Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
Pomoc
Statystyki

8660831
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

ZMIANA TRESCI SIWZ z dnia 11_12_2018r.dot. postępowania o udzielenie zam. publ. pn. "Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 4.467.788,00 zł dla Powiatu Kluczborskiego". (opublikowanego w DUUE pod numerem 2018/S 154-353617 w dniu 11.08.2018r.)

FP.272.8.2018.KM

Kluczbork, 11.12.2018r.                                                       

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

opracowanej dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn.

 

 „Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 4.467.788,00 zł dla Powiatu Kluczborskiego”. (opublikowanego w DUUE pod numerem 2018/S 154-353617
w dniu 11.08.2018r.)

 

I.    Informuję, że Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej dla potrzeb prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 4.467.788,00 zł dla Powiatu Kluczborskiego”.

 

W związku z dopuszczeniem do udziału w postępowaniu podmiotów działających na mocy ustawy i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego – a tym samym dopuszczenia obok formy kredytu również formy pożyczki - zmianie ulega Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w następujących punktach.

I.              Dodaje się w Rozdziale II - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA, pkt. 7 o następującej treści:

7. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji użyte jest pojęcie „kredyt” należy przez to rozumieć kredyt bądź pożyczkę.

II.             W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wszędzie gdzie jest mowa o kredycie dodaje się wyrażenie: /pożyczka.

III.           W Rozdziale III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  pkt. 1 ppk. 17 otrzymuje brzmienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość warunkowego wpisu do umowy o dodatkowej formie zabezpieczenia kredytu/ pożyczki poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Zamawiającego, co należy traktować jako dodatkowy warunek umowny uruchamiany na żądanie Wykonawcy.

IV.           W Rozdziale IV - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA otrzymuje nowe brzmienie:

Wymagany termin wykonania zamówienia obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2032r. Uruchomienie środków nastąpi do końca 2018 roku.

 

V.            W Rozdziale V - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, pkt. 4 otrzymuje nowe brzmienie:

4.W związku z zapisem zawartym w Rozdziale V pkt 1.2) SIWZ oraz zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a.    kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualne zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.), a także do realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 Prawa bankowego inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. Dopuszcza się udział podmiotów działających na mocy ustawy i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego – na potwierdzenie powyższego należy przedłożyć stosowne dokumenty.

 

VI.           W Rozdziale VI - WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA pkt. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, określonego w Rozdziale V pkt 1.2) SIWZ Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

a.    aktualnego zezwolenia uprawniającego do wykonywania czynności bankowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 z późn. zm.), a także do realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 Prawa bankowego inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. W przypadku podmiotów działających na mocy ustawy i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego – na potwierdzenie powyższego należy przedłożyć stosowne dokumenty.

 

VII.          W Rozdziale VI.3. DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO pkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

2.    Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1)  aktualnego zezwolenia uprawniającego do wykonywania czynności bankowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 z późn. zm.), a także do realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 Prawa bankowego inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. W przypadku podmiotów działających na mocy ustawy i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego – na potwierdzenie powyższego należy przedłożyć stosowne dokumenty.

 

VIII.        W Rozdziale X - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT pkt. 14 otrzymuje nowe brzmienie:

 

14.   Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:

NAZWA WYKONAWCY ADRES WYKONAWCY

Powiat Kluczborski

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

 

„Oferta przetargowa na udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 4.467.788,00 zł dla Powiatu Kluczborskiego”. Nie otwierać przed 19.12.2018r. godz. 12:00”

IX.           Rozdział XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: pkt. 1 i pkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

 

1.    Miejsce i termin składania ofert: Starostwo Powiatowe w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, pokój nr 211, do dnia 19.12.2018r. do godziny 11:30. Oferty należy składać w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00 /oprócz poniedziałku/ oraz w poniedziałek w godz. 8:00-16:00).

2.    Miejsce i termin otwarcia ofert: Starostwo Powiatowe w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, pokój nr 213, dnia 19.12.2018r. o godzinie 12:00.

 

X.            Rozdział XXVI - INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH pkt. 1 i 2 otrzymuje nowe brzmienie:

1.      administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Starosta Kluczborski. Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:

       - listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

       - poprzez email: starostwo@powiatkluczborski.pl

       - Telefonicznie : nr 77 418 52 18.

2.      Został wyznaczony inspektor ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony  danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

- poprzez email: starostwo@powiatkluczborski.pl

- Telefonicznie: nr 77 418 52 18.

 

 

XI.           Informuję, że Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w związku z powyższym udostępnia się na stronie internetowej zamawiającego treść ogłoszenia przesłanego do Suplementu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

 

 

 

W załączeniu:

1.      Sprostowanie/ Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przesłane do DUUE.

2.      Uchwała nr II/21/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 07 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Kluczborku nr XLV/283/2018 z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

                                                          

 

Załączone dokumenty
  SIWZ zmiana_11_grudzień (365kB) pobierz pokaż
  Uchwała Nr II_2_2018 (2.1MB) pobierz pokaż
  Zmiana tresci SIWZ_11_grudzien (29.3kB) pobierz    
  notice-34 (99.2kB) pobierz pokaż
  2018-OJS241-551420-pl_sprostowanie opublikowane (99.2kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Malejki Anna, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Malejki Anna, Data wprowadzenia: 2018-12-11 14:44:03, Zatwierdził do publikacji: Radom Adam, Data publikacji 2018-12-11 15:26:06, Ostatnia zmiana: 2018-12-14 10:39:17, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 131