążające  właściciela nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę 100 316,50 zł i obejmuje: cenę zabudowań w kwocie 89800,00zł zwolnioną z podatku Vat  oraz pierwszą opłatę   w wysokości 25% ceny gruntu w kwocie 8550zł +23% podatku Vat tj.10516,50 .

Z uzyskanej w przetargu ceny wyodrębniona zostanie  proporcjonalnie cena gruntu i cena budynku. Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% ceny gruntu uzyskanej w przetargu + 23 % Vat.

Opłata roczna  wynosić będzie 3% ceny gruntu uzyskanej w przetargu. Płatna  corocznie do 31 marca każdego roku kalendarzowego z góry za dany rok, z wyjątkiem roku ustanowienia prawa użytkowania wieczystego. Wysokość  opłaty rocznej  z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej  podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 10032,00 na konto Starostwa Powiatowego   w Kluczborku w Banku Spółdzielczym w Wołczynie nr 07 8876 0009 0036 4161 2000 0004 w terminie do dnia 25 listopada  2020r. z dopiskiem „ przetarg Szymonków“.

 

W przetargu mogą brać udział także osoby, którym przysługują uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U.z 2017r. poz.2097). Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy  do dnia 25 listopada  2020r. w Starostwie Powiatowym w Kluczborku pok.012 na parterze budynku.

Minimalne postąpienie ustalają uczestnicy przetargu nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Nabywca pokrywa koszty notarialne. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje udzielane są w Starostwie Powiatowym w Kluczborku ul. Katowicka 1     w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, parter, pokój nr 010-012 lub telefonicznie – pod numerami telefonu  77 4110140  i  77 4110141.

 

Dodatkowe informacje:

1.na działce i w budynku  zgromadzone są  materiały  odpadowe i substancje chemiczne.

2.nieruchomość jest  przedmiotem dzierżawy , która w momencie rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy  sprzedaży  zostanie rozwiązana.