Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9088425
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w części II oraz o unieważnieniu postępowania w części I dot. postępowania pn.:"Wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z dostawą tablic kierunkowych".

Projekt pn: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  w ramach Poddziałania 3.1.1 - Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych

Kluczbork, dnia 07.12.2018 r.

FP.272.10.2018.KM                                                                                       

                                                                                                             

Do wykonawców

                                                                                                             

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w części II oraz o unieważnieniu postępowania w części I

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Powiat Kluczborski w BZP (nr ogłoszenia 648988-N-2018; data zamieszczenia: 16.11.2018r.) o nr FP.272.10.2018.KM pn.: Wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z dostawą tablic kierunkowych".

 

I. Część I zamówienia: dostawa i wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym na potrzeby transportu zbiorowego realizowanego przez Operatora Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.

 

1. Zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp - Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

w zakresie części I - - postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - informuje, że złożona w celu udzielenia zamówienia  i niepodlegająca odrzuceniu oferta uzyskała określone liczby punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert i łączną punktacją zawarto w poniższej tabeli:

Nr

Oferty

Nazwa (firma) 
i siedziba Wykonawcy

Kryterium Cena ofertowa brutto

Ilość punktów w kryterium Cena

waga 60%

Dodatkowy okres utrzymania na serwerach Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium dodatkowy okres utrzymania na serwerach Wykonawcy

Suma uzyskanych punktów

 

1.

OPERIBUS Sp. z o.o.

ul. Żukowa 6A

43-607 Jaworzno

147 491,65

60,00

0 m-cy

0,00

60,00

3. Jednocześnie Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Pzp zawiadamia, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego Wykonawcy, oraz nie odrzucono żadnej oferty.

 

 

II.          Część II zamówienia dostawa 35 sztuk fabrycznie nowych, kierunkowych, elektronicznych tablic czołowych w technologii LED

 

1. Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp - Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

w zakresie części II – wybrano ofertę firmy:

EMAR – Samoraj i spółka – spółka jawna Kopytów 26, 05-870 Błonie

Uzasadnienie wyboru oferty

·         Oferta spełniła wymogi ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.)
.

·         Oferta spełniła warunki postawione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

·         Oferta wybranego Wykonawcy przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium dodatkowego okresu gwarancji odnoszącego się do przedmiotu zamówienia publicznego, uzyskując najwyższą liczbę 60 punktów, wg kryteriów i punktacji określonych w SIWZ.

2. Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp - informuje, że złożona w celu udzielenia zamówienia  i niepodlegająca odrzuceniu oferta uzyskała określone liczby punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert i łączną punktacją zawarto w poniższej tabeli:

Nr

Oferty

Nazwa (firma) 
i siedziba Wykonawcy

Kryterium Cena ofertowa brutto

Ilość punktów w kryterium Cena

waga 60%

Dodatkowy okres gwarancji

Ilość punktów w kryterium dodatkowy okres gwarancji

Suma uzyskanych punktów

 

1.

 EMAR – Samoraj i spółka – spółka jawna

Kopytów 26

05-870 Błonie

137 372,55

60,00

0 m-cy

0,00

60,00

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Jednocześnie Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Pzp zawiadamia, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego Wykonawcy, oraz nie odrzucono żadnej oferty.

4. Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Pzp.

 

 

                                                                                                                                                                                                                 STAROSTA

                                                                                                                                                                                                             Mirosław Birecki

 

                                                                                                                Kierownik Zamawiającego

Załączone dokumenty
  zawiadomienie o wyborze oferty (599.5kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Molski Krzysztof, Data wytworzenia: 2018-12-07 14:25:15, Wprowadził do systemu: Molski Krzysztof, Data wprowadzenia: 2018-12-07 14:25:23, Zatwierdził do publikacji: Molski Krzysztof, Data publikacji 2018-12-07 14:38:49, Ostatnia zmiana: 2018-12-07 14:39:07, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 481