Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
Pomoc
Statystyki

8660835
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

ZMIANA TRESCI SIWZ z dnia 14_12_2018r.dot. postępowania o udzielenie zam. publ. pn. "Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 4.467.788,00 zł dla Powiatu Kluczborskiego". (opublikowanego w DUUE pod numerem 2018/S 154-353617 w dniu 11.08.2018r.)

 

FP.272.8.2018.KM

Kluczbork, 14.12.2018r.                                                       

 

Do Wykonawców postępowania przetargowego

 

WYJASNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

opracowanej dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn.

 

 „Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 4.467.788,00 zł dla Powiatu Kluczborskiego”. (opublikowanego w DUUE pod numerem 2018/S 154-353617
w dniu 11.08.2018r.)

 

I.    Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie odnośnie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej dla potrzeb prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą j.w.

W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia   29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) przesyła treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza wyjaśnienia na stronie internetowej Zamawiającego, bez ujawniania źródeł zapytania.

 

Treść zapytania z dnia 13.12.2018r.

Pytanie nr 1. Dla zapewnienia konkurencyjności postępowania przetargowego prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza udział w niniejszym przetargu również podmioty działające na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tj. fundusze inwestycyjne). W przypadku odpowiedzi pozytywnej  prosimy o  stosowne przeredagowanie odpowiednich zapisów SIWZ odnoszących się do obowiązku "świadczenia / wykonywania czynności bankowych" przez Wykonawcę, z uwagi na przepisy regulujące funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych, wedle których podmioty te nie są powołane do świadczenia usług finansowych, lecz do lokowania kapitałów w toku swej działalności inwestycyjnej (poprzez dopuszczenie funduszy inwestycyjnych zajmujących się lokowaniem kapitału w celach inwestycyjnych).

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszcza udział podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych.

 

Pytanie nr 2. W związku ze zmianą dokonaną przez Zamawiającego w dniu 11.12.2018 r. o treści: „W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wszędzie, gdzie jest mowa o kredycie dodaje się wyrażenie:/pożyczka”, prosimy o potwierdzenie, że zmianie ulega również nazwa postępowania i wskazanie czy Wykonawca ma dokonać samodzielnie zmian nazwy na wszystkich formularzach składanych wraz z ofertą i uwzględnić nową nazwę w treści gwarancji wadialnej.

 

Odpowiedź:

Nazwa postępowania uległa zmianie na „Udzielenie długoterminowego kredytu/pożyczki w wysokości 4 467 788,00 zł. dla Powiatu Kluczborskiego”. Wykonawca uwzględni tę zmianę we wszystkich formularzach składanych wraz z ofertą i uwzględni nową nazwę w treści gwarancji wadialnej.

Pytanie nr 3. Prosimy o zmianę zapisu dot. uruchomienia środków do końca 2018 roku, wprowadzonego zmianą treści SIWZ z dnia 11.12.2018 r., poprzez jego przesunięcia na realny termin. Przy obecnie wyznaczonym terminie otwarcia ofert (19.12.18) oraz zapisach m.in. o obowiązku złożenia przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona dokumentów w terminie nie krótszym niż 10 dni od wezwania oraz terminie zawarcia umowy – należy przyjąć, iż termin na uruchomienie środków musiałby nastąpić wcześniej niż termin zawarcia umowy. Prosimy o korektę zapisów z uwzględnieniem powyższego.

 

Odpowiedź:

Uruchomienie środków musi nastąpić w roku 2018r. Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw dokona oceny oferty, a następnie przystąpi do zbadania czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jednakże w przypadku  złożenia przez Wykonawca wraz z ofertą wszystkich wymaganych w SIWZ oświadczeń i załączników, które stanowią wstępne potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz w przypadku  dołączenia do oferty szeregu oświadczeń i załączników, które zgodnie z treścią SIWZ, winny być dostarczone przez Wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału postępowaniu, w nie krótszym niż 10 dni terminie, Zamawiający w przypadku stwierdzenia, że oświadczenia i dokumenty dołączone przez Wykonawcę są zgodne z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale VI. SIWZ („Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia”) i aktualne na dzień złożenia może odstąpić od wezwania do ich ponownego złożenia przez Wykonawcę.

 

Pytanie nr 4. W celu doprowadzenia do porównywalności ofert zwracamy się z prośbą o wskazanie z jakiego dnia Wykonawca ma przyjąć WIBOR 3M do celów obliczeniowych oferty. Prosimy również o potwierdzenie, iż dla pierwszego okresu odsetkowego należy przyjąć wartość WIBOR z dnia przyjętego do obliczenia ceny oferty.

 

Odpowiedź:

Do celów obliczeniowych należy przyjąć WIBOR 3M z dnia ogłoszenia przetargu. Potwierdzamy, iż dla pierwszego okresu odsetkowego należy przyjąć WIBOR 3M przyjęty do obliczenia ceny oferty.

 

Pytanie nr 5. Prosimy Zamawiającego - wyłącznie dla celów obliczeniowych i zachowania porównywalności ofert - o wskazanie hipotetycznej daty uruchomienia kwoty pożyczki, którą Wykonawcy mają przyjąć do obliczenia ceny oferty.

 

Odpowiedź:

Data uruchomienia kredytu/pożyczki – 28.12.2018r.

Pytanie nr 6. Prosimy o potwierdzenie, że faktyczny termin wypłaty środków nie będzie wcześniejszy niż termin wskazany przez Zamawiającego do obliczenia ceny oferty. Na gruncie ustawy niemożliwe jest zwiększenie wartości umowy w stosunku do wartości oferty, a taka konieczność mogłaby zaistnieć w przypadku wcześniejszego uruchomienia środków.

 

Odpowiedź: Faktyczny termin wypłaty środków nie będzie wcześniejszy niż termin wskazany przez zamawiającego do obliczenia ceny oferty.

 

Pytanie nr 7. Prosimy o potwierdzenie, że zmiana oprocentowania umowy spowodowana zmianą stopy WIBOR, nie stanowi jej zmiany i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia z Zamawiającym aneksu do umowy.

 

Odpowiedź: Zmiana oprocentowania umowy spowodowana zmianą stopy WIBOR nie będzie stanowiła jej zmiany, nie będzie wymagała jej wypowiedzenia ani zawarcia z zamawiającym aneksu do umowy.

Pytanie nr 8. Prosimy o dokonanie zmiany Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Pkt III SIWZ ust. 1 pkt 7) poprzez zastąpienie dotychczasowego zapisu zapisem: „Wysokość raty wynikać będzie z Harmonogramu aktualizowanego każdorazowo w przypadku zmiany wysokości stawiki WIBOR3 będącego podstawą naliczania odsetek w danym okresie rozliczeniowym”.

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w zakresie Pkt III SIWZ ust. 1 pkt 7) poprzez zastąpienie dotychczasowego zapisu zapisem: „Wysokość raty wynikać będzie z Harmonogramu aktualizowanego każdorazowo w przypadku zmiany wysokości stawiki WIBOR3 będącego podstawą naliczania odsetek w danym okresie rozliczeniowym

 

Pytanie nr 9. Prosimy o wyjaśnienie w jakim terminie (od jakiej daty) spłacane będą odsetki od kredytu/pożyczki. Z § 1 ust. 3 załączonej uchwały Nr II/21/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Kluczborku nr XLV/283/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, wynika, że „Okres spłaty wyniesie 11 lat, począwszy od 2022 roku”. Ponieważ we wskazanym paragrafie mowa jest o spłacie, a nie o spłacie kapitału Wykonawca ma uzasadnioną wątpliwość co do terminu spłaty odsetek, dodatkowo Zamawiający w załączonym Formularzu cenowym (załącznik Nr 1A do SIWZ) również wskazał, że zarówno pierwsza rata kapitałowa jak i odsetki naliczane i płatne będą dopiero od 15.01.2022. Tymczasem z Opisu przedmiotu zamówienia (Pkt III SIWZ ust. 1 pkt 5)) wynika, iż spłata odsetek nastąpi 15 dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po uruchomieniu kredytu/pożyczki – czyli od dnia 15.12.2019 r. Prosimy o ujednolicenie zapisów i dokonanie stosownej zmiany Formularza cenowego lub Opisu Przedmiotu Umowy.

 

Odpowiedź: Spłata odsetek nastąpi 15 dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu uruchomienia kredytu/pożyczki, czyli od 15.01.2019r.

 

 

Pytanie nr 10. Prosimy o dokonanie zmiany Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Pkt III SIWZ ust. 1 pkt 2) poprzez zmianę opisu Tabeli stanowiącej Harmonogram z „Kwoty rat” na „Kwoty rat kapitałowych” Wskazana w tej  pozycji tabeli kwota stanowi kwotę rat kapitałowych, a nie całość rat, które będą obejmować również odsetki. Dodatkowo w nawiązaniu do poprzedniego pytania w przypadku kiedy odsetki będą spłacane już od 15.01.2019 r. prosimy o dookreślenie we wskazanym punkcie SIWZ, iż spłata rat kapitałowych nastąpi w 132 miesięcznych ratach płatnych w terminie od 15.01.2022 do 15.12. 2032 r.

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż Pkt III SIWZ ust. 1 pkt 2) otrzymuje nowe brzmienie Spłata kredytu/pożyczki  nastąpi w 132 miesięcznych ratach kapitałowych płatnych w terminie od dnia 15 stycznia 2022 roku do dnia 15 grudnia 2032 roku. Termin spłaty rat kapitałowych będzie przypadał 15-go dnia miesiąca, zgodnie z poniższym harmonogramem”

W tabeli harmonogramu spłat wyrażenie „kwoty rat” otrzymuje brzmienie „kwoty rat kapitałowych”.

Pytanie nr 11. Prosimy o dokonanie zmiany Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Pkt III SIWZ ust. 1 pkt 4) poprzez zmianę wysokości stawki WIBOR 3M dla terminu 3 miesięcznego ze stawki średniej arytmetycznej z ostatnich 10 dni roboczych miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesięczny okres obrachunkowy, za jaki należne odsetki od kredytu będą naliczane i spłacane  na stawkę WIBOR 3M określoną dla konkretnego dnia np. stawka WIBOR 3M obowiązująca na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym Zamawiający zobowiązany jest do spłaty raty.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 12.  Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja wekslowa były wzorami Wykonawcy?

 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

 

Pytanie nr 13. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy Zamawiającego o udostępnienie jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie internetowej Powiatu wzorów weksla i deklaracji wekslowej Zamawiającego.

 

Odpowiedź: ------------

 

Pytanie nr 14. Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia umowy będą obejmować wartość umowy wraz z odsetkami i całkowitym kosztem udzielenia pożyczki?

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 15. Prosimy Zamawiającego o możliwość wprowadzenia do umowy zapisu, zgodnie z którym uruchomienie środków nastąpi pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową?

 

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

 

Pytanie nr 16. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż umowa wraz z wekslem i deklaracją wekslową zostaną podpisane przy kontrasygnacie Skarbnika Zamawiającego.

 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie nr 17. Prosimy o potwierdzenie, że dniem wydania pożyczki będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy.

 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.

 

 

Pytanie nr 18. Prosimy o potwierdzenie, że za dzień zapłaty raty przez Zamawiającego uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.

 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie nr 19. Prosimy zamawiającego o informację w jakim terminie (z jakim wyprzedzeniem) Zamawiający zobowiązany będzie powiadomić Wykonawcę o wcześniejszej spłacie, zawieszeniu spłaty rat i wydłużeniu terminu spłaty wybranych rat.

 

Odpowiedź: Zamawiający będzie obowiązany powiadomić Wykonawcę w terminie 30 dni.

 

Pytanie nr 20. Prosimy o potwierdzenie, iż wcześniejsza spłata pożyczki nie nastąpi przed upływem okresu karencji pożyczki.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

 

 

Pytanie nr 21. Prosimy o wykreślenie z Opisu przedmiotu zamówienia Pkt III SIWZ ust. 1 pkt 12) lub wskazanie jaka jest różnica pomiędzy wcześniejszą spłatą a niewykorzystaniem kredytu oraz wskazanie okoliczności i terminów w jakich kredyt/pożyczka może nie zostać wykorzystany/a.

 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z Opisu przedmiotu zamówienia Pkt III SIWZ ust. 1 pkt 12

 

Pytanie nr 22. Prosimy o określenie ile maksymalnie spłat rat w danym roku i w całym okresie spłaty może zawiesić Zamawiający.

 

Odpowiedź: Zamawiający może zawiesić 3 raty, w każdym roku kredytowania.

 

Pytanie nr 23. Prosimy o wykreślenie słowa „Banku” w pkt XII „opis sposobu obliczenia ceny” ust. 1 SIWZ.

 

Odpowiedź: Słowo „banku” w Rozdziale XII ust. 1 SIWZ - OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY – zastępuje się wyrażeniem „Wykonawcy”.

Pytanie nr 24.  Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że ewentualna wcześniejsza spłata będzie się odbywała w terminach rat wskazanych w harmonogramie spłat.

 

Odpowiedź: Potwierdzamy, że ewentualna wcześniejsza spłata będzie się odbywała w terminach rat wskazanych w harmonogramie spłat.

 

Pytanie nr 25. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszelkie niezbędne zgody wymagane przepisami prawa w tym wynikające z ustawy o Finansach Publicznych.

 

Odpowiedź: Tak

 

Pytanie nr 26. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że za opóźnienie w płatności, Wykonawca będzie mógł naliczyć odsetki ustawowe określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych? W przypadku odpowiedzi negatywnej, pragniemy poinformować, iż na podstawie art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika do naliczania odsetek za opóźnienie z niniejszej ustawy są nieważne, zatem zapisy art. 8 wskazanej ustawy stosuje się odpowiednio.

 

Odpowiedź: Tak

 

Pytanie nr 27. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o rozszerzenie katalogu zmian umowy jakie dopuszcza Zamawiający oraz dodanie do Istotnych Postanowień umowy punktów o następującym brzmieniu:

„Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

a)  zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia

b) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

c) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

d) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

e) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp..”

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie katalogu zmian o powyższe.

 

Pytanie nr 28. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu w brzmieniu:

„Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez osobę reprezentującą Wykonawcę i obowiązuje do dnia 15.12.2032 r. lub wykonania przez Zamawiającego wszystkich zobowiązań z niej wynikających. Dzień zawarcia umowy jest odnotowywany przy nazwisku reprezentanta Wykonawcy”.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis.

Pytanie nr 29. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań przez Zamawiającego.  Proponujemy poniższy zapis:

 

„Opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia całości niespłaconego zadłużenia w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconego zadłużenia.”

Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis.

 

Pytanie nr 30. Prosimy o udostępnienie uchwały w sprawie wyboru Starosty, dokumentów wskazujących osoby upoważnione do reprezentowania Powiatu Kluczborskiego oraz uchwały o powołaniu na stanowisko Skarbnika.

 

Odpowiedź: Na stronie internetowej zamawiającego zostały udostępnione powyższe uchwały.

Pytanie nr 31. W związku ze standardami obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów: 

“Klauzula salwatoryjna

1.    Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.

2.    Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.

3.    Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Zamawiający zwraca Wykonawcy równowartość kwoty wskazanej w §__ Umowy wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonymi od dnia zawarcia niniejszej Umowy do dnia zwrotu na rzecz Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia uznania Umowy za nieważną bądź nieskuteczną na mocy prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu.

           

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis.

 

II.           Informuję, że Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w związku z powyższym udostępnia się na stronie internetowej zamawiającego treść ogłoszenia przesłanego do Suplementu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

 

W załączeniu:

1.      Sprostowanie/ Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przesłane do DUUE.

2.      Zaktualizowane załączniki nr 1/1a/2/3/4 do SIWZ.

3.      Uchwała nr V/14/2006 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28 grudnia 2006r. o powołaniu Skarbnika Powiatu;

4.      Uchwała nr I/3/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 22 listopada 2018r.  w sprawie wyboru Wicestarosty Kluczborskiego;

5.      Uchwała nr I/2/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 22 listopada 2018r.  w sprawie wyboru Starosty Kluczborskiego;

 

Kierownik zamawiającego

- Mirosław Birecki

Starosta Kluczborski

                            

Załączone dokumenty
  ENOTICES_starostwo3-2018-188752-NF14-PL (88.2kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁY (44.2kB) pobierz pokaż
  zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_nowy (25.5kB) pobierz    
  zalacznik_nr_2_Formularz_JEDZ_nowy (41.3kB) pobierz    
  zalacznik_nr_3_oswiadczenie_nowe (18.7kB) pobierz    
  zalacznik_nr_4_grupa_kapitałowa_nowe (19kB) pobierz    
  załącznik nr 1 A zmiana_14_12_nowy (233.9kB) pobierz    
  Zmiana_tresci_SIWZ_14_12_2018 (81kB) pobierz pokaż
  2018-OJS243-556607 Sprostowanie_opublikowane (85.2kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Malejki Anna, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Malejki Anna, Data wprowadzenia: 2018-12-14 14:55:11, Zatwierdził do publikacji: Radom Adam, Data publikacji 2018-12-14 15:10:15, Ostatnia zmiana: 2018-12-18 09:40:58, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 100