Kluczbork, 2020-08-04

KD.2110.3.2020.AT

 

 

Starosta Kluczborski

ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze –

Powiatowego Rzecznika Konsumentów

 

 

I Nazwa i adres jednostki:

Starostwo Powiatowe w Kluczborku,

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

 

II Określenie stanowiska: Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

III Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

 1. wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, w szczególności prawnicze lub ekonomiczne,
 2. posiadanie co najmniej 5-letniej praktyki zawodowej,
 3. obywatelstwo polskie,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy na ww. stanowisku.

 

IV Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydatów:

 1. znajomość obowiązujących regulacji prawnych w zakresie wykonywanych zadań, w szczególności: ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy  o prawach konsumenta, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o nieuczciwych praktykach rynkowych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o kredycie konsumenckim, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ustawy o usługach turystycznych, ustawa prawo telekomunikacyjne, ustawa prawo energetyczne,
 2. cechy osobowości: komunikatywność, szacunek do drugiego człowieka, dyskrecja, lojalność, dobra pamięć, odporność na stres, wytrwałość w dążeniu do celu, utrzymanie porządku w dokumentach i na stanowisku pracy, obiektywizm, kreatywność, potrzeba ciągłego samokształcenia i aktualizowania wiedzy,
 3. umiejętność korzystania z przepisów prawa, umiejętność selekcji informacji, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, umiejętność słuchania i wysławiania się, umiejętność redagowania pism urzędowych,
 4. umiejętność obsługi komputera, pakietu Office i urządzeń biurowych.

 

V Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
 5. wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczących się postępowań w sprawach o ochronę konsumentów,
 6. prowadzenie edukacji konsumenckiej,
 7. zgłaszanie do UOKiK żądań wszczęcia postępowania antymonopolowego,
 8. występowanie z roszczeniami do przedsiębiorców  o zaniechanie niedozwolonych działań, usunięcia skutków niedozwolonych działań przedsiębiorców, składanie oświadczeń przeciwko przedsiębiorcom, którzy dokonali czynu nieuczciwej konkurencji,
 9. realizowanie uchwał i innych aktów prawnych organów Powiatu Kluczborskiego.

 

VI Warunki pracy na stanowisku:

 1. wymiar czasu pracy: pełny etat - 40 godzin tygodniowo,
 2. umowa o pracę,   
 3. praca administracyjno – biurowa, praca przy pomocy komputera, bezpośredni kontakt z klientem, praca na IV piętrze budynku wielokondygnacyjnego.

 

W miesiącu poprzedzającym  datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Kluczborku, w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%.

 

VII Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej - podpisany własnoręcznie,
 2. List motywacyjny podpisany własnoręcznie,
 3. Kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (do pobrania ze strony BIP Starostwa Powiatowego w Kluczborku)
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 5. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie co najmniej 5-letniej praktyki zawodowej (świadectw pracy, zaświadczeń – w przypadku aktualnego zatrudnienia, dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku, na który przeprowadzany jest nabór), 
 6. Kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje lub umiejętności,
 7. Własnoręcznie podpisane oświadczenia o:

1)   posiadaniu obywatelstwa polskiego,

2)   posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

3)   braku  prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)   nieposzlakowanej opinii,

5)   stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na stanowisku Powiatowego Rzecznika Konsumentów,

6)   wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata zawartych w dokumentach złożonych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

VIII Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Starostwa pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Kluczborku,

ul. Katowicka 1,

46-200 Kluczbork

 

z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów”

 

Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu do Sekretariatu Starostwa)

 

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu,  nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

IX Dodatkowe informacje:

 1. I etap naboru - otwarcie ofert nastąpi komisyjne w dniu 25 sierpnia 2020 r. o godz. 9.00 w sali nr 213 Starostwa Powiatowego w Kluczborku, w celu sprawdzenia spełnienia wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu,
 2. II etap naboru – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2020 r. o godz. 9.00 w sali nr 213 Starostwa Powiatowego w Kluczborku. W przypadku dużej liczby kandydatów w celu zakwalifikowania do rozmowy odbędzie się test ze znajomości przepisów prawa,   
 3. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną powiadomieni o tym fakcie telefonicznie.

 

 

Wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem będą umieszczane na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń, znajdującej się w siedzibie Starostwa na II piętrze obok pokoju nr 201. Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 77 418 52 18 wew. 106.

 

 

Starosta Kluczborski

 

Mirosław Birecki

 

 

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie naboru na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane w skrócie RODO)
informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Kluczborski, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, tel. 77 418 52 18, e-mail: starostwo@powiatkluczborski.pl.
 2. W Starostwie powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: nr tel. 77 418 65 20, e-mail: starostwo@powiatkluczborski.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko podane w ogłoszeniu.  
 4. Odbiorcą danych osobowych jest Komisja rekrutacyjna powołana w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
 5. Po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru m.in. w zakresie imienia i nazwiska wybranego kandydata oraz jego miejsca zamieszkania  w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego będzie umieszczona na tablicy informacyjnej  w Starostwie Powiatowym w Kluczborku oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa przez okres 3 miesięcy.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U z 2020, poz. 164 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
 7. Przysługują Państwu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych.
 8. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych jest niezgodne z RODO, wówczas przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne aby uczestniczyć w procesie naboru.